Digiopetusuutisia 8/2020

Digiopetusuutisia -ajankohtaistiedote kokoaa yhteen opetusteknologiaan ja digiopetukseen liittyviä uutisia, tapahtumia, julkaisuja ja tutkimustietoa. Jos haluat uutiskirjeestä herätteen sähköpostiisi, käy antamassa sähköpostiosoitteesi lomakkeella.

 

Sisältö:

 • Tutustu Vinkkipankkiin!
 • Väitös: Lämsä, J. Developing the temporal analysis for computer-supported collaborative learning in the context of scaffolded inquiry
 • Kysely: AMK: kokemuksia etäopetuksesta korona-pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa.
 • Kysely: OAJ: Poikkeusolojen opetusjärjestelyt
 • Pedaforum 2020 -seminaarin tallenteet ja materiaalit
 • Tulevia tapahtumia:
  • OEB, 2.-4.12.2020, Berlin
  • Digioppimisen areena 2020 webinaari, 2.–3.12.2020
  • Bett, 20-22.1.2021, London
  • ITK 2021 – Arkea ja unelmia, 14.-16.4.2021, Hämeenlinna

 

Tutustu Vinkkipankkiin!

Vinkkipankki jakaa hyviä käytäntöjä ja vinkkejä digityökaluista ja niiden hyödyntämisestä opetuksessa ja opiskelussa sekä työyhteisön ja oman työskentelyn tukena. Vinkkipankki sai kesällä uudistuneen ilmeen ja uuden osoitteen: https://sites.tuni.fi/vinkkipankki

Vinkkejä voi sivustolla selata työkaluittain tai etsiä sopivaa neuvoja tiettyyn tilanteeseen Vinkit käyttötavoittain -valikosta. Tällä hetkellä Vinkkipankki sisältää yli 120 vinkkiä ja se täydentyy koko ajan korkeakouluyhteisön hyvistä käytännöistä ja oivalluksista. Kaipaamme siis myös sinun vinkkejäsi! Vinkkipankista löydät Jaa vinkkisi -lomakkeen, jolla voit jättää oman vinkkisi lisättäväksi pankkiin.

Vinkkipankki on osa Tampereen korkeakouluyhteisön digimentoritoimintaa. Tutustu myös Digimentoritoimintaan osoitteessa https://sites.tuni.fi/digimentorit

 

*Väitös: Lämsä, J. Developing the temporal analysis for computer-supported collaborative learning in the context of scaffolded inquiry

FM Joni Lämsän kasvatustieteen väitöskirjan ”Developing the temporal analysis for computer-supported collaborative learning in the context of scaffolded inquiry” tarkastetaan 19.9.2020 Jyväskylän yliopistossa.

Väitöstutkimus keskittyi yliopisto-opiskelijoiden ryhmätyöskentelyyn teknologisessa oppimisympäristössä. Tutkimus osoitti, että teknologinen oppimisympäristö tehosti sekä opiskelijoiden että opettajien ajankäyttöä.

Tutkimuksessa kehitettiin menettelytapa teknologia-avusteisen yhteisöllisen oppimisen ajalliseen tarkasteluun. Sitä soveltamalla tutkittiin, miten eri tukimuodot muuttivat oppimisprosesseja. Yksi tukimuodoista ohjasi ryhmiä kirjoittamaan, miten he suorittavat eri ongelmanratkaisun vaiheet. Eri tukimuotojen vertailu osoitti, että kirjoittaminen auttoi opiskelijoita toimimaan suunnitellummin erityisesti oppimisprosessin alussa.

Tutkimus tuotti tietoa teknologia-avusteisen ryhmätyöskentelyn tuen tarpeista ja toimivista tukimuodoista. Tuloksia hyödyntämällä opettajan resursseja vapautuu opiskelijoiden yksilölliseen ohjaamiseen, mikä voi sujuvoittaa korkeakouluopintojen etenemistä.

Lue koko väitöstiedote

Linkki väitöskirjaan

 

*Kysely: AMK: kokemuksia etäopetuksesta korona-pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Ammattikorkeakoulut toteuttivat toukokuussa 2020 opetushenkilöstölleen kyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää opettajien kokemuksia etäopetuksesta korona-pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Kyselyyn vastasi 1561 opettajaa.

Kyselyn perusteella voidaan todeta, että ammattikorkeakoulut onnistuivat etäopetukseen siirtymisessä kevään poikkeustilanteessa pääosin hyvin. Opettajista runsas kolmeneljäsosaa koki siirtymisen etätyöskentelyyn onnistuneen erittäin hyvin tai hyvin ja vain 2 % koki, ettei siirtymisessä onnistuttu. Myös tiedotus poikkeusjärjestelyistä koettiin onnistuneeksi, työskentely verkossa kollegoiden kanssa oli sujuvaa ja käytössä olevat työkalut soveltuivat pääosin etätyöskentelyyn.

Hieman haastavammaksi opettajat kokivat työskentelyn TKI-hankkeissa ja vuorovaikutuksen työelämän edustajien kanssa. Poikkeustilanne vaikeutti myös yritysten mahdollisuuksia osallistua yhteistyöhön ja kehittämiseen, lisäksi laboratorio- ja erikoistiloja jouduttiin korkeakouluissa sulkemaan, joka osaltaan vaikeutti toimintaa.

Kyselyn perusteella ammattikorkeakoulut pystyivät saattamaan keväällä käynnissä olleet opinnot loppuun kohtuullisen hyvin, vain 59 opettajaa kertoi joutuneensa keskeyttämään käynnissä olleita opintojaksoja. Opintojen ajoituksia sen sijaan jouduttiin muuttamaan enemmän. Opintoja sekä siirrettiin myöhemmäksi, että uusia opintojaksoja aloitettiin pikaisesti kevään aikana.

Keskeisimmäksi tuen lähteeksi kyselyn perusteella nousevat kollegat ja ylipäätään oman korkeakoulun tarjoamat palvelut ja tuki: henkilökohtainen tuki oman korkeakoulun verkko-opetuksen tukihenkilöiltä, IT-tukipalvelut, esimies sekä oman korkeakoulun verkkotapaamiset ja ohjeet.

Parhaiten opettajat kokivat itse onnistuneensa opetuksen ja oppimisen rytmittämisessä, verkkoluennoissa ja webinaareissa, reaaliaikaisessa ohjauksessa, tehtävien laadinnassa, arvioinnissa sekä verkko-oppimateriaalin tuottamisessa eli perustyö verkossa sujuu valtaosalla opettajista hyvin.

Haastavammaksi koettiin yhteisöllisyys opetus- ja ohjaustilanteissa, opiskelijoiden osallistaminen sekä opiskelijoiden etenemisen seuranta. Myös verkkotenteissä onnistuminen jakoi mielipiteitä. Verkkopedagogiseen osaamiseen, etäopetuksen suunnitteluun ja materiaalien tuottamiseen liittyvään aikaresurssiin sekä vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden rakentumiseen verkossa tulee jatkossa kiinnittää huomiota.

Lue koko uutinen Digipölytys-blogista: https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/amk-opettajat-kokevat-siirtymisen-etaopetukseen-onnistuneen-hyvin/

Kirjoittajat: Ikonen, Hannu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), Laitinen-Väänänen Sirpa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), Kullaslahti Jaana (Hämeen ammattikorkeakoulu), Nakamura, Rika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu) & Tyrväinen, Paula (Jyväskylän ammattikorkeakoulu).

 

*Kysely: OAJ: Poikkeusolojen opetusjärjestelyt

OAJ:n tekemään poikkeusolojen opetusjärjestelyjä selvittäneeseen kyselyyn vastasi yli 5 500 opettajaa, rehtoria ja esimiestä peruskoulusta yliopistoon.

Koronaepidemian aikaiset opetuksen poikkeusjärjestelyt toimivat kokonaisuutena hyvin. Näin arvioi noin 70 prosenttia opettajista. Verkko-opetusta jo aiemmin toteuttaneissa korkeakouluissa opettajien kokemukset etäopetuksesta olivat vieläkin myönteisemmät. Ammatillisten oppilaitosten opettajat sen sijaan eivät pitäneet poikkeusolojen opetusjärjestelyjä yhtä sujuvina. Pahimmalta tilanne näyttää vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, joissa opetusta on jouduttu perumaankin.

Etäopetuksen sujuvuus ei ole syntynyt itsestään, vaan poikkeusolot ovat lisänneet lähes kaikkien opettajien työhönsä käyttämää aikaa. Opettajien työmäärä on kasvanut erityisesti peruskoulussa ja lukiossa. Niiden opettajista joka viides arvioi oman työssäjaksamisensa heikoksi. Oman työssäjaksamisensa kokee hyväksi vain alle puolet kaikista vastanneista opettajista.

Oman osaamisensa poikkeustilanteeseen opettajat arvioivat pääosin riittäväksi. Opettajia pyydettiin arvioimaan sekä digitaalista että pedagogista osaamistaan.

Etäopetuksessa käytettävät laitteet ja ohjelmat olivat tuttuja pääosalle opettajista. Kuitenkin noin 40 prosentilla opettajista ainakin osa keskeisistä etäopetuksen välineistä oli uusia. Myös oppijoilta on vaadittu digiloikkaa. Vain lukiossa ja korkeakouluissa etäopetuksen keskeiset välineet olivat ennalta tuttuja valtaosalle oppijoista. Muilla koulutusasteilla välineet olivat valtaosalle oppilaista uusia. Lähes kaikki lukioiden, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajat pystyvät olemaan käytössä olevilla välineillä reaaliaikaisesti yhteydessä suurimpaan osaan oppijoistaan.

Lue koko tiedote

 

*Pedaforum 2020 -seminaarin tallenteet ja materiaalit

Pedaforum2020-seminaari järjestettiin 20.–21.8.2020 verkkototeutuksena Zoomin kautta.

Pedaforum-seminaarin pääsession keynote-puheenvuorojen ja muiden puheenvuorojen esitysten tallenteet ja materiaalit ovat nyt saatavilla seminaarin www-sivuilla osoitteessa: https://www.oulu.fi/pedaforum2020/ohjelma

Myös abstraktikirja on päivitetty ajan tasalle. Ks. seminaarin www-sivuilta osio Ohjelma: https://www.oulu.fi/pedaforum2020/ohjelma ja siellä linkki Abstraktikirja.

 

Tulevat tapahtumat

OEB, 2.-4.12.2020, Berlin

OEB conference is the global, cross-sector conference on technology supported learning and training.

Info

Digioppimisen areena 2020 webinaari, 2.–3.12.2020

Tapahtumassa saat tietoa digipedagogiikasta monipuolisesti, voit tutustua ajan ilmiöihin ja kattavaan näyttelyyn sekä verkostoitua. Voit osallistua tapahtumaan VAIN etäyhteyden välityksellä.

Info

Bett, 20-22.1.2021, London

Bett is the learning technology event and global meeting place for the education technology community. Attending the event is the best way to see the latest technology and innovative solutions that inspire, in order to shape and improve the way people learn from the classroom to the boardroom.

Info

ITK 2021 – Arkea ja unelmia, 14.-16.4.2021, Hämeenlinna

Huom! Siirretty ensi keväälle. Suomen suurin digitaalisen koulutuksen ja oppimisen tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa järjestetään Hämeenlinnassa Aulangolla 30-vuotisjuhlien merkeissä 14.-16.4.2021. Tervetuloa!

Info