Hybridiopetus: Mitä huomioida hybridiopetuksessa?

  1. Opettaja ja osa opiskelijoista läsnä lähitapaamisessa ja osa opiskelijoista mukana tapaamisessa etäyhteydellä.
  2. Opettaja etänä, opiskelijat lähitapaamisessa.
  3. Osa opiskelijoista ja opettaja etäyhteyksin tapaamisessa, osa opiskelijoista lähitapaamisessa kampuksella.

– Tätä kaikkea on hybridiopetus.

Hybridiopetuksella tässä vinkissä tarkoitetaan opetustapahtumaa, johon osa ryhmästä osallistuu etänä ja osa lähitapaamisessa. Oleellista on, että he muodostavat tuossa tilanteessa aidosti yhtenäisen ryhmän riippumatta osallistumistavasta.

Hybridiopetus saattaa olla hyvä vaihtoehto siinä tapauksessa, että ryhmän on muuten mahdollista tavata kampuksella, mutta osa ryhmästä on jostain syystä estynyt tulemasta paikalle. Tämä tilanne saattaa olla hetkittäinen (esim. terveydelliset syyt) tai pysyvämpi järjestely kurssilla (esim. kv-opiskelijat). Kampuksella saattaa olla tarvittavia ohjelmistoja tai muita tarpeellisia resursseja käytössä, joita halutaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää ainakin osan opiskelijoista kanssa. Hybridiopetus tarjoa joustavuutta osallistumisen mahdollisuuksiin ja huomioi opiskelijoiden erilaiet tarpeet. Kannattaa kuitenkin pohtia olisiko oppimisen, vuorovaikutuksen tai yhteisöllisyyden kannalta mielekkäämpää tavata kokonaan etänä, jolloin kaikki osallistuisivat samalla tavalla ja osallistujien tasapuolinen huomioiminen saattaisi olla helpompaa.

Tästä vinkissä listataan asioita, joita olisi hyvä pohtia hybridiopetukseen valmistauduttaessa.

Mitä minun tulisi huomioida?

Ennen tilaisuutta:

Hybridiopetuksen välineiksi tarvitset ainakin tietokoneen sekä ohjelman, jonka kautta etäosallistujat tulevat mukaan. Lisäksi tarvitset verkkoyhteyden, mikrofonin, webbikameran, näyttöpinnan ja kaiuttimet. Oman kannettavan tietokoneen käyttö on suositeltavaa, sillä siinä olevat ohjelmat ovat valmiiksi tuttuja ja tarvittavat ohjelmistot asennettuja. Lisäksi kannattaa pohtia, mitä kuvaa haluat välittää etäpisteisiin, koko ryhmän kuvaa vai kulloisenkin puhujan. Erillinen kamera ja mikrofoni mahdollistavat paremman näkyvyyden ja kuuluvuuden etäpäähän. Selvitä varaamasi tilan varustelu ja mahdollisuus lainalaitteisiin.

Tila kannattaa järjestää niin, että kaikki näkevät hyvin etäosallistujat ja että ovat tarpeeksi lähellä mikrofonia ja videokameraa. Jos lähitilanteessa oleva ryhmä on kovin iso, pohdi miten kysymykset ja keskustelu saadaan kuulumaan etäosallistujille. Toistatko kysymyksen etäosallistujille vai onko mikrofonia mahdollista kierrättää.

Jos opettaja on itse etäosallistuja, on hyvä valtuuttaa lähiosallistujat huolehtimaan yhteyksien avaamisesta luokkatilaan. Varmista tällöin, että heillä on pääsy tilassa olevalle koneelle tai muuten yhteys saadaan luokkaan avattua. Vaihtoehtoisesti kannattaa huolehtia, että joku käy yhteydet tilaan avaamassa.

Ennen tilaisuutta opiskelijoita olisi hyvä ohjeistaa ainakin seuraavissa asioissa:

  • Tarvittavat laitteet
  • Käytettävät ohjelmat, kokousympäristön osoite ja kirjautumisohjeet
  • Vuorovaikutuksen tavat: käytetäänkö chattiä, ikoneita, kameraa, miten pyydetään puheenvuoroa, onko yhteistyöhön sähköistä alustaa käytössä
  • Tapahtuman rakenne, materiaalit ja tehtävät ennakkoon esille esim. oppimisympäristöön mahdollisten teknisten ongelmien varalta.

On tärkeää pohtia etukäteen myös, miten opiskelijoita ohjeistetaan toimimaan teknisten ongelmien kanssa. Niiden ratkomiseen on koko ryhmän aikaa turhaan käyttää tai keskeyttää tilaisuutta, mutta on hyvä ohjeistaa, miten opiskelijan tulee toimia, jos ei pääse kirjautumaan, putoaa kesken kaiken linjoilta tai ei saa mikrofonia/kameraa toimimaan. Joskus pääsy tilaisuuteen saattaa estyä kokonaan esimerkiksi verkko-ongelmien takia. Miten tällöin toimitaan? Vaikka tilaisuuteen osallistuminen olisikin tarpeen, mitä opiskelija pystyisi tekemään samaan aikaan ilman yhteyttä ja miten opiskelemaan asian itsenäisesti? Entä miten toimitaan, jos opettaja putoaa linjoilta?

Materiaalin jakaminen ja tallentaminen:

Materiaali kannattaa jakaa mahdollisuuksien mukaan ennakkoon. Tällöin sitä voi seurata erikseen omilta koneilta ja se on käytettävissä, vaikka yhteydet menisivät poikki. Jos näyttöjä on käytössä vain yksi, esitettävä materiaali saattaa sulkea näkyvistä etäosallistujien vuorovaikutuksen. Kannattaakin liittyä mukaan myös toisella laitteella tai valtuuttaa toinen henkilö seuraamaan chattiä.

Taulutyöskentely kannattaa hoitaa sähköisissä alustoissa, sillä luokan valkotaulun tai fläppitaulun kuva toistuu usein huonosti etäosallistujille. Apuna voi käyttää verkosta löytyviä fasilitointityökaluja, esim M365-palvelun Whiteboardia, Flingaa tai jaettua dokumenttia, jolloin myös etäosallistujat voivat osallistua yhtälaisesti.

Tilaisuuden tallentamisesta on kerrottava etukäteen ja tällöin on myös pohdittava, mitä tallenteeseen otetaan mukaan. Onko parempi esim. jättää opiskelijoiden keskusteluosuudet pois, jolloin osallistuminen voi olla aktiivisempaa. Opiskelijoille on myös kerrottava etukäteen miten tallenne jaetaan.

Ryhmätyöskentely ja vuorovaikutus:

Olisi hyvä, jos tilanteessa olisi mahdollista olla vastuuhenkilö molemmilla osallistumistavoilla mukana. Näin ollen toinen henkilö voi huolehtia etäosallistujien vuorovaikutuksesta ja toinen lähiosallistujien osallistumisesta. Myös tekniset ongelmat (ääni ei kuulu, kuva ei näy jne.) tulisivat nopeasti opettajan tietoon, samoin etäosallistujien kysymykset ja kommentit. Vastuuhenkilön ei tarvitse olla opettaja, vaan opiskelijoita voi myös roolittaa tähän tehtävään. Vastuuhenkilön rooli voi olla myös kiertävä, mikäli samalla ryhmällä tavataan useita kertoja.

Videokuva lisää yhteisöllisyyttä ja läsnäolon tuntua, mutta muista videokuvan käyttöä  koskeva ohjeistus ja tiedota siitä myös opiskelijoille. Videokuva voi olla käytössä myös osan aikaa, esim. esittäytymisessä, puheenvuoroa tai esitystä pidettäessä tai pienryhmätyöskentelyssä.

Chat toimii usein tärkeänä viestintäkanavana etäosallistujille ja osallistujia voikin kannustaa auttamaan myös toisiaan sen kautta. Tapaamisella voi olla myös etäkokouksen ulkopuolinen taustakanava. Sekä lähi- että etäosallistujien käytössä voi olla chat tai kirjoitusseinä kysymyksille, joita käydään yhdessä aika ajoin katsomassa.

Erilaiset osallistamisen työvälineet ja tehtävät tauottavat tapahtumaa ja luovat myös yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ryhmään. Pyydä mielipidettä käsiteltävään asiaan pienellä kyselyllä tai kokoa avainsanoja sanapilveen. Täyttäkää yhdessä ideoita ja ajatuksia seinälle ja äänestäkää niistä. Luokaa miellekarttaa keskeisistä käsitteistä. Verkossa tapahtuvaan työskentelyyn voidaan osallistua lähitapaamisessa vaikka puhelimella. Näitä työkaluja voidaan myös hyödyntää pienryhmätyöskentelyssä ryhmän ajatusten kirjaamiseen.

Pienryhmätyöskentelyssä opettaja voi halutessaan pistäytyä myös etänä toimivissa pienryhmissä. Jos opettaja itse on lähitapaamisessa, on tällöin hyvä mennä mukaan etänä toimiviin alaryhmiin esimerkiksi kuulokemikrofonin ja erillisen laitteen, esimerkiksi toisen tietokoneen tai puhelimen, kanssa. Näin etäopiskelijoiden ohjaus ja heidän keskustelunsa ei häiritse lähitilanteessa toimivia.

Oleellista hybridiopetuksessa on, että kaikki ryhmän jäsenet tuntevat olevansa osa tasavertaista ryhmää riippumatta osallistumistavasta, eikä kukaan jää sivustakatsojan rooliin.

Lue lisää:

Intrassa lista tiloista ja varusteluista video- ja hybriditarpeisiin

Intrassa ohjeistus videokuvan käyttöön etäopetustilanteissa

Muut hybridiopetuksen vinkit

TLC: Satu Aksovaaran hybridiopetuksen webinaaritallenteet

 

Vinkki päivitetty 6/2022