YAMK-tutkinto – osaamisen vahvistamista, verkostoitumista ja vaikuttamista | Merja Sinkkonen

TAMKjournal | Tampereen ammattikorkeakoulun ylemmän tutkinnon alumneille tutkinnon suurin anti on ollut oman osaamisen vahvistuminen, itsevarmuuden lisääntyminen, verkostoituminen sekä omien vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen omassa organisaatiossa. Taustaorganisaatio on hyötynyt ylemmän tutkinnon suorittamisesta pääasiassa opinnäytetyön tiimoilta tapahtuneen kehittämisen ja kasvaneen osaamisen muodossa. Tutkintoa haluttaisiin kehittää yksilöllisemmäksi ja joustavammaksi. Enemmän toivottiin johtamisopintoja, menetelmäopintoja ja kieliopintoja. Toisaalta toivottiin tiiviimpää yhteistyötä työelämän kanssa opiskeluaikana ja tutkinnon tunnettavuuden lisäämistä. Alumnitoiminnalta toivottiin erilaisia kohtaamistapahtumia ja kokoontumisia, jatkuvuutta satunnaisuuden sijaan.


Johdanto

Tampereen ammattikorkeakoulusta oli 1.1.2016 mennessä valmistunut ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista yhteensä 1188 opiskelijaa. Näille ylemmän tutkinnon alumneille tehtiin kysely keväällä 2015. Kysely toteutettiin e-kyselynä, johon linkki lähetettiin sähköisen AlumniOnline – tiedotteen yhteydessä. Vastauksia alumnikyselyyn saatiin kaikkiaan 98.

Kyselyn avulla haluttiin kartoittaa TAMKin ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta valmistuneiden kokemuksia ja näkemyksiä YAMK-tutkinnon tuottamasta lisäarvosta, koulutuksen kehittämistarpeista sekä yhteistyöstä työelämän kanssa. Lisäksi alumnitoimintaa haluttiin kehittää ja vastaajilta pyydettiin myös ajatuksia siitä, millaista alumnitoiminnan pitäisi olla. Tässä artikkelissa käydään läpi tutkinnon lisäarvo opiskelijalle ja työyhteisölle sekä toiveet alumnitoiminnalle.

Mitä tutkinto antoi

..opiskelijalle?

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon hyödyistä voimakkaimmin nousi kyselyssä esille oman osaamisen vahvistuminen (syventyminen ja laajentuminen). Erityisesti alumnit mainitsivat saaneensa tutkintokoulutuksen aikana uudenlaisen näkökulman oman organisaation toimintaan, kyvyn kriittiseen ajatteluun, tutkimusosaamista, johtamisosaamista, strategista osaamista, talouden hallintaa ja tutkimuksellisen kehittämisotteen työhönsä. Useita mainintoja sai myös itsevarmuuden lisääntyminen. Myös mahdollisuus hakea uusia työtehtäviä, joihin kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, koettiin tärkeäksi hyödyksi.

Oman osaamisen kehittymisen lisäksi esille nousivat opiskelujen aikainen verkostoituminen toisaalta opiskelukavereiden ja toisaalta työelämän toimijoiden kanssa. Näistä verkostoista oli ollut hyötyä jo opiskeluaikana, mutta erityisesti opiskeluajan jälkeen.

Kolmantena merkittävä hyötynä nousi esille vastuun ja vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen, uralla eteneminen esimiestehtäviin ja palkankorotukset.

…taustaorganisaatiolle?

Lähes kaikki vastaajat toivat esille opinnäytetyönsä positiivisen vaikutuksen työyhteisönsä kehittämiseen. Myös erilaisten harjoitus- ja projektitöiden koettiin kehittäneen työyhteisöä konkreettisella tavalla.

Toisaalta alumnin kasvanut osaaminen näkyi työyhteisössä monin tavoin toisaalta mahdollisuutena hyödyntää uutta osaamista erilaisissa vastuullisemmissa tehtävissä ja toisaalta mahdollisuutena löytää uusia näkökulmia työyhteisön kehittämiseksi.

Vastaajista 10 totesi, että heidän saamaansa uutta osaamista ei ole organisaatiossa hyödynnetty juuri lainkaan, valitettavasti.

Mitä halutaan kehittää?

Alumnikyselyssä vahvimmin nousivat esille erilaiset opetussuunnitelman sisältöön liittyvät toiveet. Enemmän toivottiin muun muassa johtamisopintoja, kieliopintoja, menetelmäopintoja ja ohjausta. Toisaalta osa toivoi enemmän konkretiaa, osa teoreettisempaa lähestymistapaa. Opinnot koettiin liian tiiviiksi paketiksi, eli 90 opintopisteen tutkinnoille toivottiin kahden vuoden opiskeluaikaa ja joustavampia suoritustapoja esimerkiksi verkkototeutuksia.

Yksilöllisyyttä toivottiin enemmän, eli enemmän valinnaisuutta. Samoin toivottiin parempia jatko­opintomahdollisuuksia yliopistoon.

Toisena aihepiirinä tuli esille toive tiiviimmästä työelämäyhteistyöstä opintojen aikana. Verkostoitumista työelämään ja aitoa yhteistyötä toivottiin. Myös opiskelijoiden omien työelämäkokemusten jakamista ryhmässä toivottiin aiempaa enemmän.

Kolmantena aihealueena nousi alumnikyselyssä esille tutkinnon tunnettuuden lisääminen, arvostuksen nostaminen ja aseman vahvistaminen.

Kritiikkiä YAMK-alumnit esittivät lähinnä koulutuksen tasosta ja työtaakan epätasaisesta jakautumisesta. Myös ylemmän tutkinnon erityispiirteiden ja korkeamman tason perustutkintoon verrattuna toivottiin näkyvän opetuksessa nykyistä enemmän.

Toiveet alumnitoiminnalle?

TAMKin Alumnitoiminnalta toivottiin kohtaamistapahtumia ja kokoontumisia, seminaareja ajankohtaisista aiheista, mahdollisuutta verkostoitua ja yritysvierailuja.Toiminnan toivottiin olevan jatkuvaa ja pysyvää, satunnaisuuden sijaan. Toiveena oli myös täsmäkoulutukset ajankohtaisista aiheista, myös verkossa

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon hyödyistä voimakkaimmin nousi kyselyssä esille oman osaamisen vahvistuminen ja itsevarmuuden lisääntyminen.

Oman koulutuksen alumnitoimintaan kohdistui samansuuntaisia toiveita workshopeista, verkostoitumisesta ja yritysvierailuista. Koulutuksen tunnetummaksi tekeminen nousi tässäkin kohtaa esille.

YAMK-tutkinnot uudistuvat 2017

Alumnien toiveisiin on jo TAMKissa ehditty vastatakin. Vuosittain järjestetään Masters’ Conference, joka on suunnattu erityisesti ylemmän tutkinnon opiskelijoille ja alumneille. Neljäs Masters’ Conference järjestetään 27.4. 2017 teemalla ”Leadership in multicultural environment”.

Ylempien tutkintojen opintosuunnitelmia ollaan myös uudistamassa siten, että yksilöllisyys ja joustavuus lisääntyvät, samoin toimiminen monialaisissa ryhmissä.


Kirjoittaja

Merja Sinkkonen
YAMK-koulutuspäällikkö, yliopettaja (sosiaalialan johtaminen)
Hyvinvointi- ja sosiaalipalvelut; sosionomi (ylempi AMK) –koulutus, TAMK

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *