Nätsvenska – ruotsin kielen valmentavan verkkokurssin toteuttaminen monialaisessa ammattikorkeakoulussa (osa 2) | Joni Sallila, Reijo Mäkelä, Sari Myllymäki, Katri Kallinen ja Sari Hanska

TAMKjournal | Artikkeli kuvaa viiden opettajan kokemuksia kahdesta eri Nätsvenska-verkkokurssitoteutuksesta. Ensimmäinen kurssi opetettiin kevätlukukaudella 2015 ja jälkimmäinen syyslukukaudella 2015. Artikkelit kuvaavat käytännönläheisesti opettajien kokemuksia verkkokurssin aikana. Kukin opettaja oli vastuussa ennalta määrätyistä tekstikappaleista ja niihin liittyvistä kielioppiosuuksista. Esille nousevat erityisesti tehtäväpalautukset, opettajan antama palaute ja opiskelijoiden yhteydenotot.


Artikkeli on jatkoa toukokuussa 2016 TAMK Journalissa julkaistulle artikkelille ”Nätsvenska – ruotsin kielen valmentavan verkkokurssin toteuttaminen monialaisessa ammattikorkeakoulussa” (Joni Sallila, TAMK). Tässä artikkelissa Nätsvenska-kurssin opettajatiimi kuvailee käytännön esimerkein miten kevään 2015 ja syksyn 2015 Nätsvenska-kurssit toteutettiin.

Keväällä 2015 kurssin aloitti 92 opiskelijaa ja lopulta noin 60 opiskelijaa osallistui kirjalliseen kokeeseen. Syksyllä 2015 kurssin aloitti puolestaan 165 opiskelijaa ja 122 osallistui kirjalliseen kokeeseen.

Joni Sallila: Nätsvenska-kurssin Kappale 1

Kappaleessa 1 opiskelija teki ensin lähtötasotestin, joka pohjautui opiskeltavan Nätsvenska-kurssin tekstikappaleisiin ja kielioppimoduuleihin. Testi oli monivalintatesti, jossa oli 50 ABCD-tehtävää. Tasotestin keskiarvo keväällä 2015 oli 31,6 pistettä ja syksyllä 2015 32,2 pistettä.

Tasotestin tehtyään opiskelijan luki ja kuunteli Teksti 1:n, jossa kehystarinan päähenkilöt esittäytyvät. Tämän jälkeen opiskelija teki tekstiin liittyvät harjoitukset. Tämän tehtyään opiskelija luki läpi kielioppiteoriaosuuden ja teki kielioppiharjoitukset. Lopuksi opiskelija esitteli itsensä muille kurssilaisille keskustelufoorumilla ruotsiksi.

Ensimmäinen vapaaehtoinen Live-chat opettajien kanssa järjestettiin kurssin alussa arki-iltana klo 18.00 – 19.00. Keskusteluun osallistui 5 opiskelijaa. Chat-keskustelu tyrehtyi puolen tunnin jälkeen noin kello 18.30, jonka jälkeen chatiin ei tullut enää uusia opiskelijoita eikä uusia kysymyksiä esitetty. Koska chatille ei näyttänyt olevat selkeää tarvetta, sitä ei enää tarjottu myöhemmin kurssin aikana.

”Kysy tässä” -keskustelualueella esitettiin keväällä 2015 kolme kommenttia kappaleeseen 1 liittyen. Kysymyksiä ja kommentteja esitettiin siis melko vähän, vain kolme kysymystä tai kommenttia kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana. Tämä kertonee siitä, että tehtäväohjeet ja olivat selkeitä ja nettiharjoitukset toimivat hyvin. Ainoat ongelmat näyttivät liittyvän lähtötasotestin suorittamiseen. Syksyllä 2015 Nätsvenska-toteutuksessa esitettiin vain 2 kysymystä keskustelualueella kappaleeseen 1 liittyen.

Reijo Mäkelä: Nätsvenska-kurssin Kappaleet 2 ja 6D

Ruotsin kielen valmentavan verkkokurssin, Nätsvenskan, toisessa jaksossa keskitytään harrastuksiin. Jakso on kaikille pakollinen. Ensin opiskelijat perehtyivät kehystarinan päähenkilöiden, Lotan, Villen, Josefinan ja Patrikin harrastuksista kertoviin tarinoihin. Apuna varsinaisen tekstin lisäksi olivat nauhoitteet, sanasto sekä kappaleen suomennos. Sen jälkeen heidän tuli tehdä teksteihin liittyvät harjoitukset, käydä läpi kielioppikohdat ja tehdä niihin liittyvät harjoitukset. Lopuksi heidän tehtävänään oli tuottaa tekstiä ruotsiksi otsikolla ”Mina hobbyer”.

Opiskelijoille annettiin tuotosta varten seuraavat ohjeet:

-Kerro millaisia harrastuksia sinulla on? Kuinka usein harrastat? Missä harrastat? Kuinka paljon harrastaminen maksaa? Kenen kanssa harrastat? Kirjoitelman laajuus on vähintään 75 sanaa.

-Jakson kielioppiasiat ovat substantiivit ja pronominit. Kiinnitä siis erityistä huomiota substantiivien muotoon. Muista käyttää pronomineja: minä, minua, minun jne.

-Esittele lisäksi lyhyesti yhden nais- ja yhden miespuolisen Nätsvenska-kurssikaverisi harrastukset ruotsiksi. Lisää esittelyt oman harrastustekstisi jatkeeksi samaan viestiketjuun.

Käyttämällä hyväksi keskustelufoorumia opiskelijat pystyivät näkemään toistensa kirjoitelmat ja myös toisten harrastuksista kertomaan. Varsinaisten kielioppiasioiden ja niihin liittyvien virheiden lisäksi näissäkin tuotoksissa oli runsaasti sanajärjestysvirheitä, joten paitsi substantiivien muotoja ja erilaisia pronomineja, myös sanajärjestystä opeteltiin tiiviisti kakkosjakson palautteen perusteella.

Kappale 6D kertoo Patrikin opintoihin liittyvästä matkasta Göteborgiin ja hänen kokemuksistaan siellä. Jakso on valinnainen ja suunnattu media-opiskelijoille. Teksti kertookin lähinnä kaupungin kulttuurinähtävyyksistä, kuten museoista ja musiikkitapahtumista.

Opiskelijat saivat myös näissä kappaleissa jonkin verran palautetta ja kommentteja tuotoksistaan. Noin puolet opiskelijoista oli melko heikkotasoisia tekstin tuottajina. Haastavinta opettajan näkökulmasta onkin keksiä erilaista ja uniikkia palautetta melko lyhyiden ja enimmäkseen virheitä täynnä olevien tuotostehtävien perusteella. Varsinkin kun palautteessa pitäisi tuotosta lähestyä positiivisen kautta. Verkkokurssin heikkous palautteenannon osalta onkin edelleen se, että henkilökohtainen kahden kesken puhuttu palaute on helposti hallittavissa mutta kirjoitettu palaute opiskelijalle, jota opettaja ei tunne, on hankala muotoilla niin, että palaute välittyy juuri siten, kuin opettaja sen on tarkoittanut.

Sari Myllymäki: Nätsvenska-kurssin Kappaleet 3 ja 6C

Kappale 3 ”På väg till Göteborg” kertoo lyhyesti Josefinan ja Patrikin harjoittelupaikoista sekä heidän ensikosketuksestaan Göteborgiin, joka tosin päätyy Sahlgrenskan sairaalaan. Göteborg valikoitui tapahtumapaikaksi osittain siksi, että TAMKilla on yhteistyökuvioita Göteborgin kaupungin kanssa. Muutamat TAMKin opiskelijaryhmät ovat siis todellisuudessakin suorittaneet kaupungissa harjoittelujaksojaan.

Kaikki 6. osion kappaleet on suunnattu eri alojen opiskelijoille ja kappale 6C ”Jobbet i hemtjänsten” on tarkoitettu Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Kappale kertoo Josefinan harjoittelusta kotipalvelussa. Periaatteessahan opiskelija voisi valita itselleen minkä tahansa 6. osion kappaleista, mutta näyttää siltä, että he ovat hyvin säännönmukaisesti päätyneet valitsemaan oman alansa tekstin.

Tehtäväpalautusten deadlinet ovat opiskelijoilta aina silloin tällöin unohtuneet ja hyväksi käytänteeksi ovat osoittautuneet Uutisikkunan kautta lähetettävät muistutusviestit tasaisin väliajoin.

Kappaleessa 3 on kaksi ajanmääreisiin liittyvää pidempää tehtävää ja ne ovat jo sen verran haastavia, että opiskelijat tekevät paljon virheitä. Palautteen antaminen tällaisista tehtävistä on tärkeää. Koska opiskelijoita on paljon, niin palautteen antaminen vie ajallisesti paljon aikaa. Pilottijakson aikana totesin, että Tabulan oma palautejärjestelmä on kankea ja päädyin ottamaan syksyn toteutuksessa käyttöön One Drive-pilvipalvelun, joka lanseerattiin TAMKissa syksyllä 2015. Jokaiselle opiskelijalle luotiin ensin oma kansio ja tehtäväpalautukset toimitettiin sitä kautta. Kokeilun alkumetrit olivat katastrofaaliset. Sähköposti täyttyi opiskelijoiden viesteistä ja niille yhteistä oli se, että kansiot eivät toimi:

”Jostakin syystä tuo Nätsvenskan palautelinkki ei toimi, vaan linkki johtaa vain valkoiselle tyhjälle sivulle. Koitin avata linkkiä eri nettiselaimissa, mutta sivu ei auennut millään selaimella. Voisitko lähettää linkin uudelleen? Kiitos!”

”Minä en saa koulun koneella, enkä myöskään omalla koneellani palautetta auki. Joko en osaa, tai sitten on jotakin muuta vialla.”

”Menin puhelimella ja mozillan kautta, niin nyt sain kansion auki!”

”Minä en ole saanut sitä linkkiä siihen tehtävän 3 palautteeseen.”

Helpdeskin mukaan One Drive tuotti tuolloin ongelmia myös muille, joten jatkoin kokeilua. 6C-kappaleen palautteet tavoittivat opiskelijat One Driven kansioiden kautta moitteetta ja siinä vaiheessa myös opettajan saama palaute oli positiivista: ”Kiitos, hieno homma, että nämä tehtävät saa takaisin virheet korjattuina.”

Katri Kallinen: Nätsvenska-kurssin Kappaleet 4 ja 6A

Nätsvenska-verkkototeutuksella vastuullani on ollut valvoa, että kappaleiden 4 ja 6A opiskelu etenee aikataulun mukaisesti sekä vastata Tabulassa esitettäviin koko kurssia tai kyseisiä osioita koskeviin kysymyksiin. Kappale 4 ’Ajan autoa ja olen liikenteessä’ on suunnattu kaikille kurssilaisille koulutusalasta riippumatta. Tekstin keskeisiä teemoja ovat liikenneturvallisuus, ympäristöystävällisyys ja tien kysyminen. Kappale 6A ’Käyn messuilla’ sen sijaan on koulutusalakohtainen ja se on suunnattu tekniikan alalle.

Opiskelijoiden muutamat yhteydenotot liittyen kappaleisiin 4 ja 6A ovat tulleet sähköpostitse ja ne ovat liittyneet ainoastaan siihen, että tekstikappaleiden tehtävien palautuspäivä Tabulassa on mennyt umpeen ja he ovat kysyneet mahdollisuutta palauttaa myöhässä oleva tehtävä sähköpostilla. Suurin osa opiskelijoista on kuitenkin palauttanut tehtävät ajallaan Tabulan tehtäväpalautuksen kautta.

Palautettavien tekstituotosten tehtävät sisältävät osiokohtaisen kielioppiasian lisäksi kappalekohtaista sanastoa. Kielioppiasioista sanajärjestys on tuntunut muutamasta heikohkon lähtötason omaavasta opiskelijasta vaikealta opiskella itsenäisesti. Yksityiskohtainen palautteenanto jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisesti on osoittautunut haasteelliseksi suuresta osallistujamäärästä johtuen. Kaikki ovat saaneet palautetta suorituksistaan, mutta eniten tukea tarvitseville opiskelijoille olen pyrkinyt antamaan tarkempaa palautetta.

Sari Hanska: Nätsvenska-kurssin Kappaleet 5 ja 6B

Valvontavastuullani Nätsvenska –verkkokurssilla ovat olleet kappaleet 5 ’Syön ravintolassa’ sekä liiketalouden opiskelijoille suunnattu 6B ’Asun hotellissa’. Kappale 5 aloittaa kurssin yhdeksännen opiskeluviikon, joten kaikki opiskelijat ovat jo hyvin ehtineet tottua niin kurssin toiminta-periaatteisiin kuin kurssialusta Tabulan käyttämiseen itsenäisessä opiskelussa. Tehtävänpalautukset ovat sujuneet ongelmitta ja ripeimmät ovat tehneet tehtävänsä jo ensimmäisten päivien aikana. Joitakin opiskelijoita on pitänyt muistuttaa palauttamattomista tehtävistä.

Opiskelijoiden harvat yhteydenotot ovat koskeneet lähinnä tentti-ilmoittautumisien muutoksia sekä kurssilta poisjäämisiä. Osa on halunnut käydä kurssin, mutta ei kuitenkaan jostain syystä näe tarpeelliseksi osallistua tenttiin ja saada opintopisteitä. Kaikki eivät myöskään ole ymmärtäneet, että kurssi arvioidaan arvosanalla eikä pelkällä suoritusmerkinnällä.

Verkko-opiskelijat kaipaavat opettajilta henkilökohtaista palautetta suorituksistaan. Suuri opiskelijamäärä asettaa toki rajansa kovin seikkaperäiselle palautteelle, mutta olen kuitenkin pyrkinyt huomioimaan kaikki opiskelijat palautteissani.

Opiskelijat kokevat usein kielioppiasiat vaikeiksi opiskella itsenäisesti etenkin, jos oma lähtötaso on heikko. Jokaisen kappaleen yhteyteen voisikin perustaa ”Kysy kieliopista” –kysymyspalstan, jolla kukin opettaja pystyisi tarvittaessa selventämään vastuukappaleensa kielioppiasiaa.

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan viiden opettajan kokemuksia kahdesta eri Nätsvenska-verkkokurssitoteutuksesta. Verkkototeutuksissa esille nousivat erityisesti tehtäväpalautukset, opettajan antama palaute ja opiskelijoiden yhteydenotot.Kysymyksiä ja kommentteja esitettiin verkkokurssin aikana melko vähän, joka kertonee siitä, että tehtäväohjeet ja olivat suhteellisen selkeitä ja nettiharjoitukset toimivat hyvin.

Tehtäväpalautusten deadlinet kuitenkin unohtuivat opiskelijoilta aina silloin tällöin ja hyväksi käytänteeksi osoittautuivatkin ”Uutisikkunan” kautta lähetetyt muistutusviestit tasaisin väliajoin.

Nätsvenska-verkkototeutuksella opiskelijat myös kokivat usein kielioppiasiat vaikeiksi opiskella itsenäisesti etenkin, jos oma lähtötaso on heikko. Jokaisen kappaleen yhteyteen voisikin jatkossa perustaa ”Kysy kieliopista” –kysymyspalstan, jolla opettaja pystyisi tarvittaessa selventämään kielioppiasiaa.

Verkkototeutuksissa esille nousivat erityisesti tehtäväpalautukset, opettajan antama palaute ja opiskelijoiden yhteydenotot.

Oli myös selvästi havaittavissa, että verkko-opiskelijat kaipasivat opettajilta henkilökohtaista palautetta suorituksistaan. Yksityiskohtainen palautteenanto jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisesti oli kuitenkin haasteellista suuresta osallistujamäärästä johtuen. Opettajan näkökulmasta oli myös haastavaa keksiä uniikkia palautetta melko lyhyiden ja enimmäkseen virheitä täynnä olevien tuotostehtävien perusteella.

Kaiken kaikkiaan kokemus verkko-opetuksesta oli opettajien mielestä positiivinen. Perinteiseen lähiopetukseen verrattuna jäätiin kuitenkin erityisesti kaipaamaan kasvokkain tapahtuvaa, henkilökohtaista viestintää.


Kirjoittajat

Joni Sallila

Joni Sallila, lehtori, kielet ja viestintä; kielten vastuuopettaja, Rakentaminen ja teknologia; kielten vastuuopettaja, Teollisuusteknologia
Nätsvenska-projektin vetäjä
Kielipalvelut, TAMK
Reijo Mäkelä, lehtori, Kielipalvelut, TAMK
Sari Myllymäki, lehtori, Kielipalvelut, TAMK
Katri Kallinen, lehtori, Kielipalvelut, TAMK
Sari Hanska, lehtori, Kielipalvelut, TAMK

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *