TAMKjournal – ohjeet kirjoittajalle

TAMKjournalissa julkaistaan kahdentyyppisiä artikkeleita: 

 • Asiantuntija-artikkelit. Ajankohtaisia ilmiöitä omalla alalla tai korkeakoulusektorilla kommentoivat ammatilliseen ja tieteelliseen kirjallisuuteen pohjautuvat artikkelit. Ei empiiristä osuutta. 
 • Kehittäminen ja soveltava tutkimus. Napakka ja yleistajuinen käytännön kehittämistyön ja sen tulosten kuvaus tai tamkilaisten tekemään tutkimus- ja kehitystyöhön perustuva artikkeli, jossa on sekä teoreettinen että empiirinen osuus. 

Voit kirjoittaa korkeakoulukenttään, ammatilliseen asiantuntijuusalaasi tai TAMKiin laajemmin liittyvästä ajankohtaisesta teemasta. Julkaisukielet ovat suomi ja englanti. 

Huomaa, että TAMKjournal koostuu ensisijaisesti TAMKin henkilöstön kirjoittamista artikkeleista. Mikäli opiskelijat ja henkilöstön jäsenet kirjoittavat artikkelin yhdessä, esimerkiksi opinnäytetyön pohjalta, on artikkelista pystyttävä osoittamaan henkilöstön edustajan laatima osuus. 

Journalin toimitus ottaa käsittelyyn enintään kaksi käsikirjoitusta samalta TAMKin ulkopuoliselta kirjoittajalta kalenterivuotta kohden. Rajoitus ei koske artikkeleita, joissa on mukana vähintään yksi TAMKin henkilöstöön kuuluva kirjoittaja. 

Julkaisuprosessi 

 1. Lähetä artikkeliehdotuksesi osoitteeseen tamkjournal.tamk(at)tuni.fi.
  Otsikoi sähköpostiviesti artikkelin ensimmäisen kirjoittajan mukaan. 
 2. Artikkeleilla on määritelty profiili ja enimmäispituus. TAMKjournalin toimitus yleensä antaa ehdotuksestasi kehittävää palautetta, jonka avulla voit muokata julkaisuasi. 
 3.  Työstä artikkeliehdotusta saamasi palautteen pohjalta ja lähetä muokattu artikkeliehdotus TAMKjournaliin. Tarvittaessa tekstiä työstetään lisää. 
 4. Kun TAMKjournalin toimitus on antanut julkaisuluvan, teksti etenee julkaisujonoon. Toimitus pidättää oikeuden tekstin stilisoimiseen ja lyhentämiseen tarvittaessa. Saat sähköpostiviestin, kun teksti on julkaistu. 

Kun artikkeli on julkaistu, yksi TAMKin henkilöstöön kuuluvista kirjoittajista lisää sen tiedot  JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalveluunJulkaisutyypiksi valitaan D1 – Artikkeli ammattilehdessä. Palveluun tallennetut tiedot siirtyvät automaattisesti OKM:n vuosittaiseen julkaisutiedonkeruuseen. 

Huomioi, että artikkelin julkaisuun (kohta 4) voi kulua aikaa noin kuukausi. 

Julkaisun rakenne ja kirjoitustekniikkaa 

TAMKjournal sisältää yleistajuisia asiantuntija-artikkeleita. Julkaisuissa on hyvä välttää vierasperäisten sanojen ja turhan ammatti- tai tieteellisen jargonin käyttöä. Määrittele, mitä, miksi ja kenelle kirjoitat? Mikä on tekstisi pääviesti? 

Artikkelien otsikot kannattaa kirjoittaa mahdollisimman lyhyiksi ja iskeviksi. Pääotsikon maksimipituus on 75 merkkiä. Artikkelin leipäteksti voi olla 2 500–10 000 merkkiä välilyönteineen (noin 3 sivua, Times New Roman, fontti 12, riviväli 1). Tekstiä ei tarvitse asemoida tai tietoteknisesti muotoilla, mutta merkitse otsikot selvästi ja osoita kappaleiden rajat tyhjällä rivillä. Merkitse lähteet sekä taulukot, kuviot ja kuvat TAMKin kirjallisen raportoinnin ohjeiden mukaan. 

TAMKin nimen kirjoittaminen: 

 • suomeksi: Tampereen ammattikorkeakoulu 
 • englanniksi: Tampere University of Applied Sciences 
 • lyhenne: TAMK 
 • taivutusmuodot TAMKissa, TAMKiin, tamkilainen jne. (lyhenteen ja päätteen välissä ei käytetä kaksoispistettä). 

Tekstien kuvittamista suositellaan. Kuvien tulee olla riittävän korkearesoluutioisia (leveydeltään vähintään 600–800 px 72 ppi:n resoluutiossa). Toimituskunta valitsee artikkelille kuvituskuvan; halutessasi voit ehdottaa valokuvaa. 

Käytä vain omia tai julkisista kuvapankeista noudettuja tai ostettuja kuvia. Muussa tapauksessa kuvan julkaisemiseen on pyydettävä lupa kuvan tekijältä tai oikeuden omistajalta. Jos kirjoittajalla ei ole itsellään tekijänoikeutta käyttämäänsä kuvaan, kuvan yhteydessä tai kuvatekstissä on mainittava tekijänoikeuden omistajan nimi. Jos kuvissa esiintyy tunnistettavia ihmisiä, olethan varmistanut, että sinulla on lupa julkaista heidän kuvansa internetissä. Kuvan ottajan tai tekijänoikeuden haltijan nimi mainitaan kuvatekstissä tai kirjoittajatietojen yhteydessä. 

Verkkojulkaisu mahdollistaa videoiden tai musiikin liittämisen artikkeliin. Huomioithan audiovisuaalisen aineiston osalta, että olet sopinut aineiston käytöstä TAMKjournalissa kirjallisesti tekijänoikeuden omistajan kanssa. 

Lähetä teksti Word- tai rtf-tiedostona, jossa kuvat, kuviot ja taulukot ovat mukana.Tämän lisäksilähetä kuvat, kuviot ja taulukot erillisinä tiedostoina (JPG- tai EPS-muodossa) osoitteeseen tamkjournal.tamk(at)tuni.fi. 

Saavutettavuuden huomioon ottaminen 

TAMKjournalin julkaisupohja kirjaisintyyppeineen on koneluettava. Myös kirjoittajan tulee ottaa saavutettavuus huomioon käsikirjoituksessaan.

Taulukoita pitää käyttää harkiten ja pääsääntöisesti vain suurien datamassojen esittämiseen (kvantitatiivisessa tutkimuksessa tai rekisteriaineiston käsittelyssä). Kuvioiden ja taulukoista tehtyjen kuvien sisältö on avattava mahdollisimman tyhjentävästi leipätekstissä tai kyseinen sisältö esitetään ilman taulukkoa esimerkiksi listausten avulla. 

Kuville ja kuvioille on numeroitujen otsikoiden lisäksi lisäksi kirjoitettava myös lyhyt tekstivastine (ns. alt-teksti). Tämä teksti kertoo näkövammaisille ruudunlukuohjelman käyttäjille, mitä kuvassa on. Tekstivastineiden lisääminen parantaa myös hakukoneoptimointia.

Lisätietoja saavutettavuudesta löytyy esimerkiksi seuraavilta sivustoilta:

https://papunet.net/saavutettavuus/lisaa-tekstivastineet-kaikelle-ei-tekstuaaliselle-sisallolle

https://www.saavutettavasti.fi/

Ingressi, asiasanat ja kirjoittajakuvaus 

Artikkelin alkuun kirjoitetaan lyhyt yleiskuvaus eli ingressi ja loppuun kirjoittajakuvaus, asiasanat sekä ehdotus artikkelitekstin nostosta (yksi virke). 

Ingressi 

 • Liitä julkaisuehdotukseesi lyhyt ingressi, jonka pituus on korkeintaan 500 merkkiä välilyönteineen (ei lasketa artikkelin merkkimäärään). Lukija päättää usein ingressin perusteella, jatkaako hän artikkelin lukemista. 
 • Huomaa, että ingressi näkyy vasta, kun artikkeli klikataan auki! 
 • Jos kyseessä on tutkimus tai selvitys, kuvaa työn tarkoitusta, etenemistä/kehittämisprosessia ja päätuloksia kohderyhmäsi näkökulmasta. 
 • Jos kyseessä on asiantuntija-artikkeli, kerro, mitä artikkeli käsittelee ja miksi aihe on tärkeä, ajankohtainen ja huomionarvoinen. 

Kirjoittajakuvaus 

Muotoile itsestäsi ja kirjoittajakumppaneistasi lyhyet kirjoittajakuvaukset. Kirjaa kuhunkin kuvaukseen seuraavat tiedot: 

 • Kirjoittajan nimi, nykyinen työtehtävä, osaamisyksikkö tai toiminto, sähköpostiosoite ja ORCID-tunnus. Lisäksi kirjoittaja voi kuvata asiantuntijuusalaansa 1–2 virkkeellä.

Asiasanat 

 • Liitä artikkeliehdotukseen asiasanat eli 3–7 kirjoituksen sisältöä mahdollisimman hyvin kuvaavaa asiasanaa. Asiasanat helpottavat artikkelisi löytymistä esim. hakukoneiden kautta. 
 • Käytä asiasanaston mukaisia asiasanoja sekä merkitse asiasanoiksi oman osaamisyksikön tai toiminnon nimi (esim. viestintäpalvelut, fysioterapia) sekä kirjoittajien nimet. Jos artikkelisi kohdistuu jollekin TAMKin painoaloista, merkitse myös tämä asiasanaksi. 
 • KOKO-ontologiasta löydät myös englanninkieliset termit. 

Nostoehdotus 

Artikkeliin on mahdollista liittää 1–2 nostolausetta, jotka kiinnittävän lukijan huomion. Kopioi artikkelisi loppuun selvästi ehdotuksesi siitä tai niistä virkkeistä tai lauseista (korkeintaan 140 merkkiä välilyönteineen), jotka haluat nostoiksi. Se nostetaan leipätekstiä suuremmalla fonttikoolla näkyviin, artikkelin ”kainalotekstiksi”. Toimitus voi myös ehdottaa nostoa. 

Kirjoittajan sekä TAMKjournalin oikeudet ja velvollisuudet 

 • TAMKjournalin julkaisuprosessissa ei laadita erillisiä julkaisusopimuksia. Ehdottamalla käsikirjoitusta TAMKjournaliin, kirjoittajat myöntävät TAMKjournalille julkaisuoikeuden toimittamaansa materiaaliin alla kuvatuin ehdoin. 
 • TAMKjournalin artikkelit lisensoidaan Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA. Näin kuka tahansa voi jakaa, kopioida ja muokata artikkeleita, jos mainitsee tekijän nimen, merkitsee linkin alkuperäiseen tuotokseen sekä jakaa aineiston edelleen samalla lisenssillä. Mikäli kirjoittaja haluaa julkaista artikkelinsa eri lisenssillä, hänen on otettava yhteyttä toimituskuntaan. 
 • Kukin kirjoittaja on vastuussa oman artikkelinsa sisällön oikeellisuudesta. Hän vastaa siitä, ettei se sisällä plagioitua, tekijänoikeuksia rikkovaa tai muutoin tutkimuseettisesti arveluttavaa materiaalia. 
 • Kukin kirjoittaja vastaa siitä, ettei samaa artikkelia ei ole julkaistu tai julkaista muualla. 
 • Toimitus pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia tekstiin. Suuremmista muokkauksista neuvotellaan kirjoittajan kanssa. 
 • Toimituksella on oikeus ohjata kirjoittaja tekstin sisältöä tai kohderyhmää paremmin vastaavalle julkaisufoorumille. 
 • TAMKjournalin artikkelit rinnakkaistallennetaan ARENE ry:n ylläpitämään avoimeen verkkokirjasto Theseukseen. 

Lisätietoja: tamkjournal.tamk(at)tuni.fi.