Sähköinen tenttiminen

1. Sähköisen näytön järjestäminen
2. Sähköiseen näyttöön ilmoittautuminen
3. Sähköisen näytön suorittaminen ja tilan käyttäminen
4. Sähköisen näytön valvonta
5. Rikkomukset ja häiriötilanteet
6. Sähköisen näytön arviointi
7. Saavutettavuus sähköisissä näytöissä

 

Sähköisen tenttimisen prosessi
Sähköisen tenttimisen prosessi Tampereen korkeakouluyhteisössä

 

1. Sähköisen näytön järjestäminen

Opettaja voi järjestää opintojaksoon kuuluvan suorituksen kuten tentin, välikokeen tai viikkotehtävän sähköisesti. Opettaja päättää opiskelijoille tarjottavien suorituskertojen määrän, suoritusperiodin ja näytön keston. Opettaja vastaa näytön luomisesta sähköiseen järjestelmään.

2. Sähköiseen näyttöön ilmoittautuminen

Sähköiseen näyttöön varataan suoritusaika järjestelmässä. Järjestelmä näyttää opiskelijalle vapaana olevat varattavat ajat riippuen tilan aukioloajoista, opettajan määrittämästä suoritusperiodista eli näytön aukiolosta, tilan varaustilanteesta, opiskelijan muista omista varauksista sekä opettajan tai opiskelijan valitsemista erityisrajoituksista (kuten ilmoittautumisajat, työaseman erityisohjelmistot, esteettömyys).

Opiskelijan tulee varmistaa, että hänellä on oikeus suorittaa varaamansa näyttö opetussuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Mikäli opiskelijalla ei ole oikeutta suorittaa kyseistä näyttöä, opettaja ei ole velvollinen arvioimaan sitä. Suoritusajan voi varata, kun opettaja on julkaissut näytön järjestelmässä. Opiskelija huolehtii suoritusajan varaamisesta riittävän ajoissa suhteessa näytön suoritusperiodiin. Samaan näyttöön voi olla vain yksi varaus kerrallaan. Varauksen voi perua tai vaihtaa ennen varatun ajan alkua.

2.1. Ohjeet ilmoittautumisen tekemiseen

1. Avaa Firefox- tai Chrome -selain (ei IE)

Käytä ilmoittautumiseen mieluiten omaa konettasi. Yleisillä koneilla huolehdi erityisen hyvin välimuistin tyhjennyksestä ennen ja jälkeen EXAMin käytön.

2. Kirjaudu järjestelmään osoitteessa: exam.tuni.fi tai exam.tamk.fi riippuen kumman korkeakoulun EXAM-järjestelmässä tentti on.

Kirjaudu järjestelmään omilla tunnuksillasi.

3. Kirjautumisen jälkeen etsi tenttihaulla oma tenttisi tai vaihda osoiteriville opettajaltasi saama tenttilinkki. Huom! Jos sinulle on luotu henkilökohtainen tentti kuten kypsyysnäyte, saat siitä tiedon sähköpostitse ja näet tiedot työpöydälläsi.

Ilmoittaudu haluamaasi tenttiin. HUOM! Sinun tulee vielä varata suoritusaika.

Varmista että ilmoittaudut oikeaan tenttiin.

4. Varaa suoritusaika haluamastasi tilasta

Voit valita itsellesi sopivan ajan kalenterin tarjoamista ajoista.

Muista tilan ja koneen numero jonka järjestelmä sinulle arpoi (esim. PC 5).

Sinulle tulee sähköpostiin vahvistusviesti varaamastasi ajasta, jonka voit tallentaa kalenteriin.

Varmista, että sinulla on tarvittavat kulkuoikeudet. Tarvittaessa ota yhteyttä ajoissa infopisteeseen.

5. Varauksen muuttaminen ja/tai poistaminen

Voit muuttaa ja poistaa varauksesi kirjautumalla järjestelmään uudestaan ennen suoritusaikaa. Peruthan ajoissa, jotta aika vapautuu muille.

Voit varata uuden ajan, kun opettaja on arvioinut suorituksen ellei toisin mainita.

3. Sähköisen näytön suorittaminen ja tilan käyttäminen

Sähköinen näyttö suoritetaan keskitetysti valvotuissa tiloissa. Opiskelijan tulee etukäteen selvittää, miten pääsy kiinteistöön järjestyy varattua suoritusajankohtaa varten. Jos näyttö on mahdollista suorittaa siten, että se päättyy kiinteistön aukioloajan jälkeen, tulee opiskelijan poistua kiinteistöstä viipymättä suorituksen jälkeen. Sähköisen näytön tilaan saa mennä vain näytön suorittamista varten ja sinne kuljetaan henkilökohtaisella kulkukortilla. Mikäli opiskelijalla ei ole käytettävissään toimivaa henkilökohtaista kulkukorttia, tulee hänen sopia tilaan pääsystä hyvissä ajoin ennen suoritusta tai hankkia kertakäyttöihin kulkukortti infopisteestä tai vahtimestarilta (TAMK). Huom! Valtakunnalliseen erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikuulusteluun tuleva ei tarvitse kulkukorttia.

Opiskelija voi aloittaa suorituksen varatun ajan aikana. Opiskelijan suoritukseen käytettävissä oleva aika alkaa kulua varatun ajan alusta ja järjestelmä näyttää suoritukseen jäljellä olevan ajan. Järjestelmä tallentaa automaattisesti säännöllisin väliajoin järjestelmään kirjoitetut ja liitteinä ladatut  vastaukset. Suoritus päättyy opiskelijan keskeytettyä näytön, kun opiskelija on jättänyt suorituksen tarkistettavaksi järjestelmässä tai kun järjestelmä palauttaa suorituksen automaattisesti varauksen päättyessä.

Järjestelmän ulkopuolella tehdyt tiedostot eivät palaudu, ellei niitä ole liitetty vastaukseen. Suorituksen päättymisen jälkeen ei näyttöön voi enää palata. Suorituksenaikaista käyttäjätukea ei ole saatavilla.

Lue tarkemmin Tilojen käyttösäännöt.
Lue tarkemmin Ohjeet suorituksen aikana.

4. Sähköisen näytön valvonta

Sähköisen näytön valvonnassa käytetään reaaliaikaista ja tallentavaa ääni- ja kameravalvontaa, kulunseurantaa ja satunnaisia tarkastuksia. Näitä tietoja voidaan yhdistää suorituksen tekijän henkilöllisyyden varmentamiseksi ja suoritustilanteessa tapahtuneiden väärinkäytösten selvittämiseksi.

Mahdollisia häiriö- ja vilppitilanteita voidaan seurata reaaliaikaisesti ja kameratallenteet tarkastetaan pistokoeluontoisesti ja tarvittaessa väärinkäytöksiä epäiltäessä. Tarvittaessa myös kulunseurannan tietoa verrataan järjestelmän varaustietoihin sekä kameratallenteisiin.

Opiskelijan tulee todistaa henkilöllisyytensä sitä pyydettäessä suorituksen aikana tai sen jälkeen. Mikäli opiskelijalla ei ole mukanaan asianmukaista henkilöllisyystodistusta, otetaan opiskelijasta valokuva tai nimikirjoitusnäyte. Suoritusta ei lopullisesti arvioida ennen kuin opiskelija on todentanut henkilöllisyytensä tilaisuuden jälkeen järjestävälle taholle.

5. Rikkomukset ja häiriötilanteet

Opintosuoritus hylätään, mikäli opiskelija toimii vilpillisesti.

Jos opiskelija poistuu tilasta ja palaa takaisin kesken suorituksen, suoritus hylätään. Järjestyshäiriöissä opiskelija voidaan poistaa tilasta.

Mikäli opiskelijan todetaan rikkoneen tässä ohjeessa mainittuja ohjeita mutta vilppiä ei epäillä, lähetetään opiskelijalle sähköinen huomautus.

Mikäli näytön suorittaminen keskeytyy tai estyy teknisen vian, tilassa tapahtuvan häiritsemisen, palohälytyksen tai muun vastaavan syyn vuoksi, opiskelijan tulee tehdä asiasta jälkikäteen ilmoitus. Opiskelija voi pyytää keskeytyneen näytön uusimista tai jättää ennen keskeytymistä tallentuneet vastaukset tarkastettavaksi, jolloin suorituksen tarkastava opettaja saa tiedon tilanteesta ja voi ottaa keskeytymisen huomioon arvioinnissa. Opiskelija saa mahdollisuuden suorittaa näytön uudelleen, mikäli ilmoitus todetaan aiheelliseksi.

6. Sähköisen näytön arviointi

Opintosuoritukset on arvioitava ja tulokset tallennettava 21 päivän kuluessa siitä, kun opintosuoritus on jätetty tai viimeistään täytynyt jättää arvioitavaksi.

Sähköisen näytön yksittäiset suoritukset kirjataan suorituspäivälle. Useampi suoritus voidaan kirjata myös kerralla tenttiperiodin viimeiselle päivälle, josta 21 vrk:n tarkastusaika lasketaan.

7. Saavutettavuus sähköisissä näytöissä

Sähköisiin tentteihin on mahdollista saada yksilöllisiä opiskelujärjestelyitä. Lisäksi sähköisiä tenttejä voi suorittaa tarvittaessa yksipaikkaisessa saavutettavassa tenttitilassa. Lisätietoa löydät seuraavalta sivulta: Saavutettava tenttiminen (exam.tuni.fi).