Tutustu toimintaan

Vertaistukea henkilökunnalle digitalisoituvassa toimintaympäristössä

Digimentoritoiminta kokoaa yhteen tiedekuntien ja koulutusyksiköiden yhteyshenkilöt jakamaan kokemuksia ja näkemyksiä sekä tietoa hyvistä käytänteistä ja kehittämiseen liittyvistä haasteista oman yhteisönsä näkökulmasta. Yhteisöissään digimentorit välittävät ryhmässä saatua tietoa ja syntyneitä ajatuksia sekä toimivat koordinoijina ja mentoreina yhteisönsä erilaisissa kehittämiskohteissa. Tavoitteena toiminnassa on, että tieteenaloilla ja yksittäisten opintojaksojen kohdalla tehty hyvä kehittämistyö saataisiin jatkossa paremmin koko yhteisön tietoon ja hyödynnettäväksi.

 

Digimentoritoimintaa voidaan kuvata sisäkkäisillä toiminnan tasoilla. Keskiössä on tiedekunnan tai koulutusyksikön henkilökunta ja opiskelijat. Toiminta on suunnattu henkilökunnalle, mutta välillisesti digimentoriverkoston toiminta hyödyttää opiskelijoita, joille digitalisaation tarkoituksenmukainen hyödyntäminen yhteisössä tuo joustavampia ja monimuotoisempia tapoja opiskella ja osallistua.

Toiminnan sisältönä on digitalisaatio ja sen mahdollisuudet ja hyödyntäminen korkeakouluyhteisössä. Malli perustuu kuitenkin siihen, että tiedekunnat ja koulutusyksiköt päättävät itse tarkemmin toiminnan vuosittaiset tavoitteet ja toimintamuodot omissa yhteisöissään.

Kuka on digimentori?
Edustamassaan yhteisössä digimentorit (n.1-3 henkilöä) fasilitoivat kehittämistoimintaa, joka voi pitää sisällään esimerkiksi kehittämisryhmien ja –hankkeiden koordinointia, tiedonvälitystä sekä digitalisaatioon liittyvän osaamisen edistämistä koulutusten ja tapaamisten kautta. Tiedekunnat/koulutusyksiköt itse määrittävät digitalisaatioon liittyvät tarkemmat tavoitteensa ja digimentoritoiminnan muodot.

Digimentoriverkosto
Digimentoriverkoston jäseninä mentorit edustavat omia yhteisöjään ja edistävät hyvien käytäntöjen jakamista yhteisöjen välillä. Digimentorit kokoontuvat kerran kuussa pidettäviin verkostotapaamisiin. Kollegaverkostossa kartutetaan ja jaetaan tietoa sekä hyviä käytäntöjä. Yhdessä voidaan myös ajaa tärkeäksi koettuja asioita ja tuoda esille tiedekuntien näkemyksiä käsiteltäviin asioihin.

Digimentoritoiminta korkeakouluyhteisössä
Verkoston tärkeänä kumppanina ja tukena ovat keskitettyjen palvelujen ja koko korkeakouluyhteisön asiantuntijat, sekä muut verkostot paikallisesti ja kansallisesti. Tavoitteena on tiedonkulun parantaminen korkeakouluyhteisön eri tahojen kesken. Palveluyksiköillä ja johdolla on keskustelukumppanina verkosto, jonka kautta tiedustella yhteisöjen näkemyksiä ja tarpeita, sekä myös välittää tietoa henkilökunnalle. Sama toimii myös toisinpäin; palveluyksiköiden yhteyshenkilöiden kautta voidaan  saada vastauksia henkilökuntaa askarruttaviin asioihin tai välittää näkemyksiä ja toiveita eteenpäin.

Koko korkeakouluyhteisölle digimentoriverkosto näyttäytyy avointen verkkosivujen, viestinnän ja toiminnan kautta. Tapaamisista raportoidaan koko yhteisölle ajankohtaista-palstan kautta. Vinkkipankissa jaetaan parhaimmat ideat ja käytännöt kaikkien hyödynnettäviksi. Yhteystiedot sivulta löytyy listaus oman tiedekunnan tai yksikön digimentoreista.

 

Samalla tavalla, kuin minkä tahansa tutkimuskohteen tai uuden asian kohdalla, myös digitalisaation kohdalla tarvitsemme tutkittua tietoa, ymmärrystä mahdollisuuksista ja haasteista eri konteksteissa, sekä uutta luovaa kokeilua ja ennakkoluulotonta asennetta. Näihin tavoitteisiin myös digimentoritoiminta tähtää.