TAMKjournal ohjeet kirjoittajalle

1. Julkaisuehdotuksen tarjoaminen

Voit kirjoittaa työhösi tai TAMKiin liittyvästä ja kohderyhmää puhuttelevasta teemasta. Julkaisukielet ovat suomi ja englanti.

Artikkelikategorioita ovat:

 • Asiantuntija-artikkelit. Ajankohtaisia ilmiöitä omalla alalla tai korkeakoulusektorilla kommentoivat ja kirjallisuuteen pohjautuvat artikkelit. Ei empiiristä osuutta.
 • Kehittäminen ja soveltava tutkimus. Napakka ja yleistajuinen käytännön kehittämistyön ja sen tulosten kuvaus tai TAMKilaisten tekemään tutkimus- ja kehitystyöhön perustuva artikkeli, jossa on sekä teoreettinen että empiirinen osuus.

Huomaathan, että TAMKjournal koostuu ensisijaisesti TAMKin henkilökunnan kirjoittamista artikkeleista. Tästä syystä journalin toimitus ottaa käsittelyyn maksimissaan vain kaksi käsikirjoitusta samalta TAMKin ulkopuoliselta kirjoittajalta per kalenterivuosi. Mikäli opiskelijat ja henkilökunnan jäsenet kirjoittavat artikkelin yhdessä, esimerkiksi opinnäytetyön pohjalta, on artikkelista pystyttävä osoittamaan henkilökunnan edustajan laatima osuus.

Lähetä teksti Word- tai rtf-tiedostona, jossa kuvat ja taulukot ovat mukana. Tämän lisäksi lähetä kuvat, kuviot ja taulukot erillisinä tiedostoina (PDF-, JPG- tai EPS-muodossa) sähköpostiosoitteeseen tamkjournal.tamk(at)tuni.fi.

 

Julkaisuprosessin eteneminen:

 1. Lähetä artikkeliehdotuksesi osoitteeseen tamkjournal.tamk(at)tuni.fi.
  Nimeä sähköpostiviesti: Artikkelin nimi.
  Ilmoita saateviestissä, mihin kategoriaan artikkelisi kuuluu (Asiantuntija-artikkelit vai Kehittäminen ja soveltava tutkimus).
 2. Ota jo kirjoitusprosessin alussa yhteyttä toimitukseen.
 3. Saat kuittausviestissä tietoa siitä, miten edetään. Julkaiseminen on aina prosessikirjoittamista. TAMKjournalin toimitus yleensä antaa ehdotuksestasi kehittävää palautetta, jonka avulla voit viimeistellä julkaisusi. Tarkoituksena on paras mahdollinen lopputulos!
 4. Työstä artikkeliehdotusta saamasi palautteen pohjalta.
 5. Lähetä muokattu artikkeliehdotus TAMKjournaliin, tamkjournal.tamk(at)tuni.fi.
 6. Lähetä tekstin mukana tiedot siitä, mitä tekstissä on palautteen perusteella muokattu ja mitä ei. Tarvittaessa tekstiä työstetään lisää.
 7. TAMKjournalin artikkeleilla on määritelty profiili ja enimmäispituus. Toimitus pidättää oikeuden tekstin stilisoimiseen ja lyhentämiseen tarvittaessa. Suuremmista korjauksista neuvottelemme kirjoittajan kanssa.
 8. Kun TAMKjournalin toimitus on antanut julkaisuluvan, julkaisukoordinaattori julkaisee artikkelin.
 9. Sinulle ilmoitetaan, kun teksti on julkaistu.
 10. TAMKilainen, kun artikkelisi on julkaistu, lisää se  JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalveluun. Valitse julkaisutyypiksi D1 – Artikkeli ammattilehdessä. Palveluun tallennetut tiedot siirtyvät automaattisesti opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vuosittaiseen julkaisutiedonkeruuseen ja ne huomioidaan myös korkeakoulujen rahoitusmallissa.

HUOM! Julkaisuun (kohdat 7.-9.) voi kulua aikaa noin kuukausi.

 

2. Julkaisun rakenne ja kirjoitustekniikkaa

TAMKjournalin julkaisut ovat asiatyylisiä sekä selkeästi ja ymmärrettävästi kirjoitettuja. Suomenkielisissä julkaisuissa kannattaa rajoittaa vierasperäisten sanojen ja turhan ammatti- tai tieteellisen jargonin käyttöä.

Artikkelin leipätekstiosuus voi olla laajuudeltaan 2000-10 000 merkkiä välilyönteineen. (10 000 merkkiä tarkoittaa n. 3 sivua, New Times, fontti 12, rv. 1).

 • Tekstiä ei tarvitse asemoida tai tietoteknisesti muotoilla, mutta merkitse otsikot selvästi ja kappalejaot tyhjällä rivillä.
 • Merkitse lähdeviitteet, kuviot ja taulukot TAMKin kirjallisen raportoinnin ohjeen mukaan (esimerkit, s. 16-42) ja huomioi sähköisten viitteiden merkitseminen (lisäohje em. sivustolla).
 • Älä käytä pakotettua tavutusta.
 • Jos käytät linkkejä, merkitse linkit sulkuihin sen sanan yhteyteen, mihin haluat liittää linkin.
 • Määrittele artikkelille selkeät tavoitteet:
  • Mitä, miksi ja kenelle kirjoitan?
  • Mikä on tekstini pääviesti?

Asettamasi tavoitteet määrittävät, miten sisältö rakentuu ja mitä asioita artikkelissa painotat.

Verkkojulkaisu mahdollistaa erilaisten linkkien, videoiden tai musiikin käytön artikkelissa. Huomioithan audiovisuaalisen aineiston osalta, että olet sopinut aineiston käytöstä TAMKjournalissa kirjallisesti tekijänoikeuden omistajan kanssa.

Tekstien kuvittamista suositellaan. Kuvien tulee olla riittävän korkearesoluutioisia (leveydeltään vähintään 600–800 px 72 ppi:n resoluutiossa).

Huomaa tekijänoikeudet eli käytä vain omia tai julkisista kuvapankeista noudettuja tai ostettuja kuvia. Muussa tapauksessa kuvan julkaisemiseen on pyydettävä lupa kuvan tekijältä tai oikeuden omistajalta. Jos kirjoittajalla ei ole itsellään tekijänoikeutta käyttämäänsä kuvaan, kuvan yhteydessä tai kuvatekstissä on mainittava tekijänoikeuden omistajan nimi. Jos kuvissa esiintyy tunnistettavia ihmisiä, olethan varmistanut, että sinulla on lupa julkaista heidän kuvansa internetissä. Kuvan ottajan tai tekijänoikeuden haltijan kuva mainitaan kuvatekstissä tai kirjoittajatietojen yhteydessä.

Mikäli kirjoittaja(ryhmällä) ei ole kuvaa, toimitus valitsee artikkelille sopivan kuvituskuvan TAMKin käytössä olevasta kuvapankista.

TAMKin nimen kirjoittaminen:

 • suomeksi: Tampereen ammattikorkeakoulu
 • englanniksi: Tampere University of Applied Sciences
 • lyhenne: TAMK
 • taivutusmuodot TAMKissa, TAMKiin, tamkilainen jne. (lyhenteen ja päätteen välissä ei käytetä kaksoispistettä).

 

3. Tiivistelmä, asiasanat ja kirjoittajakuvaus

Artikkelin alkuun kirjoitetaan lyhyt yleiskuvaus eli ingressi ja loppuun kirjoittajakuvaus, asiasanat sekä ehdotus artikkelitekstin nostosta (yksi virke).

Ingressi

 • Liitä julkaisuehdotukseesi lyhyt ingressi, jonka pituus on korkeintaan 850 merkkiä välilyönteineen (ei lasketa artikkelin merkkimäärään).
 • Jos kyseessä on tutkimus, selvitys tms.: Kuvaa työn tarkoitusta, etenemistä/kehittämisprosessia ja päätuloksia kohderyhmäsi näkökulmasta.
 • Jos kyseessä on asiantuntija-artikkeli tms.: Kerro, mitä artikkeli käsittelee ja miksi aihe on tärkeä, ajankohtainen ja huomionarvoinen.
 • Huomaathan, että ingressi näkyy TAMKjournalin selailunäkymässä!

Kirjoittajakuvaus

TAMKjournalin kirjoittajista tulee kunkin julkaisun alareunaan lyhyt kirjoittajakuvaus. Siihen kirjoitetaan seuraavat tiedot:

 • Kirjoittajan nimi
 • Osaamisyksikkö tai toiminto. Tukipalvelujen, MMT:n, TAMKin ylimmän johdon ja muut artikkelit sijoitetaan Muu teema -otsakkeen alle.
 • Sähköpostiosoite (muodossa: s-posti: etunimi.sukunimi@tuni.fi )
 • Tekijän koulutusala
 • Nykyinen työtehtävä
 • Asiantuntijuusalueet
 • Kuvaukseen voidaan liittää kirjoittajan valokuva. Lähetä kuva erillisenä tiedostona. Kuvan täytyy olla tarpeeksi korkearesoluutioinen (minimileveys 150 px) ja henkilö kuvasta hyvin tunnistettavissa.

Asiasanat

 • Liitä artikkeliehdotukseen asiasanat eli  3–7 kirjoituksen sisältöä mahdollisimman hyvin kuvaavaa asiasanaa. Asiasanat helpottavat artikkelisi löytymistä esim. hakukoneiden kautta!
 • Käytä asiasanaston mukaisia asiasanoja sekä merkitse asiasanoiksi oman koulutusyksikön tai toiminnon nimi (esim. Hyvinvointipalvelut, fysioterapia) sekä kirjoittajien nimet. Jos artikkelisi kohdistuu jollekin TAMKin painoaloista, merkitse myös tämä asiasanaksi.
 • KOKO-ontologiasta löydät myös englanninkieliset termit.

Nostoehdotus

Laita artikkelisi loppuun selvästi ehdotuksesi siitä virkkeestä tai lauseesta (max. 140 merkkiä välilyönteineen), jonka haluat nostoksi. Nostolla tarkoitetaan yhtä napakkaa, myyvää tai kuvaavaa sitaattia artikkelin tekstistä. Se nostetaan leipätekstiä suuremmalla fonttikoolla näkyviin, artikkelin ”kainalotekstiksi”.

4. Kirjoittajan sekä TAMKjournalin oikeudet ja velvollisuudet

 • TAMKjournalin artikkelit lisensoidaan lähtökohtaisesti Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA. Näin kuka tahansa voi jakaa, kopioida ja muokata artikkeleita, jos mainitsee tekijän nimen, merkitsee linkin alkuperäiseen tuotokseen sekä jakaa aineiston edelleen samalla lisenssillä. Mikäli kirjoittaja haluaa julkaista artikkelinsa eri lisenssillä, hänen on otettava yhteyttä toimituskuntaan.
 • Kukin kirjoittaja on vastuussa oman artikkelinsa sisällöstä ja sen oikeellisuudesta. Hän vastaa siitä, ettei se sisällä plagioitua, tekijänoikeuksia rikkovaa tai tutkimuseettisesti arveluttavaa materiaalia.
 • Kukin kirjoittaja vastaa siitä, ettei samaa artikkelia ei ole julkaistu tai julkaista muualla.
 • Toimitus pidättää oikeuden tehdä pieniä teknisiä muutoksia tekstiin (esim. kirjoitusvirheiden korjaus). Suuremmista muokkauksesta tai muutoksista neuvotellaan yhdessä kirjoittajan kanssa.
 • Toimituksella on oikeus määritellä artikkelin julkaisukategoria lehden profiilin mukaisesti tai ohjata kirjoittaja tekstin sisältöä tai kohderyhmää paremmin vastaavalle julkaisufoorumille.
 • TAMKjournalin artikkelit rinnakkaistallennetaan ARENE ry:n ylläpitämään avoimeen verkkokirjasto Theseukseen.

Lisätietoja: tamkjournal.tamk(at)tuni.fi.