Sote-ekosysteemi

Sote TKI-ekosysteemin määritelmä

 • Kirjallisuus määrittelee monia erilaisia ekosysteemejä ml. start-up- entrepreneurial, innovaatio jne. Käytetty konsepti viittaa siihen, mihin ekosysteemin toiminta tähtää tai millaista toimintaa se tukee.
 • Kirjallisuus keskittyy erityisesti ekosysteemin toimijoihin ja ”välttämättömyyksiin”, mutta toimijoiden välinen vuorovaikutus on jäänyt vähemmälle huomiolle
 • Ekosysteemin toimijoihin lukeutuvat (sekä olemassa olevat että potentiaaliset)
  • organisaatiot (esim. yritykset, yhdistykset, bisness enkelit, pankit)
  • instituutiot (esim. korkeakoulut, julkiset toimijat, rahoittajat)
  • käyttäjät ja asiakkaat
  • prosessit, jotka synnyttävät ja tukevat uusia palveluita ja tuotteita (ml. tiedepuistot, inkubaattorit ja kiihdyttämöt),

⇒ jotka virallisesti ja epävirallisesti tukevat sote-kehittämistä ja toimijoiden vuorovaikutusta ja törmäämistä ja sote-palveluiden kehittämistä paikallisessa ympäristössä.

 • Erityisessä tarkastelussa on toimijoiden välinen vuorovaikutus
 • Kampus sote –hankkeessa ekosysteemillä viitataan yritysten, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden muodostamiin kokonaisuuksiin, joita luonnehtii toimijoiden välinen keskinäisriippuvuus (hankehakemus)
 • Keskeistä on, mikä on ekosysteemin tavoite ja kenen tavoitteita se palvelee sekä kuka sen toimintaa johtaa tai fasilitoi

⇒ Kampusperustaista osaaminen kehittämistä – korkeakoulujen ekosysteemi?

Syntyykö ekosysteemi vai luodaanko se?

 • Ekosysteemin rakennuspalikat:
  • ekosysteemin toimijat; toimijoiden vuorovaikutus ja yhteistyön muodot; eri toimijoiden roolit; motivaatio, hyödyt ja kannusteet; ekosysteemin toimintaa fasilitoivat mallit ja prosessit (liima).
 • Toimijoiden välinen vuorovaikutus ja yhteistyön
  prosessit ovat elintärkeitä ekosysteemin
  toiminnan ja sen jatkon kannalta.
 • Tavoite: määritellä vuorovaikutuksen muodot ja prosessi ja ”liima” eli hyödyt ja motiivit

Mahdollisuudet eri kohderyhmille

 • yritysten ja järjestöjen on mahdollista päästä mukaan sotepalveluiden yhteiskehittämiseen kaupungin, korkeakouluyhteisön sekä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa
 • tutkijat ja korkeakouluhenkilöstö voivat saada tutkimusideansa uuden palvelukonseptin syötteeksi sekä rakentaa yhteyksiä käytäntöön tutkimustiedon jalkauttamiseksi ja verkostojen rakentamiseksi
 • julkisen sote-huollon ammattilaiset pääsevät keskustelemaan tarpeistaan, haasteistaan ja ideoistaan yritysten, järjestöjen ja tutkijoiden kanssa uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi sekä tarjoamaan kokeiluympäristöjä käytännön toteutukselle
 • asiakkaat ja käyttäjät saavat paremmin tarpeisiinsa ja toiveisiinsa vastaavia sote-palveluja ja mahdollisuuden vaikuttaa
  sekä millaisia palveluita kaivataan sekä miten
  näitä kehitetään (palvelumuotoilu)

Mitä osallistuja voi tuoda prosessin?

 • haasteen, idean tai ajatuksen, jota haluaa kehittää ja kokeilla, tämä voi perustua omaan kokemukseen tai tutkimukseen
 • sote-kehittämiseen soveltuvan kokeilu- tai testiympäristön
 • työkalun (esim. sovellus), jota voidaan soveltaa kehittämistyössä

Mitä osallistuja saa prosessista?

 • uusia näkökulmia ideansa kehittämiseen tai haasteen ratkaisemiseen
 • kokemuksia yhdessä työstetyn konseptin toimivuudesta elävän elämän ympäristössä
 • kokemuksia tarjoamansa työkalun käytöstä sekä sovellusmahdollisuuksista laajemmin