Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon!

Lähestymistavassa tehdään pieni (mutta vaikutuksiltaan suuri) painopisteen muutos matematiikan opetuksessa laskemisesta sen tutkimiseen, mitä luvut ovat ja mitä niillä voi tehdä.

Opetuksessa otetaan käyttöön abstraktia symbolikieltä konkreettisempi kieli, lukumääriin pohjautuva kuviokieli.

Lähestymistapa tarjoaa opettajalle keinoja tukea joustavan lukukäsitteen rakentumista ja sen yhteyttä laskemiseen ja laskuihin.

  • Tehdään luvut näkyviksi – ja hahmotetaan ne!
  • Huomataan, että luvut rakentuvat toisistaan – jopa sisältyvät toinen toisiinsa!
  • Keksitään, että lukujen ja laskutoimitusten välillä on yhteyksiä.
  • Yhteyksistä syntyy rakenteita.

Osa-kokonaisuus -rakenteen varassa on helpompi ymmärtää!

Lähestymistapa ohjaa opettajaa järjestämään oppilaille tilaisuuksia selittää, perustella, vakuuttaa ja vakuuttua ratkaisuistaan:

  • Havainnoidaan ja huomataan!
  • Rakennetaan ja piirretään!
  • Sanotaan ääneen ja selitetään!
  • Oivalletaan ja tiedostutaan!

Tavoitteena on, että opettajina kiinnostumme seuraamaan oppilaidemme ajattelun kehittymistä luvut – ja laskutoimitukset alueella. Oppilasta autetaan tiedostumaan omasta ajattelustaan ja siitä, että hän voi ajatella lukuja ja laskemista eri tavoilla (luettelemalla/ osittamalla ja kokoamalla lukuja eri tavoin) – ja valita tilanteen mukaan itselleen sopivimman tavan.

Takaisin materiaaleihin.