Summer 2020 Projects

Every team gets its own challenge or development task to work with. General theme for the Learning Lab Summer 2020 is SUSTAINABILITY. These projects will be truly interesting for participants from different fields! During the summer, the team will produce fully finished products or services, or products for further development -keeping different sustainability aspects in mind.

The current list of the projects (changes are possible):

 

 1. Self-Hack // ENG / FIN

Self-Hack antaa työkaluja itsensä kehittämiseen ja tavoitteiden asettamiseen. Tiimin tavoitteena on palvelumuotoilua hyödyntäen kehittää konseptia ja luoda ratkaisuja toteutuksen tueksi.

Self-Hack provides tools for self-improvement and goal setting. The goal of the team is to develop the concept and create solutions to support implementation by utilizing service design.

 

 1. Circular economy and SME’s // ENG/ FIN

Kiertotalouden tausta-ajatuksena on, että ihmiskunta ei pysty käyttämään loputtomasti neitseellisiä luonnonvaroja, vaan tarvitaan viisaampaa resurssien käyttöä. Onko yrityksissä tarvittavaa tietoa ja osaamista? Tiimin tavoitteena on kartoittaa pk-sektorin tarpeita kiertotalousosaamiseen liittyen sekä suunnitella koulutuksia havaittuihin aiheeseen liittyen.

The circular economy aims to keep products, equipment and infrastructure in use for longer, thus improving the productivity of these resources. However, are there enough knowledge and know-how available in SME’s? The aim of the team is to study on the needs of the SME sector in relation to circular economy expertise and create solutions in a form of education, trainings and other products.

 1. Möly ja Media – communication and marketing // ENG / FIN

Kesän aikana tapahtuu paljon koko korkeakouluyhteisössä ja Learning Labin projekteissa. Tässä projektissa pääsee sukeltamaan viestinnän ja markkinoinnin maailmaan hauskalla tavalla. Tiimin tavoitteena on viestiä Learning Labin kesä 2020:sta ainakin somepostauksin ja blogikirjoituksin.

During the summer, a lot happens in the entire university community and in Learning Lab projects. In this project, you get to dive into the world of communication and marketing in a fun way. The team’s goal is to communicate about Learning Lab’s summer 2020, at least through social media and blog.

 1. BackOffice – HR, Well-being, Assisting Project Managers // ENG / FIN

Henkilöstöjohtaminen (HR) on suunniteltu maksimoimaan työntekijän suorituskykyä ja siten parantamaan yhteisiä strategisia tavoitteita. HR koskee ensisijaisesti ihmisten johtoa organisaatioissa, keskittyen erityisesti yrityksen menettelytapoihin ja käytäntöihin. Jokaisen hyvinvointi, sitoutuminen ja hyvinvointikulttuuri kokonaisuudessaan ovat yhteydessä tuottavuuteen, terveyteen ja sitoutumiseen. Nämä näkökulmat täydentävät toisiaan ja kuitenkin niihin voi vaikuttaa.  Tiimi vastaa HR toiminnoista ja hyvinvointiin liittyvistä asioista koko Learning Lab kesä 2020 ajan.

Human Resource Management (HR) is designed to maximize employee performance and thus improve common strategic goals. HR is primarily concerned with people management in organizations, with a focus on company policies and practices. Individual well-being, engagement, and a culture of well-being link to important organizational outcomes, such as productivity, health, and employee retention. These factors complement and affect one another in ways that one can influence.  The team is responsible for HR functions and well-being issues throughout the Learning Lab summer 2020.

 1. KohinaKampus – Podcast // ENG/FIN

Monet podcastit kuulostavat tutuilta. Olet saattanut kuulla samanlaista sisältöä vuosien varrella radiosta tai television keskusteluohjelmista. Toisaalta, ehkä olet kuullut myös täysin uudella tavalla tuotettuja podcasteja. Minkälaisia podcasteja sinä haluat luoda? Tiimin tavoitteena on tuottaa podcasteja, joissa käsitellään Tampereen korkeakouluyhteisön koulutusaloja mahdollisimman monipuolisista näkökulmista. Erityisesti Learning Labista toivotaan sisätöjä podcasteihin.

When you listen to a podcast, you will discover that many of them are quite familiar. You have heard similar types of content over the years, from the radio to a TV talk show. On the other hand, you’ll also hear podcasts that are completely new and entirely different to the norm, thanks to the freedom that podcasting allows. What kind of podcasts you want to create? Team will produce podcasts with different perspectives to wide range of study fields available in Tampere university community. Also podcasts about Learning Lab are expected.

 1. Tapahtumatuotanto / Event management // ENG / FIN

Suunnitellaan syksyllä alkavan tapahtumatuotannon opiskelijatiimin toimintaa. Kesän tiimi tuottaa taustamateriaaleja ja sisältöjä tapahtumatuotannon opiskelijatiimin toiminnan tueksi. Tiimi vastaa Learning Lab Summer 2020 Final Event -tapahtuman toteutuksesta.

The activities of the event production student team, which will begin in the autumn, are planned. Team will produce background materials and content to support the operations. The team is responsible for the implementation of the Learning Lab Summer 2020 Final Event.

 1. Poikkeutila NYT – Education development // FIN / ENG

Jos poikkeustila jatkuu tai tulemme jatkossakin työskentelemään etänä, niin millä tavalla mahdollistetaan yhteisöllisyys? (esim. digitaaliset ratkaisut ja toimintatavat). Projektissa tuotetaan aineistoa, raportti ja mahdollisesti toteutettavissa oleva kokonaisratkaisu.

If the current situation continues and we will continue to work remotely, how the community spirit in Tampere university community will be fostered? (e.g. Digital solutions, Procedures etc.) The team will produce material and a report, as well as a possibly feasible solution.

 1. Amigos-app // FIN / Eng

Amigos-app tulisi olemaan Tampereen korkeakouluyhteisön sisäinen sovellus, jonka tarkoituksena on helpottaa opiskelijoiden tutustumista toisiinsa. Korkeakoulujen yhdistyttyä olisi suotavaa, että opiskelijoiden kynnys tutustua toisiinsa madaltuisi kampukseen tai alaan katsomatta. Sovellus perustuu täysin käyttäjien omiin kiinnostuksen kohteisiin. Tiimin tavoitteena on kartoittaa sovelluksen mahdollisuuksia, tehdä vertailuanalyysi ja osaamisen salliessa, koodata testiversio. Projektiimin osaamisissa tarvitaan palvelumuotoilun ja käyttäjälähtöisyyden näkökulmia.

Amigos-app would serve the internal app designed to make it easier for students to get to know each other in Tampere university community. It would be desirable for students to get to know each other regardless of campus or study field. The application is based entirely on users’ own interests. The goal of the team is to study possibilities of the application, benchmark other applications and, if expertise allows, code a test version. Service design and UX will be used.

 1. Opi Ravinteista – WordPress ja tietokanta // FIN (ENG)

Oras ABC on julkaisualusta laajalle määrälle tietoa (WordPress). Lisäksi sivulle tarvitaan hanketietokanta (Kultajyvä tietokanta), josta voidaan tehdä hakuja esimerkiksi kategorioiden avulla. Tiimin tavoitteena on wordpress sivuston visuaalisen ilmeen suunnittelu, UX-suunnittelu, aineiston syöttäminen tietokantaan sekä hanketietokannan koodaus.

Oras ABC is a publishing platform for a wide range of information (WordPress). In addition, the project needs a project database (‘Gold Grain’ -database) with a search option. Team’s goal is to design the visual look of the wordpress site, design the UX, enter the data into the site, and code the project database.

 1. Historical Culinary Experience -Event // ENG

Projektin tavoitteena on luoda syötävä elämys, jossa keskiössä on Tampereen alueen ruokahistoria. Tiimin tehtävä on pohtia tapahtumaa kokonaisvaltaisena elämyksenä; millaisia aktiviteetteja, ruokaa tai musiikkia tapahtumassa olisi. Mikä on tapahtuman koko? Mahdollinen toteuttamispäivä? Paikka? Tiimin täytyy huomioida myös mahdolliset lait ja säädökset, luvat sekä turvallisuusasiat ja luoda riskienhallintasuunnitelma.

The focus of this summer project is to support the development of an experience event, a Tampere region, historical culinary experience event. This event aims to recreate the historical food experiences of Tampere, Finland. Proposals will be developed to determine the event experiences, such as what activities, foods, and music there might be. Students will outline proposals for the size, scope, potential dates, and locations of the event. Also, students need to identify and research any regulations concerning this event creation, for example, relevant laws, permits, and health codes that would apply. As well, a risk management plan and requirements will be needed.

 1. BeLight – New Materials and Circular Economy // ENG

BeLight-projekti kehittää kestäviä, kiertotaloutta tukevia, biopohjaisia ratkaisuja kevyille vaahtomuovituotteille. Tavoitteena on pohtia uusien materiaalien käyttömahdollisuuksia. Mitä ovat uudet materiaalit? Missä näitä materiaaleja voidaan hyödyntää? Tiimin tavoitteena on etsiä käyttötarkoituksia ja kartoittaa arvoketjuja.

BeLight project develops sustainable bio-based solutions for the light-weight foamy products which promotes circular economy. The aim is to consider the use of new materials. What are the new materials? Where can these materials be utilized? The goal of the team is to study different use cases and map value chains.

 1. Robins podcastit // FIN

Digitalisoituva myynti. Myynnin osaaminen. Tekoäly. Tiimi tekee podcasteja edellä mainittuihin aiheisiin liittyen. Lisäksi tavoitteen on kartoittaa podcastin jatkomahdollisuuksia, vaikuttavuutta ja muita näkökulmia.

The team will make podcasts on the following topics: Digitizing sales, Sales expertise and Artificial intelligence.  In addition, the goal is to map the podcast’s continuation potential, impact, and other perspectives.

 1. Rantaperkiön Isku -Some // FIN

Somemarkkinointi nuorille. Rantaperkiön Isku haluaa tässä tilanteessa lisätä ihmisten tietoisuutta Iskun toiminnasta ja kasvattaa osallistujamääriä/ jäsenmäärää. Haasteena on tehdä potentiaalisiin asiakkaisiin (mm. nuoriin) vetoavaa viestintää ja some-markkinointia. Erityisen hyödyllisiä olisivat esim. mallipohjat viesteihin ja some-julkaisuihin.

Social media marketing for young people. Rantaperkiön Isku wants to increase people’s awareness of their activities and increase the number of participants / members. The challenge is to do communication and social media marketing that appeals to potential customers (including young people).  Templates for posts and some publications, for example, would be particularly useful.

 1. Pihi- Hanke -Kompostointi // FIN

TAMKissa kehitetään biomateriaalien kompostoitavuuden tutkimiseen tarvittavaa tutkimusympäristöä osana PIHI-hanketta. Kompostointitestauksessa tutkittava biomateriaali upotetaan kompostoriin biojätteen sekaan. Materiaalin hajoamista ja vastaavasti kompostin kypsymistä seurataan tiettyjen parametrien avulla useiden viikkojen ajan.

Tiimin tavoitteena on selvittää erilaisia vaihtoehtoja, millä tavalla kompostointikokeessa tarvittava biojäte voitaisiin tulevaisuudessa kerätä tai tuottaa, jotta se olisi käytettävyydeltään, logistiikaltaan, kustannuksiltaan ja ympäristövaikutuksiltaan mahdollisimman järkevää/kestävää.

Selvitystyön tuloksena saatavaa arviointia hyödynnetään kompostointikokeen kehittämisessä sekä myöhemmin menetelmän tuotteistamisessa.

 1. KiertotalousAMK – Ammattikorkeakoulujen kiertotalousosaaminen näkyväksi video(i)lla // FIN

Haaste: AMK:eissa opetetaan kiertotaloutta ja ollaan mukana erilaisissa kiertotalousprojekteissa. Osaamisesta ei vain tiedä kukaan. Tavoite: Lisätä tietoisuutta AMK:ien kiertotalousosaamista some-video(i)lla, joi(t)a asiantuntijat ja AMK:t voivat jakaa tileillään (erityisesti LinkedInissä). Kohderyhmänä ovat yritykset ja muut mahdolliset yhteistyöorganisaatiot. Miten: Materiaalina on kiertotalous-caseja, joiden avulla AMK:ien osaamista ja palveluita pystytään kuvaamaan. Kuvamateriaalin käyttöoikeudet pitää tarkistaa tapauskohtaisesti. Kuva- ja videomateriaalia täytyy tuottaa tarvittaessa itse.

 1. Opi ravinteista – Lautapeli // FIN

Opi ravinteista -teemaan on jo kehitetty Suomi-lautapeliä. Nyt kuitenkin tarvitaan pelattava lopputuote. Tavoitteet tiimille: 1. Kehitä hyvä peli-idea 2. Kehitä kysymyksiä 3. Toteuta peli (sähköinen tai paperinen versio) Haasteita: Miten kehitetään pelattavuutta? Tiimissä tarvittava osaaminen: Halu oppia ja kehittää, kestävyysajattelu, kokonaisvaltainen ajattelu, yhteiskunnallinen ajattelu ja osaaminen, ymmärrys pelillisyydestä (hyvä pelisilmä)