Käsite- ja miellekarttoja eri työkaluilla

Käsitekartta (Concept map) on visuaalinen tapa havainnollistaa eri käsitteiden välisiä suhteita. Käsitekartassa käytetään myös käsitteitä yhdistäviä sanoja ja suhteita osoittavia nuolia. Ajatus- tai miellekartta (Mind map) on vapaampi tapa ideoida ja jäsentää asioiden välisiä yhteyksiä ja rakenteita. Miellekartassa keskellä on usein vain yksi käsite ja se kuvataan usein puumaisena, kun taas käsitekartta muodostaa verkostomaisen rakenteen useasta käsitteestä. Molempia voi hyödyntää ideointiin, monimutkaisten asioiden jäsentämiseen ja yhteyksien esittämiseen, sekä jonkin asian kokonaiskuvan muodostamisessa. Käsitekartta ja miellekartta voi havainnollistaa tutkimusaihetta tai opiskelun tai ryhmätyön kohteena olevaa asiaa. Molempia voidaan rakentaa yksin tai yhdessä ja monella eri työkalulla, joita esitellään tässä vinkissä. Käsite- ja miellekarttatyökaluvaihtoehdot esitellään jaoteltuna käyttötapauksen mukaisesti:  ”Yhdessä muiden kanssa (myös organisaation ulkopuoliset käyttäjät)”, ”Yhdessä muiden kanssa (organiosaation sisäiset käyttäjät)” ja ”Itsenäinen työskentely”.

 

Yhdessä muiden kanssa (myös organisaation ulkopuoliset käyttäjät)

1. Flinga on nettiselaimen kautta käytettävä valkotaulutyökalu, johon voit lisätä objekteja ja niitä yhdistäviä viivoja tai nuolia. Yhteistyöskentely onnistuu Flingassa helposti, sillä osallistujien ei tarvitse kirjautua palveluun, vaan heidän tarvitsee tietää vain nettiosoite tauluun. Taulun luoja voi tehdä rajauksia osallistumiseen esim. lukitsemalla osan elementeistä muokkaamisen ulkopuolelle. Flingan käyttöön löydät paljon vinkkejä Vinkkipankista.

Flingan miellekartta

2. Teams-kokouksen ja Zoom-kokouksen valkotaulu-työkaluissa työskentely onnistuu myös organisaation ulkopuolisten kanssa silloin, kun he ovat kokouksessa mukana. He eivät kuitenkaan pääse muokkaamaan valkotaulua enää kokouksen jälkeen.

 

Yhdessä muiden kanssa (organiosaation sisäiset käyttäjät)

1. M365: Whiteboard

M365-palvelusta löytyvä Whiteboard soveltuu miellekarttojen luomiseen ja asian hahmotteluun. Valmiiden mallipohjien lisäksi karttoja voi rakentaa erilaisia elementtejä yhdistelemällä. Whiteboardin voi jakaa muille työstettäväksi, kuten muutkin M365-dokumentit. Käyttö edellyttää kirjautumista TUNI-tunnuksella. Whiteboard-työkalun löydät myös Teams-kokouksen sisältä, jolloin siellä käytettynä käyttöoikeus on kaikilla kokouksen osallistujilla automaattisesti (myös organisaation ulkopuolisilla, mutta vain kokouksen ajan).

 • Linkki työkaluun: M365 (Valitse työkalulistasta Whiteboard)
 • Ohjelmistolista (intra): M365
 • Ohjeet: Vinkkipankki

M365 Whiteboard miellekartta

2. Zoom Whiteboard

Zoom on tuttu videotapaamisten ympäristönä, mutta se sisältää myös itsenäisen, kokousten ulkopuolella toimivan valkotaulutyökalun. Laajasta mallipohjakirjastosta löytyy pohja myös miellekartan tekemiseen. Zoomin Whiteboard muokkaaminen edellyttää Tuni-tunnuksella kirjautumista.

Zoom miellekartta

3. M365: Office-ohjelmat (PowerPoint, Visio)

OneDriveen tallennetut tiedostot voidaan jakaa kaikille muokattavaksi. Voit poimia kyseiset henkilöt tai jakaa linkin, jota kautta dokumenttia pääsee muokkaamaan.

PowerPointista löytyy miellekarttatyöskentelyyn sopivia kaavioita SmartArt -grafiikkaobjekteissa. Visio tarjoaa vielä laajemmat mahdollisuudet ja työkalut karttojen ja jäsennyksien luomiseen.

Visio
Visiolla tehty miellekartta

 

Itsenäinen työskentely

Kaikkia aiemmin mainittuja työkaluja voit toki käyttää, kun haluat rakentaa itsenäisesti käsite- tai miellekartan.

1.CmapTools

Lisäksi käytössäsi on CmapTools niminen, koneellesi asennettava, käsitekarttatyökalu. CmapTools soveltuu laajojen ja monipolvisten käsitekarttojen rakentamiseen, esim. jonkin ilmiön kuvaamiseen tutkimus- tai opinnäytetyössä. CmapToolsin voit ladata koneellesi Software centeristä.

Cmaptools

Mitä kannattaa huomioida?

 • Ennen työkalujen valintaa kannattaa pohtia
  • Rakennatko käsite- tai miellekarttaa yhdessä muiden kanssa vai yksin?
   • Jos rakennat kartta yhdessä muiden kanssa, onko kaikilla TUNI-tunnus?
   • Jos rakennat kartan yhdessä muiden kanssa, kuka luo karttapohjan ja näin ollen huolehtii kartan jakamisesta muille.
  • Jos kartta on oppimistehtävä, miten kartta palautetaan arvioitavaksi? (Kuvankaappauksena, opettajalle lopuksi jaettuna, opettajan omistamana ja jakamana)