Oppimisanalytiikasta tukea opintojen etenemisen seurantaan 

Etäopinnoissa huoli opintojen sujumisesta voi vaivata sekä opiskelijaa, että opettajaa. Opiskelija voi pohtia, että olenko ymmärtänyt opiskeltavan asian oikein ja millaisella työmäärällä saavutan asettamani tavoitteet? Entä etenenkö samaan tahtiin muun ryhmän kanssa?  Opettaja taas voi paljon itsenäistä opiskelua sisältävillä opintojaksoilla miettiä, että ovatko kaikki vielä mukana? Miten kohdentaa ohjausta oikein ja tarvitaanko ruutujen takana apua, jota ei uskalleta tai osata pyytää?

Tästä vinkistä löydät keinoja huolten taklaamiseen oppimisanalytiikan avulla.

Mitä oppimisanalytiikalla tarkoitetaan?  

Oppimisanalytiikalla tarkoitetaan oppijasta ja tämän oppimisprosessista kertyvää tietoa, jota analysoimalla voidaan paremmin ymmärtää opiskelijan osaamista ja etenemistä opinnoissaan, sekä tuon ymmärryksen mukaisesti ohjata opiskelijaa opinnoissaan. Opiskelijalle analytiikka voi paitsi olla tukena opintojen suunnittelussa, myös motivoida ja sitouttaa opintoihin. Opettaja voi oppimisanalytiikan avulla kohdistaa tukea ja ohjausta oikea-aikaisesti ja sitä tarvitseville.

Opiskelijan toiminnan esiin nostamiseen ja analysointiin löytyy digityökaluja, mutta oleellisinta on, että myös oppimisprosessi suunnitellaan sellaiseksi, että sen aikana syntyy sekä digiympäristöjen tuottamaa lokitietoa että opiskelijan itsensä tuottamaa dataa, kuten erilaisia tuotoksia ja tehtäviä. Opintojaksolle tulisi aikatauluttaa myös pysähtymisen paikkoja, joissa tuota syntynyttä oppimisanalytiikkaa on aikaa analysoida ja reflektoida. Opintojakso on siis alusta pitäen suunniteltava analytiikka huomioiden ja pohdittava mitä dataa opintojen edistymisestä ja oppimisesta on mahdollista kerätä, mitä tuo tieto opiskelijan edistymisestä kertoo ja mitä tuo tieto ohjaa toimintaa jatkossa?

Pohdi suunnittelussa ainakin näitä kysymyksiä:
  • Opintojakson vaiheistaminen ja välitavoitteet: Välitavoitteet tarjoavat pysähtymisen hetkiä ja antavat mahdollisuuden kalibroida omaa toimintaa ja opiskelua palautteen mukaisesti.  Opettajalle, välitestit, tietovisat, erilaiset kirjoitustehtävät ja keskustelut, tuottavat tietoa, joka auttaa ohjaamaan tukea tai tarkentamaan opeteltavia sisältöjä. Opintojakson pilkkominen välitavoitteisiin tukee myös työmäärän arvioinnissa varsinkin isojen opintomäärien opintojaksoilla. Työmäärä voi tuntua helpommin hallittavalta, kun edetään pienemmin askelin.
  • Työmäärän arviointi: Opettajan on tärkeää pohtia jo suunnitteluvaiheessa millaista dataa tarvitaan etenemisen arviointiin ja mitä sen kerääminen ja analysointi vaikuttaa työmäärää? Analytiikan saaminen edellyttää digitaalisten jälkien jättämistä ja oppimisen tekoja. On harkittava, mikä on eri tehtävämuotojen vaikutus opiskelijan ja opettajan työmääärään. Kertyvän datan analysointi saattaa myös lisätä opettajan työmäärää kohtuuttomasti. Mieti missä kohtaa automaatiikkaa voidaan hyödyntää. Voit suosia automaattisesti arvioitavia testejä, automaatti/ryhmäpalautetta tai hyödyntää oppimisympäristön työkaluja etenemisen havainnollistamisessa.  
  • Palaute: Mitä käytössä oleva data kertoo opiskelijan oppimisesta ja edistymisestä? Riittävätkö lokitiedot aktiivisuudesta kertomaan opintojen etenemisestä vai tarvitaanko lisäksi muita toimia? Entä mitä analytiikkatieto kertoo opiskelijalle itselleen? Riittääkö pistemäärä ja arvosana kertomaan etenemisestä vai tarvitaanko myös sanallista palautetta? Onko opiskelijan tarpeen tai ryhmäkoon vuoksi edes mahdollista saada palautetta opettajalta vai voidaanko opiskelijaryhmän vertaispalautetta tai mallivastauksia hyödyntää?
Aanlytiikkatyökalut Moodlessa:  
  • Suoritusten seuranta: Suoritusten seurannan avulla voit rakentaa Moodleen oppimispolun, jossa edetään tehtävästä ja työkalusta toiseen. Polulla voidaan opettajan määrittelyn mukaisesti edetä ennakkoon suunnittelussa järjestyksessä tai raksimalla tehtävät omaan tahtiin tehdyiksi. Eteneminen ja esiin tulevat tehtävät voivat olla riippuvaisia edellisen tehtävän suorituksesta, joten opiskelijat voivat edetä myös eri polkuja.  Suoritusten seuranta -työkalu on Moodlen analytiikkatyökaluista eniten juuri opiskelijan tukena, sillä hän näkee sen kautta oman etenemisensä selkeästi.  Myös opettajalla näkymä on laajoja lokitietoja havainnollisempi. Lue lisää tästä vinkistä.  

  • Osallistujat: Osallistujat-listasta näet opiskelijoiden kohdalla, koska he ovat Moodle-alueellasi viimeksi käyneet. Listasta on helppo huomata pitkään poissaolleet opiskelijat. Klikkaamalla opiskelijan nimeä pääset myös tarkastelemaan tarkempia tietoja hänen toiminnastaan Moodle-alueellasi.

osallistujat

  • Raportit: Moodlen lokitiedoista (Asetukset -Lisää.. -Raportit) näet opiskelijoiden kaiken toiminnan ja jokaisen klikkauksen alueella. Näkymää voi kuitenkin suodattaa koskemaan vain esim. laitettuja viestejä tai tiettyjä aktiviteetteja. Katsele tässä vinkissä oleva esitys lokitietojen hyödyntämisestä.
  • Arviointikirja: Arviointikirjaan (Hallintatyökalut – kurssin arvioinnit) tallentuu automaattisesti tieto sellaisista alueella olevista tehtävistä ja tenteistä, joista opiskelija saa arvioinnin. Kirjaan voi lisätä merkintöjä myös käsin. Katsele tässä vinkissä oleva esimerkki Moodlen arviointikirjan hyödyntämisestä opintojaksolla.
  • H5P: Moodlen sisältä löytyvä H5P-työkalu sisältää kokoelman erilaisia materiaalin esittämisen tapoja ja tehtävätyökaluja. Interaktiiviseen videoon upotettujen tehtävien avulla opiskelija saa reaaliaikaisesti palautteen osaamisestaan. Erilaiset pelilliset tehtävät toimivat hyvin välitehtävinä opintojaksolla. H5P toimii kuitenkin lähinnä opiskelijan oman työskentelyn tukena, eikä opettajalle näytetä siitä samanlaista dataa kuin esim. tenttityökalusta.
 Lue lisää:

Oppimianalytiikka AMKeissa (APOA)-hankkeen sivuilta löydät paljon tietoa ja ohjeita oppimisanalytiikkaan liittyen:

 

Vinkki päivitetty 5/2022