Sosiaalinen ja kulttuurinen vastuullisuus

Esimerkkejä sosiaalisen ja kulttuurisen vastuullisuuden toimenpiteistä vuonna 2020: 18 tutkimustekoa, 10 koulutustekoa ja 10 vuorovaikutustekoa.

Kestävän kehityksen tavoitteet sosiaalisen ja kulttuurisen vastuullisuuden esimerkeissä 2020

1 ei köyhyyttä, 3 terveyttä ja hyvinvointia, 4 hyvä koulutus, 5 sukupuolten tasa-arvo, 6 puhdas vesi ja sanitaatio, 8 ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 10 eriarvoisuuden vähentäminen, 11 kestävät kaupungit ja yhteisöt, 12 vastuullista kuluttamista, 13 ilmastotekoja,15 maanpäällinen elämä, 16 rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto sekä 17 yhteistyö ja kumppanuus.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE 1: EI KÖYHYYTTÄ

YK:n kestävän kehityksen tavoite 1. ei köyhyyttä.

Asuminen muutoksessa -hanke tutkii millaiset asuinympäristöt vastaavat ihmisten tarpeisiin

Asuminen muutoksessa on 2-vuotinen tutkimushanke (2020–2022), jota rahoittavat YH Kodit Oy ja Länsi-Suomen Yleishyödyllinen Asuntosäätiö.

Isot yhteiskunnalliset, väestölliset ja ympäristölliset muutokset vaikuttavat tällä hetkellä merkittävällä tavalla asuinympäristöön kohdistuviin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungistuminen, ilmastonmuutos, perherakenteen muutokset ja ikääntyminen vaikuttavat siihen, miten asuinympäristön tiloja ja palveluita käytetään.

Kaikki nämä tekijät muodostavat uudenlaista jännitettä asumiseen liittyvien yksityisyyden ja yhteisöllisyyden ratkaisuiden välille. Asuminen muutoksessa -hanke paneutuu siihen, miten asuinympäristö vastaa tässä muuttuvassa tilanteessa asukkaidensa tarpeisiin kokonaisvaltaisella tavalla.

Tutustu Asuminen muutoksessa -hankkeeseen

 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE 3: TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

YK:n kestävän kehityksen tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia.

Koronapandemia vauhdittaa monialaista tutkimusta sisäilman vaikutuksista terveysturvallisuuteen

Sisäilman olosuhteiden ja ihmisten terveyden ja turvallisuuden takaaminen erilaisissa toimintaympäristöissä on tärkeää SARS-CoV-2 koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Suomalainen Licence to Breathe -hanke (L2B) on monialainen tutkija–yritysyhteistyöklusteri, joka on pyrkinyt kiihdyttämään tiedon ja kokemusten hyödyntämistä yritysten liiketoimintaan. Monialainen yhteistyö on vastuullinen toimintatapa, jota pandemian haasteisiin vastaaminen edellyttää.

Klusterin työ jatkuu entistä poikkitieteellisempänä yhteistyönä uudella sisäympäristön terveysturvallisuuden tutkimusalueella, joka syntyi koronapandemia myötä. Tällä allianssilla on kaksi hankehankemusta sisällä koskien pandemioiden ehkäisystä rakennetussa ympäristössä.

Tutustu License to Breathe -hankkeeseen

Rescue-hanke edistää yhteiskunnan kykyä selviytyä kriiseissä

Kiinteistöt ja kestävä kriisinhallinta kaupunkiympäristöissä (RESCUE) on monitieteinen Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke vuosille 2020–2023. Sen tavoitteena on edistää yhteiskuntien dynaamista selviytymiskykyä ja kriisivalmiutta tarkastelemalla kiinteistöjen roolia ennakoitavissa ja odottamattomissa kriiseissä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Aalto-yliopiston yhdessä Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa toteuttama hanke tavoittelee parempaa käsitystä siitä, miten tiloja, rakennuksia ja maankäyttöä tulisi suunnitella, käyttää ja hallita eri sidosryhmien tukemiseksi kriisitilanteissa, kuten pandemia, ilmaston muutos, terrorismi, tulipalot ja tulvat.

Tutustu Rescue-hankkeeseen

SoteDialogeilla parempaa johtamista, työhyvinvointia, tuloksellisuutta

SoteDialogit muutoksessa – Johtaminen, työhyvinvointi, tuloksellisuus -hankkeen tavoitteena on turvata hankkeeseen osallistuvilla työpaikoilla, niiden toimintaympäristöissä ja työssä tarvittava osaaminen, korkea työn laatu, asiakaslähtöisyys ja -turvallisuus, työntekijöiden työhyvinvointi ja työkyky sekä organisaatioiden ja ammattilaisten uudistuminen.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan (Työelämän tutkimuskeskus), Itä-Suomen yliopiston sekä Seinäjoen ja Lapin ammattikorkeakoulujen kanssa. Hankkeen rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).

Tutustu SoteDialogit-hankkeeseen

 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE 4: HYVÄ KOULUTUS

YK:n kestävän kehityksen tavoite 4: Hyvä koulutus.

Y-kampus johdatti kohti kestävää yrittäjyyttä

Y-kampuksen järjestämä Sustainability & Impact Club -pilotti tarjosi haastepohjaisen oppimisen kautta opiskelijoille mahdollisuuden tutustua vaikuttavaan ja kestävään yrittäjyyteen vuonna 2020. Lähtökohtana oppimishaasteille oli ilmastonmuutos.

Osana klubin toimintaa järjestettiin useita tilaisuuksia, joissa opiskelijat pääsivät keskustelemaan eri alojen yrittäjien sekä asiantuntijoiden kanssa kestävästä yrittäjyydestä ja ilmastonmuutoksesta.

Tutustu Sustainability & Impact Clubin toimintaan

Osaamisvajetta tuetaan kansainvälisellä tiedonvaihdolla

ARCH4FUTURE-hankeen tavoitteena on tukea hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamista luomalla Suomen ja Kiinan välille mahdollisuuksia tiedon ja asiantuntemuksen vaihtoon. Tavoitteena on monipuolistaa tiedon ja työkalujen saatavuutta maiden välillä digitaalisen alustan kautta. Hankkeella haetaan ratkaisuja kummankin maan opiskelijoiden ja opettajien osaamisvajeiden ratkaisemiseen.

Yhteistyö Tansaniassa tuki paikallista julkaisutoimintaa

KTT Mikko J. Ruohonen järjesti Sustainable ICT, Education and Learning -teemaisen konferenssin Tansaniassa, Sansibarin saarella yhteistyössä paikallisen yliopiston kanssa huhtikuussa 2019.

Konferenssin pohjalta syntyi julkaisu, jossa oli mukana useita ensi kertaa kansainvälisessä sarjassa julkaisseita State University of Zanzibarin opettajia ja tutkijoita.

Tutustu Sustainable ICT, Education and Learning -julkaisuun

Artikkeli tutkii kestävyysvaatimusten luomia haasteita suomalaisissa yliopistoissa

Annina Latun ja Yuzhuo Cain artikkelissa “Tensions in the Sustainability of Higher Education – The Case of Finnish Universities” käsitellään kestävyyteen liittyvistä jännitteistä selviämistä suomalaisissa yliopistoissa.

Yliopistoista on tullut yhä vahvemmin markkinoistuneita instituutioita. Samalla niiden odotetaan noudattavan kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja sekä olevan muutosagentteja, jotka vievät kestävän kehityksen liikettä eteenpäin.

Artikkelissa esitellään Hahn et al. (2015) kehittämä analyyttinen kehys yritysten kestävyyteen liittyvien jännitteiden ymmärtämiseksi Suomen yliopistojärjestelmän kontekstissa. Artikkelissa pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Minkälaisia jänniteitä liittyy sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen suomalaisissa yliopistoissa, ja mitä strategioita yliopistot voivat käyttää selviytymiseen näistä jännitteistä?

Tutustu “Tensions in the Sustainability of Higher Education – The Case of Finnish Universities” -artikkeliin

Kestävän kehityksen koulutustarjontaa koottiin helpommin löydettäväksi

Kestävän kehityksen osaaminen kuuluu korkeakouluyhteisön yhteisiin osaamistavoitteisiin, joten sen tulee jatkossa olla sisällytettynä läpileikkaavasti kaikkien tutkinto-ohjelmien sisältöön. Jos opiskelija haluaa syventää kestävän kehityksen osaamistaan, löytyy opintotarjonnasta monipuolisesti opintojaksoja, opintokokonaisuuksia ja verkosto-opintoja. Näitä opintoja listattiin helpommin löydättäväksi yliopiston verkkosivuille ja sähköiseen Opiskelijan oppaaseen vuonna 2020.

Suurin osa kestävän kehityksen opinnoista on laajasti eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden saatavilla.

Tutustu Tampereen yliopiston kestävän kehityksen teemoihin liittyviin opintoihin

Tukea kestävän kehityksen teemojen opettamiseen

Syksyllä 2020 avattuun Tampereen korkeakouluyhteisön Teaching & Learning Centerin (TLC) -verkkosivuille koottiin tietoa ja opetusmateriaaleja, joiden avulla korkeakouluyhteisön opettajat voivat sisällyttää kestävän kehityksen teemoja omaan opetukseensa.

Tutustu TLC:n kestävän kehityksen opetusmateriaaleihin

Kestävän kehitys halutaan integroida yliopiston opintopolkuihin

Vuoden 2020 aikana käytiin yliopiston koulutusneuvostossa kaksi keskustelua kestävän kehityksen integroimisesta osaksi kaikkia opintopolkuja.

Työtä kestävän kehityksen koulutuksen parissa jatketaan vuosina 2021–2022 kartoittamalla, kuinka yliopiston opintotarjonta vastaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDG).

Kohti kestävän yrittäjyyden koulutustarjontaa

Vuonna 2020 valmisteltiin myös monitieteisiä yrittäjyysopintoja tarjoavan Y-kampuksen toiminnan muuntautumista kestävän yrittäjyyden koulutustoimijaksi. Y-kampuksen muuntautuminen HUBSiksi toteutui alkuvuodesta 2021.

HUBS tarjoaa muun muassa kestävän yrittäjyyden sivuainekokonaisuutta sekä mahdollisuutta vuorovaikutteisiin, monialaisiin kestävän kehityksen yhteistyöprojekteihin työelämätoimijoiden kanssa.

Tutustu HUBSin toimintaan

 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE 5: SUKUPUOLTEN TASA-ARVO

YK:n kestävän kehityksen tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo.

Tampereen yliopisto liputti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tueksi

Tampereen ylioppilaskunta TREY ja Tampereen yliopisto liputtivat yhdessä lauantaina 12.9.2021 sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen puolesta osana Pride-viikkoja.

Pride-liputuksilla ja -viikoilla pyritään kasvattamaan tietoisuutta sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta ja juhlistamaan sitä.

TREY ja Tampereen yliopisto tekevät jatkuvasti aktiivista yhteistyöstä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tueksi.

Lue lisää liputuksesta

Tampereen yliopisto otti voimakkaasti kantaa syrjintää, naisvihaa ja häirintää vastaan

Syrjivälle kulttuurille, naisvihalle ja häirinnälle ei ole sijaa Tampereen yliopistoyhteisössä julistivat Tampereen yliopiston ja Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) edustajat yhdessä joulukuussa 2020.

Sekä Tampereen yliopisto että ylioppilaskunta ovat sitoutuneita edistämään yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan ja tekemään yhteisöstä kaikille turvallisen paikan opiskella ja työskennellä. Kannanotto oli välitön reaktio julkisessa keskustelussa esiin nousseisiin kokemuksiin yhteisön jäsenten häirinnästä ja epätasa-arvoisesta kohtelusta.

Lue lisää yliopiston ja TREYn toiminnasta turvallisen ja tasa-arvoisen yhteisön edistämiseksi

Yliopisto osallistui YK-kampanjaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan

Tampereen yliopisto osallistui YK:n Oranssit päivät -kampanjaan, jonka aikana järjestettiin tapahtumia naisiin kohdistuvaan väkivallan lopettamiseksi. Osana kampanjaa maamerkkejä valaistiin oranssiksi ympäri maailmaa. Värin sai myös Tampereen yliopiston Keskustakampuksen Päätalon julkisivu.

Oranssit päivät käynnistyvät Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25. marraskuuta. Kaksiviikkoinen kampanja huipentuu 10.12. YK:n ihmisoikeuksien päivänä.

Lue lisää Tampereen yliopiston osallistumisesta kampanjaan

Tutkimus kehittää kasvatusammattilaisten valmiuksia sukupuolistuneen väkivallan kohtaamiseen

ERASE GBV eli Education and Raising Awareness in Schools to Prevent and Encounter Gender-Based Violence. Developing and implementing a training programme for teachers and other professionals – hankkeessa tutkimuksen ja kehittämisen kohteena ovat kasvatusalan työntekijöiden ammatilliset valmiudet väkivallan kohtaamiseen ja tietoisuuden lisääminen erityisesti sukupuolistuneen väkivallan eri muodoista ja niihin puuttumisen mahdollisuuksista.

Hankkeessa tutkitaan väkivallan kohtaamisen institutionaalisia ja affektiitivisia käytäntöjä kasvatusalalla. Hankkeessa kerätään kysely- ja haastatteluaineistoja opettajilta, opettajaopiskelijoilta, koulukuraattoreilta, terveydenhoitajilta ja psykologeilta Suomessa, Espanjassa ja Kroatiassa.

Tutustu ERASE GBV -hankkeeseen

Tutkimus selvittää sukupuolistuneita käytäntöjä EU-parlamentissa

European Research Councilin (ERC) rahoittamassa tutkimushankkeessa Gender, party politics and democracy in Europe: A study of European Parliaments party groups (EUGenDem) analysoidaan Euroopan parlamentin (EP) puolueryhmien sukupuolistuneita käytäntöjä ja politiikkoja. Hankkeessa tuotetaan empiiristä, vertailevaa tukimusta puolueryhmistä ja sukupuolen merkityksestä puoluepoliittisten muutosten keskellä Euroopassa. Valittujen puolueryhmien politiikkoihin keskittyminen tuottaa tietoa sukupuolten tasa-arvosta taloudessa, sosiaalisissa oikeuksissa ja moraalipolitiikassa.

TutustuEUGenDem -hankkeeseen

Tutkimus valaisee sukupuolen, vallan ja korporatismin kytköksiä

Gender, Power and Reconfigured Corporatism in Finland (GepoCo) -hankkeessa analysoidaan sukupuolen, vallan ja korporatismin kytköksiä kolmikantayhteistyössä ammattiliittojen, työnantajajärjestöjen ja hallituksen välillä.

Sukupuolten tasa-arvon roolia korporatistisessa järjestelmässä on tutkittu Suomessa vain vähän. GePoCo tarjoaa välineitä korporatismiin tarkasteluun sukupuolinäkökulmasta empiirisen tutkimuksen muodossa. Projektissa analysoidaan korporatismia paikallisella tasolla ammattiyhdistysliikkeiden toiminnassa, kansallisella tasolla korporatistisissa neuvotteluprosesseissa ja ylikansallisessa eurooppalaisessa kontekstissa.

Tutustu GePoCo-hankkeeseen

 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE 6: PUHDAS VESI JA SANITAATIO

YK:n kestävän kehityksen tavoite 6: Puhdas vesi ja sanitaatio.

Ympäristöterveyden tutkimusryhmän työ tukee epidemioihin varautumista

llmastonmuutoksen ja maailman väestönkasvun johdosta kriittisimmät raaka-ainepulat arvioidaan olevan puhtaassa vedessä ja ravinteikkaissa viljelysmaissa. Ilmastonmuutoksen on ennustettu kasvattavan lisäksi infektiotautien ja taudinaiheuttajien esiintyvyyttä ja levinneisyyttä. Ilmastonmuutos voimistaa sään ääri-ilmiöitä, ja tämä edelleen lisää haasteita juomaveden turvallisuudelle.

Suuressa osaa maailmaa puhdasta vettä on jo nyt niukasti tarjolla. Bakteerien, virusten, alkueläinten ja loismatojen aiheuttamat infektiotaudit ovat yleisimpiä ja laajimpia juomaveteen liittyviä terveysriskejä kaikkialla maailmassa. Kehittyneen mikrobiologisen analytiikan avulla on mahdollista varautua sekä luonnollisiin että ihmisen aiheuttamiin epidemioihin.

Kaikkea tätä tutkitaan useissa eri projekteissa Tampereen yliopiston Ympäristöterveyden tutkimusryhmän ja sen moninaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tutustu Ympäristöterveyden tutkimusryhmän työhön

 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE 8: IHMISARVOISTA TYÖTÄ JA TALOUSKASVUA

YK:n kestävän kehityksen tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Hanke pyrkii parantamaan keikkatyöläisten työturvallisuutta ja -hyvinvointia

Kestävä Keikkatyö -hankkeen tavoitteena on parantaa keikkatyötä hyödyntävien pk-yritysten, keikkatyötä välittävien yritysten ja keikkatyöntekijöiden työturvallisuutta, työterveyttä ja työhyvinvointia sekä sitä kautta tuottavuutta ja kilpailukykyä. Tampereen yliopisto toteuttaa hanketta yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja Satakunnan Ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).

Tutustu Kestävä Keikkatyö -hankkeeseen

 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE 10: ERIARVOISUUDEN VÄHENTÄMINEN

YK:n kestävän kehityksen tavoite 10: Eriarvoisuuden vähentäminen

Kaikille avoin koulutus digitaalisesta tasa-arvosta

Tampereen yliopiston ensimmäinen englanninkielinen, kaikille avoin Massive Open Online Course (MOOC) -verkkokurssi vuonna 2020 pureutui digipalvelujen yhteiskunnalliseen kestävyyteen. Kurssi paneutui siihen, kuinka jatkuvasti lisääntyvät ja laajenevat digitaaliset palvelut voidaan tuottaa niin, että ne olisivat kaikkien käytössä ja saavutettavissa tasapuolisesti.

Kurssi on osa vuonna 2021 alkanutta digipalvelujen yhteiskunnalliseen kestävyyteen keskittyvää kansainvälistä Sustainable Digital Life -maisteriohjelmaa.

Lue lisää kurssista ja Sustainable Digital Life -maisteriohjelmasta

MUTABLE-projekti selvittää käännösprosessia vuorovaikutuksen näkökulmasta

MUTABLE – Multimodal Translation with the Blind -hankkeessa tutkitaan käännösprosessia vuorovaikutteisesta ja multimodaalisesta näkökulmasta. Hankkeessa analysoidaan sokeista ja näkevistä koostuvien kuvailutulkkaustiimien yhteistyötä. Tutkimus tuottaa uutta tietoa kognitiosta ja vuorovaikutuksesta, multimodaalisten aineistojen kääntämisestä näkövammaisten ja näkevien välisessä yhteistyössä sekä sokeiden tai näkövammaisten kuvailutulkkaustiimin jäsenten asiantuntemuksesta.

Tutustu MUTABLE-projektiin

 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE 11: KESTÄVÄT KAUPUNGIT JA YHTEISÖT

YK:n kestävän kehityksen tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Kestävää kaupunkia rakentamassa

Dwellers in Agile Cities -tutkimuskonsortio syntyi Suomen Akatemian 2016–2019 rahoittamana Strategisen Tutkimuksen hankkeena. Hankkeessa on yli 20 tutkijaa eri instituutioista. He työskentelevät kuudessa osahankkeessa, jotka keskittyvät kaupunkien kestävään kehitykseen. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa tulevaisuuden megatrendejä ja heikkoja signaaleja tulevaisuuden kaupungeissa.

Tutustu Dwellers in Agile Cities -hankkeeseen

Selvityksessä ihmiskeskeisen tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet esteettömyydelle

Kaupunkiseudun ihmiskeskeiset tekoälyratkaisut (KITE) -projektissa kehitetään tekoälysovelluksia ja niiden suunnittelumenetelmiä yhdessä pirkanmaalaisten yritysten kanssa hyödyntäen soveltavaa ihmiskeskeisen teknologian tutkimusta. Projektin tavoitteena on esimerkiksi tekoälyä hyödyntävien esteettömien julkisen liikenteen palvelujen kehittäminen ja pilotointi.

Tutustu KITE-projektiin

Saavutettavuuskoulutusten avulla kohti tasa-arvoisia palveluita

Tampere Accessibility Unit (TACCU) järjesti Esteettömyyden perusteet (5 op) -opintojakson ensimmäistä kertaa vuonna 2020. Opintojakso antaa yleiskuvan siitä, miten saavutettavuus voidaan ottaa huomioon jokapäiväisessä viestinnässä ja digitaalisissa palveluissa.

Opintojakson aiheita ovat johdatus kielten ja intermodaalisiin käännös- ja tulkkausmenetelmiin saavutettavuuspalvelujen tuottamisessa, kuten tekstitys, äänikuvaus, viittoma- ja tulostustulkkaus, ympäristökuvaus, saavutettavuusteknologiat, eri ryhmät ja sidosryhmät sekä lainsäädännön periaatteet.

Esteettömyyden perusteet -opintojakso on osa vuonna 2021 alkanutta, kansainvälisestikin verraten laajaa Saavutettavuus digitaalisessa yhteiskunnassa -opintokokonaisuutta (30 op).

Tutustu TACCUn tarjoamiin saavutettavuuskoulutuksiin

 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE 12: VASTUULLISTA KULUTTAMISTA

YK:n kestävän kehityksen tavoite 12: Vastuullista kuluttamista.

Koulutusta kestävän kaupungin saavuttamiseksi

Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille tarjottiin kestävän kaupungin toimintoja avaava Living Lab: Circular City -opintojakso lukuvuonna 2020–2021. Opintojaksolla visioitiin kestävän kaupungin toimintoja ja pohdittiin keinoja, joilla tavoite voidaan saavuttaa.

Lue lisää opintojaksosta Opiskelijan oppaasta

Tutkimusryhmä selvittää laskentatoimen ja raportoinnin käytäntöjä kestävämmän yhteiskunnan rakentumisessa

Yhteiskunnallisen ja kriittisen laskentatoimen tutkimusryhmä tarkastelee laskentatoimen roolia yhteiskunnassa sekä sen suhdetta laajempiin kestävän kehityksen kysymyksiin.

Tutkimusryhmän toimintaa ohjaa kysymys siitä, millainen rooli laskentatoimen ja raportoinnin käytännöillä on oikeudenmukaisen, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämmän yhteiskunnan rakentumisessa. Ryhmä on teoreettisesti sekä metodologisesti avarakatseinen ja lähestyy tutkimuskohteitaan usein kriittisestä näkökulmasta. Ryhmä hahmottaa laskentatoimea yhteiskunnallisena instituutiona, jolla on moninaisia vaikutuksia yhteiskunnan eri tasoilla. Suuri osa ryhmän tutkimuksesta sijoittuukin eri tieteenalojen rajapinnoille.

Tutustu tutkimusryhmän toimintaan ja julkaisuihin

 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE 13: ILMASTOTEKOJA

YK:n kestävän kehityksen tavoite 13. ilmastotekoja.

Pelin avulla kohti osallistavaa ilmastoymmärrystä ja -toimintaa

Our Planet at Play -projektin tavoitteena on ymmärtää pelien mahdollisuudet kansalaisten osallistamisessa ilmastotoimenpiteisiin. Projektissa kehitetään, testataan ja julkaistaa uusi digitaalinen peli, jonka avulla edistetään kansalaisten osallistumista ja sitoutumista ilmastonmuutoksen syiden ymmärtämiseen, nykyisiin ja tuleviin vaikutuksiin sekä ilmastotoimiin.

Tutustu Our Planet at Play -projektiin

RoboCivics tutkii nuorten ja sosiaalisten robottien vuorovaikutusta

Suomen Akatemian rahoittamassa RoboCivics-hankkeessa tutkitaan, miten sosiaalisten robottien potentiaalia houkutella nuoria kansalaisvaikuttamiseen kestävän kehityksen aihepiirissä.
Hankkeessa suunnitellaan robotteja yhdessä 15-24-vuotiaiden nuorten kanssa ja kokeillaan niitä oikeissa käyttöympäristöissä, jotta saadaan tietämystä sosiaalisten robottien toivottavista piirteistä nuorten omista lähtökohdista silloin, kun sovellusalueena on kestävä kehitys.

Tutustu RoboCivics-hankkeeseen

Aloite viestinnän valintakokeiden järjestämisestä etänä

Tampereen yliopiston viestintätieteiden yksikössä tehtiin aloite viestinnän tutkinto-ohjelman valintakokeiden järjestämisestä tulevaisuudessa täysin etänä. Valintakokeet järjestettiin etänä ensimmäistä kertaa vuonna 2020, ja käytäntöä halutaan jatkaa myös tulevaisuudessa.

 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE 15: MAANPÄÄLLINEN ELÄMÄ

YK:n kestävän kehityksen tavoite 15. maanpäällinen elämä.

Biodiversiteetin tukeminen tuotiin osaksi kampusarkea

Tampereen yliopistossa toteutettiin vuosina 2019–2020 Kampusluonto-demohanke, jonka tavoitteena oli kehittää ja tutkia kampusluontoa Tampereen yliopistolla. Hankkeessa perustettiin Keskustakampukselle uusia ulkotiloja – viherkatto ja kaksi kampusniittyä -, jotka lisäävät biodiversiteettiä eli luonnon monimuotoisuutta, yhteistoiminnallista elämää ja virkistysmahdollisuuksia. Samalla luotiin yhteinen visio kattopuutarhasta.

Ratkaisut kehitettiin yhdessä yliopiston henkilökunnan, tutkijoiden, opiskelijoiden ja muiden alueen käyttäjien kanssa.

Kampusluonto-hanke toteutettiin B2N-tutkimusryhmän, Suomen Yliopistokiinteistö Oy:n ja Tampereen yliopiston yhteistyöhankkeena.

Tutustu Kampusluonto-hankkeeseen

 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE 16: RAUHA, OIKEUDENMUKAISUUS JA HYVÄ HALLINTO

YK:n kestävän kehityksen tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Kohti parempaa saavutettavuutta sarjakuvan avulla

Tampereen yliopiston monialainen Sarjis-tutkimusryhmä etsii keinoja kehittää oikeudellisia asiakirjoja saavutettavampaan suuntaan ja selvittää, voiko asiakirjojen visualisoinnilla edistää tiedon saavutettavuutta.

Sanasta kuvaksi -hankkeessa tarkastellaan, voiko sosiaalihuollon asiakirjojen ymmärrettävyyttä – ja siten myös saavutettavuutta – parantaa kääntämällä niitä sarjakuvan muotoon.

Oikeutta sarjakuvan keinoin -projektissa tutkimusryhmä puolestaan tarkastelee monitieteisesti, miten erilaisten oikeudellisten asiakirjojen – esimerkiksi sopimusten tai päätösten – ymmärrettävyyttä voisi parantaa hyödyntämällä sarjakuvan keinoja.

Molemmat hankkeista toteutetaan Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän sekä yhteiskuntatieteiden tiedekuntien tutkijoiden yhteistyönä.

Tutustu Sarjis-tutkimusryhmän projekteihin

Monitieteinen hanke kehittää ratkaisuja nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen

ALL-YOUTH on monitieteinen hanke, joka tutkii 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista. Hanke tuottaa uusia ratkaisuja nuorten aktiivisempaan kansalaisuuteen vuorovaikutteisen hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen, digitaalisten innovaatioiden sekä kestävän kehityksen ja biotalouden näkökulmista.

Hankkeessa on kehitetty yhdessä nuorten kanssa muun muassa digitaalisen verkkopalvelun prototyyppi, Digiraati. Sen tavoitteena on edistää nuorten yhteiskunnallista vaikuttamista sekä lisätä vuoropuhelua päättäjien ja nuorten välillä

Tutustu ALL-YOUTH-hankkeeseen

Kestävää hyvinvointia julkishallinnon, yritysten ja kansalaisten yhteistyöllä

ORSI-hanke luotsaa hyvinvointivaltiota ympäristön kantokyvyn rajoihin. Hankkeessa etsitään reiluja ja rivakoita keinoja siihen, miten julkishallinto voi ohjata muutosta.

Hankkeessa tutkitaan hallintoa ja budjetointia, arjen osallistumista, vastuullisia innovaatioita ja kulutusvalintojen ohjausta. Tavoitteena on tuoda kansalaiset, päätöksentekijät ja yritykset yhteiseen pöytään.

Vuonna 2020 ORSI-hankkeessa on tehty niin tutkimusta kuin laajaa vuorovaikutusta yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa, kestävän ekohyvinvointivaltion edistämiseksi.

ORSI on Tampereen yliopiston, Suomen ympäristökeskus SYKEn, Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteisponnistus.

Tutustu ORSI-hankkeeseen

Verkkosivut kokoavat Tampereen korkeakouluyhteisön kestävän kehityksen toiminnan

Vuoden 2020 aikana koottiin ja julkaistiin korkeakouluyhteisön kestävän kehityksen nettisivukokonaisuus, joka kokoaa yhteisön kestävään kehitykseen liittyvän toiminnan samojen sivujen alle. Sivustolle on muun muassa listattu kestävään kehityksen keskittyneitä tutkimusryhmiä ja -hankkeita sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimintamuotoja.

Tutustu Tampereen korkeakouluyhteisön kestävään toimintaan

Kestävään kehityksen toimintaa linjattiin yhdessä korkeakouluyhteisön kanssa

Syksyllä 2020 Tampereen korkeakouluyhteisössä toteutettiin laaja, niin opiskelijoille, opettajille, tutkijoille kuin muillekin henkilöstön edustajille suunnattu, yhteisökehittämisen kysely kestävän kehityksen toiminnasta sekä sen suunnasta ja tavoitteista.

Saman syksyn aikana järjestettiin myös erilaisia yhteisölle avoimia kestävän kehittämisen tapahtumia. Tällaisia olivat esimerkiksi kestävän kehityksen teemalla toteutettu Johtajuussymposium, opiskelijoiden round table -keskustelu, tammikuussa 2021 järjestetyn kestävän kehityksen hackathonin esitapahtuma.

 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE 17: YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS

YK:n kestävän kehityksen tavoite 17: Yhteistyö ja kumppanuus

Sprint tarjoaa opiskelijoille mahdollisuudet ratkoa todellisia kestävän kehityksen haasteita

Sprint Innovation Festival on kestävyyden haasteisiin painottunut viikko, joka tuo yhteen opiskelijat ja organisaatiot. Tapahtuma on opiskelijalle mahdollisuus näyttää osaamisensa, kohdata potentiaalisia työnantajia sekä verkostoitua eri alojen opiskelijoiden kanssa.

Tapahtuma on samalla opintojakso (2 op), joka toteutetaan intensiivisenä innovointiviikkona ja sitä valmistavana ennakkotapaamisena tai -tehtävänä.

Opintojakson päätteeksi jokainen tiimi esittelee kehittämänsä ratkaisun tuomaristolle. Tuomaristo valitsee parhaat ideat ja voittajatiimit palkitaan päätösgaalassa.

Tutustu Sprint Innovation Festivaliin

THE Impact -vertailu tukee yliopiston toiminnan kehittämistä entistä kestävämmäksi

Kestävän kehityksen toimintansa kehittämiseksi Tampereen yliopisto osallistui syksyllä 2020 ensimmäisen kerran kansainväliseen Times Higher Educationin (THE) Impact rankingiin, joka mittaa korkeakoulujen kestävän kehityksen työtä.

Vertailussa Tampereen yliopiston kokonaissijoitus on 400 parhaan joukossa. Suomalaisyliopistoja vertailussa oli mukana kahdeksan, ja neljänsadan sijoittujiin lukeutuvien edellä on vain kaksi suomalaisyliopistoa.

Lue lisää Tampereen yliopiston tuloksista THE Impact -vertailussa