Hybridiopetus: Mahdollisuudet ja haasteet - Milloin hybridillä?

Hybridiopetus on vaihtoehto ja mahdollisuus lähi- ja etäopetuksen rinnalla. Hybridiopetuksen soveltuvuus kurssille riippuu monista tekijöistä, kuten käytettävissä olevista resursseista, kurssin sisällöistä ja opettajan sekä kurssille osallistuvien opiskelijoiden tarpeista. Hybridiopetuksen haasteita ja mahdollisuuksia pohdittaessa tulee ottaa huomioon mihin sitä verrataan. Vertailukohtana ja vaihtoehtona voivat toimia esimerkiksi kurssin kontaktiopetuksen toteuttaminen vain lähi- tai etämuotoisena tai erikseen lähi- ja etäryhmille.

Hybridiopetuksen mahdollisuuksia:

  • Laajentaa osallistumisen mahdollisuuksia niin opettajalle kuin opiskelijoillekin
  • Mahdollistaa etä- ja lähiosallistujien samanaikaisen kohtaamisen
  • Mahdollistaa etä- ja lähiosallistujien keskinäisen kohtaamisen ja vertaisoppimisen
  • Mahdollistaa ryhmäytymistä

Hybridiopetuksen haasteita:

  • Vaatii hybridiopetuksen huomioonottavaa suunnittelutyötä
  • Sulava toteuttaminen voi vaatia lisäresursseja, kuten soveltuvia tiloja tai lisälaitteita
  • Voi vaatia lisätyötä tai henkilöresursseja opetustilanteen aikana
  • Etä- ja lähiosallistujat huomioitava eri tavalla
  • Etä- ja lähiosallistujat eivät ole välttämättä täysin yhdenvertaisessa asemassa
  • Ei ole paras tai mahdollinen vaihtoehto kaikkeen opetukseen

Hybridiopetuksen valitseminen

Hybridiopetus antaa mahdollisuuden kohdata koko opetettavan ryhmän kerralla, mutta harvoin koko kurssin työmäärä tehdään yhdessä kaikkien läsnä ollessa. Hybridiopetuksessa onkin näin useammin kysymys enemmänkin hybridiopetuksesta yhteisen oppimisen tilana ja opetustilanteena, kuin kokonaisista kursseista. Kurssin kokonaisuutta tarkasteltaessa kannattaa siis pohtia, milloin olisi olennaista, että koko ryhmä olisi yhtä aikaa paikalla. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi kurssin aloitusluento tai orientaatiokerta, tehtävien tueksi tarkoitetut tuki- tai kyselytunnit, luentotallenteiden sisältöihin liittyvät oppimistilanteet tai ryhmätöiden ja tehtävien esitteleminen ja purkaminen.

Hybridiopetuksen vahvuus on yhteisoppimisen tilanteissa, joissa erityisesti opiskelijoiden on tarkoitus olla äänessä ja kanssakäymisissä toistensa ja opettajan kanssa. Pitkät luennot, itsenäinen työskentely, pidemmät ryhmätyöt ja laboratoriotyöskentely on yleensä parempi tai pakko järjestää muilla keinoin. Kun hybridi-, lähi- ja etäopetusta yhdistellään itsenäisen työskentelyn ja ennakkomateriaalien kanssa voi kysymys olla puhtaan hybridiopetuksen sijasta sulautuvasta oppimisesta (blended learning) ja  flippauksesta (flipped classroom). Tällä ei ole suurta merkitystä opetuksen toteuttamisen kannalta, mutta käsitteet on hyvä erottaa toisistaan.

Lue lisää:

 

Vinkki päivitetty 6/2022