Pääperiaatteet

Kuva: Andrea Piacquidio, Pexels

Tulevaisuuden osaamista ja työelämää uudistava koulutuksen systeemi, jossa hyvinvointi ja tuloksellisuus kulkevat käsi kädessä.

Työelämä uudistaa oppimista ja oppiminen uudistaa työelämää

Uuden ajan systeemisen oppimisen mallia, työnimeltään Sähkörauskua, on kehitetty Tampereen ammattikorkeakoulussa noin vuoden ajan. Mallilla pyritään vastaamaan työelämän ja oppimisen muuttuviin tarpeisiin tuomalla rohkeasti ketteryyttä ja monialaisuutta opetussuunnitelmatyöhön sekä aitoa työelämäyhteistyötä osaksi päivittäistä oppimista.

Koulutukseen hakeutuessa opiskelijan ei välttämättä tarvitse tietää, mitä tutkintoa tulee suorittamaan, vaan päätös koulutussuunnasta voi syntyä ensimmäisen vuoden kuluessa saatujen kokemusten kautta. Tällä pyritään ehkäisemään opintojen aloittamisen viivästyminen ja opintojen keskeyttäminen, mikä johtaa alkupään työurien pitenemiseen.

Tiimioppiminen ja työelämähaasteet auttavat opiskelijaa tunnistamaan ja löytämään omia kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksiaan. 

Oppiminen

Oppiminen on jatkuvaa, monitasoista ja tarpeet huomioivaa. 

 Arvopohjaisuus

Perustana rohkeus, kunnioitus ja vapaus. 

Vuorovaikutteisuus

Vahva vuorovaikutteisuus on edellytys yksilön, tiimin ja yhteisön oppimiselle ja kehittymiselle. Tavoitteena on henkisten kyvykkyyksien kasvu.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on aitoa yhdessä tekemistä. Työelämähaasteiden avulla synnytämme uusia mahdollisuuksia kasvaa kansainvälisyyteen. 

Digitalisaatio

Hyödynnämme kaikkia mahdollisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -materiaaleja koko opintojen ajan. 

Työelämätaidot

Ymmärrämme työelämän uudistuvat tarpeet. Synnytämme aidosti moniammatillisia tulevaisuuden osaamiskokonaisuuksia. 

Mistä kaikki sai alkunsa?

Sähkörausku viittaa Platonin kirjoittamaan tekstiin, jossa Sokrates käy dialogia Menon -nimisen henkilön kanssa.

Kreikkalaisen Sokrates-filosofin vaalea patsas taivaansinistä taustaa vasten.
Kreikkalainen filosofi Sokrates. Kuva: Shutterstock.

Menon uskoo varmasti tietävänsä, miten hyve määritellään ja lähtee haastamaan Sokratesta. Sokrates toimii valmentajamaisesti ja alkaa ystävällisesti kyselemään tarkennuksia ja hidastamaan yhteistä ajattelua. Lisäksi Sokrates johtaa ajattelun systeemiseen suuntaan. Hän osoittaa, että vaikka paikalle eksynyt orjapoika ei nopealla ajattelulla saa ratkaistua geometristä ongelmaa, hän pystyy oikeilla kysymyksillä ja hidastamalla ajatteluaan ”palauttamaan mieleensä” ratkaisun yhdistelemällä aiempaa tietoa. Tähän pääseminen kuitenkin vaatii alussa oman tietämättömyytensä havaitsemista. Lopulta myös Menon havahtuu omaan tietämättömyyteensä ja vieläpä niin voimakkaasti, että hänen kielensä halvaantuu. Tämä tuntuu sähkörauskun iskulta.

Opettajan muut roolit ovat paarma, kätilö ja pitojenvetäjä. Mitähän ne ovat?