Opetussuunnitelma

Tapahtuma-alan täydennyskoulutuksen opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun opettajien ja tapahtuma-alan verkoston asiantuntijoiden kanssa vastaamaan alalla vallitsevaan osaamisvajeeseen. Koulutuksen eri kurssien toteutusten tarkemmat sisällöt pyritään räätälöimään opiskelijoiden oppimistarpeen mukaisesti. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tapahtumaturvallisuus, 3 op

Kurssi toteutetaan maalis-huhtikuussa lähi- ja etäopetuksena.

Kenelle:

Kurssi sopii ja sitä suositellaan kaikille tapahtumatuotannon eri työtehtävissä toimiville.

Tavoitteet:

 • Opiskelija hallitsee tapahtuman turvallisen ja lainmukaisen järjestämisen periaatteet ja perusteet.
 • Opiskelija osaa toimia tuotantoryhmässä turvallisuusnäkökohdat huomioiden ja osaa opastaa myös muita tuotantoryhmäläisiä.
 • Opiskelija osaa tehdä tarvittavat valmistelut turvallisen tapahtuman järjestämistä varten.
 • Opiskelija hallitsee tapahtuman kriisiviestinnän perusteet.

Sisältö:

Luennot sekä ryhmä- ja yksilöharjoitustehtävät.

Lisätiedot:

Kurssi keskittyy isompien yleisötapahtumien turvalliseen tapahtumatekniikkaan ja järjestelyihin, mutta kurssilla käsitellään myös yleistä työturvallisuutta ja turvallisen tilan käsitettä ja toimintaperiaatteita. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Securitas Eventsin kanssa. Kurssilla käytetään apuna myös ETTE-turvallisuuskoulutus –materiaalia.

 

Tuotantoprosessien osien johtaminen ja toteutus, 5 op

Kurssin ensimmäinen osa toteutetaan huhti-toukokuussa ja toinen osa syksyllä pääosin lähiopetuksena.

Kenelle:

Opintojakso on suunnattu henkilöille, joilla on aikaisempaa kokemusta tapahtumatuotannoista ja kiinnostusta kehittää osaamistaan esimerkiksi ohjelma- ja tapahtumatuottajana, stage managerina tai erilaisten tapahtumien vapaaehtoiskoordinaattorina.

Kurssin tavoitteet:

Kaikille yhteinen osa:

 • Opiskelija saa kattavan yleiskuvan tapahtumatuotantojen keskeisistä tehtävistä.
 • Opiskelija osaa organisoida ja motivoida ammattilaistiimejä tapahtumatuotannon osaprosessien toteuttamiseksi ja toimia tuotantotiiminsä työnjohtajana.
 • Opiskelija osaa mallintaa, organisoida ja johtaa tapahtuman tuotantoprosesseja esituotannosta alkaen.
 • Opiskelija osaa kriisitilanteen hallinnan perusteet.

Valinnainen osio:

 • Opiskelija osaa toimia valitsemansa työtehtävän (esim. stage manager, ohjelma- ja tapahtumatuottaja tai vapaaehtoiskoordinaattori) keskeisten osaamistarpeiden mukaisesti. Nämä tehtäväkohtaiset osaamistarpeet määritellään koulutuksen alussa.

Sisältö:

Lähi- ja etäluennot, ryhmä- ja yksilöharjoitustehtävät sekä kehittämistehtävä. Opintojakso koostuu kaikille yhteisestä sekä valinnaisesta osiosta. Valinnainen osa koostuu 3-4 tarjolla olevan ammattitehtävän perehdyttämisosiosta, joista opiskelija valitsee yhden ja toteuttaa sen harjoitteluunsa valmistavana tehtävänä. Tehtävä pyritään kytkemään harjoittelupaikan kanssa aitoon tuotantoon.

Lisätiedot:

Osa opinnoista toteutetaan yhteistyössä hankkeen partneriverkoston yritysten kanssa. Kurssilla on tiivis yhteys Tapahtumaturvallisuus-kurssiin sekä Harjoittelu 1 -jaksoon.

 

 

Vastuullisuus, 3 op

Kurssi toteutetaan etäopetuksena ja se avautuu huhtikuussa.

Kenelle:

Kurssi sopii hyvin kaikille tapahtuma-alalle toimiville, jotka haluavat kehittää sekä omaa että oman organisaationsa osaamista ja toimintamalleja.

Tavoitteet:

 • Opiskelija osaa huomioida vastuullisuuden, kestävän kehityksen (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen) sekä saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita tapahtumatuotannossa.
 • Opiskelija osaa soveltaa aihealueen sääntöjä ja suosituksia osana tapahtuman suunnittelua, toteutusta ja arviointia.
 • Opiskelija osaa tehdä tapahtuman vastuullisuussuunnitelman ja tukea muita tuotantoryhmäläisiä aihealueeseen liittyvissä näkökohdissa.

Sisältö:

Luennot ja harjoitustehtävät. Suurin osa kurssista suoritetaan itsenäisinä verkko-opintoina.

Lisätiedot:

Kurssilla käytetään mm. Elma-vastuullisuustyökalua.

 

Harjoittelu 1, 5 op, pakollinen

Harjoittelu 1 koostuu muutamasta erillisestä harjoittelusta, jotka toteutetaan pääsääntöisesti kesän aikana eri tapahtumissa. Harjoitteluun kuuluu ennakkovalmentautumista. Kaikkien kurssien tehtäviin sisältyy kehittämistehtävä, joka toimii johdantona harjoittelujaksoille.

Opiskelija voi suorittaa harjoittelun myös sellaisessa yrityksessä tai tapahtumassa, johon hänellä on jo työ- tai toimeksiantosuhde.

Kenelle:

Harjoittelu 1 on pakollinen osa koulutusta. Harjoittelijalta edellytetään harjoiteltavaan tehtävään soveltuvaa perusosaamista.

Tavoitteet:

 • Opiskelija osaa hyödyntää käytännön harjoittelua tietyn työtehtävän toimintaperiaatteiden ja työn avainsisällön oppimisessa. Opiskelija osaa arvioida oppimaansa ja asettaa itselleen ammatillisia tavoitteita.
 • Opiskelija osaa nimetä työelämän keskeiset säännöt, sopimusmallit, vastuut sekä vakuutusturvan, työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen periaatteet. Opiskelija hallitsee freelancertyön perusteet ja osaa suunnitella työuraansa pitkäjänteisesti.

Sisältö:

Harjoittelu suoritetaan pääasiassa useissa lyhyemmissä jaksoissa eri harjoittelupaikoissa. Harjoittelupaikat ja työtehtävät sovitaan uraohjaushaastattelussa yhdessä opiskelijan, opettajan ja työpaikan kanssa. Harjoittelua ohjaa työpaikan nimetty harjoittelunohjaaja.

Lisätiedot:

Harjoittelussa noudatetaan sopimusten, vastuiden ja vakuutusten osalta TAMKin harjoittelukäytäntöjä.

 

 

Asiakaskokemus ja kaupallistaminen, 3 op

Kurssi toteutetaan hybridiopintoina syksyllä.

Kenelle:

Kurssi sopii tapahtumatuotannon tehtävissä työskenteleville tai tehtävistä kiinnostuneille.

Tavoitteet:

 • Opiskelija osaa tarkastella tapahtumaa tapahtumakävijän ja kaupallisuuden näkökulmasta ja kehittää tapahtumaa.
 • Opiskelija osaa kerätä tietoa ja palautetta tapahtumakävijöiltä sekä hyödyntää kertynyttä materiaalia tapahtuman ja sen markkinoinnin ja viestinnän suunnittelussa.
 • Opiskelija osaa kuvata tapahtumakävijän kokemuksen tapahtuman eri vaiheissa ja määritellä tapahtumalle palvelulupauksen.
 • Opiskelija osaa luoda kiinnostavia sisältöjä markkinointiin ja viestintään ja siten parantaa tapahtuman houkuttelevuutta.

Sisältö:

Toteutus sisältää inspiraatioluentoja, case-esimerkkejä sekä ryhmä- ja yksilötehtäviä omaan tuotantoon tai tapahtumaprojektiin liittyen. Sisältö tukee tapahtumatuotannon kehittämistä kolmesta näkökulmasta: tapahtumakävijän ymmärrys ja empatia, kävijäkokemuksen kehittäminen sekä markkinoinnin ja viestinnän suunnittelu.

Lisätiedot:

Kurssin sisältö on niin laaja, että kurssin aihealueita on suunniteltu syvennettävän käytännön harjoitteluissa.

 

 

AV-tuotannon perusteet, 3 op

Kurssi toteutetaan hybridiopintoina syksyllä.

Kenelle:

Kurssi sopii esimerkiksi markkinoinnin työtehtäviin suuntautuneille tai muille, joilla on tarvetta AV-tuotannon välineiden ja tekniikoiden perusosaamiselle.

Tavoitteet:

 • Opiskelija hallitsee AV-laitteiden toimintaperiaatteet ja eri käyttötarkoitukset sekä osaa käyttää turvallisesti ja oikein valitsemiaan laitteita.
 • Opiskelija ymmärtää, kuinka ääni- ja kuvasignaalit liikkuvat laitteesta toiseen ja millaisia kytkentöjä tarvitaan.
 • Opiskelija tutustuu virtuaali- ja etäkokouksissa yleisesti käytettäviin teknologioihin ja live-striimaukseen, ja kykenee itsenäisesti ratkomaan niihin liittyviä yleisimpiä ongelmatilanteita.
 • Kurssin jälkeen opiskelijalla on valmiudet ratkoa yleisimpiä erilaisissa esitys- ja esiintymistilanteissa sekä kokouksissa esiintyviä käytännön ongelmia.

Sisältö:

Luennot ja demonstraatiot AV-laitteiden toiminnasta, erilaisten AV-laitteiden testaaminen ja valittujen AV-laitteiden itsenäinen käyttäminen. AV-laitteiden käyttämisestä laaditaan oppimispäiväkirja.

 

Harjoittelu 2, 3 op

Harjoittelu 2 toteutetaan pääosin syksyllä eri tapahtumissa. Opiskelija voi suorittaa harjoittelun myös sellaisessa yrityksessä tai tapahtumassa, johon hänellä on jo työ- tai toimeksiantosuhde.

Kenelle:

Harjoittelu 2 on vapaaehtoinen osa koulutusta, mutta sitä suositellaan täydentämään eri kurssien sisältöjä. Harjoittelijalta edellytetään harjoiteltavaan tehtävään soveltuvaa perusosaamista.

Tavoitteet:

Opiskelija osaa hyödyntää käytännön harjoittelua tietyn työtehtävän toimintaperiaatteiden ja työn avainsisällön oppimisessa.

Opiskelija osaa arvioida oppimaansa ja asettaa itselleen ammatillisia tavoitteita.

Sisältö:

Harjoittelu suoritetaan pääasiassa useissa lyhyemmissä jaksoissa eri harjoittelupaikoissa. Harjoittelupaikat ja työtehtävät sovitaan uraohjaushaastattelussa yhdessä opiskelijan, opettajan ja työpaikan kanssa. Harjoittelua ohjaa työpaikan nimetty harjoittelunohjaaja.

Lisätiedot:

Harjoittelussa noudatetaan sopimusten, vastuiden ja vakuutusten osalta TAMKin harjoittelukäytäntöjä.