Rohkaiseva kokemus TAMKin terveysalan opiskelijoiden yhteisharjoituksesta – TAMKin terveysalan opiskelijoiden yhteisharjoitus: osa 1 | Marja Jaronen ja Lasse Tervajärvi

KUVA 2; Ensimmäisen päivän toiminta päättyi paloharjoitukseen

TAMKjournal | Tampereen ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijat toteuttivat moniammatillisen simulaatioharjoituksen maaliskuussa 2015. Harjoituksen tavoitteena oli yhteistoiminnan lisääminen eri toimijoiden kesken jo opiskeluaikana. Harjoitus osoitti vuorovaikutuksen keskeisen merkityksen kaikessa toiminnassa.

Lataa PDF


Johdanto

TAMKin terveysalan opiskelijat toteuttivat moniammatillisena yhteistyönä osastoharjoituksen 26.-27.3.2015. Mukana olivat fysioterapian opiskelijat (12FYSIO), neljä radiografian opiskelijaa (13RASA), bioanalytiikan opiskelijat (12BIO) sekä 14SH- ryhmistä 32 sairaanhoidon opiskelijaa. Päivien tavoitteena oli osaltaan kehittää aktiivista oppimista terveysalan koulutuksessa. Oppimisen kannalta keskeistä oli eri terveysalan opiskelijoiden yhteistoiminnan harjoittelu jo opiskeluaikana.

Eri alojen opettajat suunnittelivat yhdessä päivien ohjelman. Opettajat kokoontuivat yhteensä kuusi kertaa yhteisiin tapaamisiin, joissa sovittiin käytännön toteutukseen liittyvistä asioista. Näiden keskus-telujen pohjalta rakennettiin kullekin potilaalle epikriisi huomioiden toimijoiden mahdollisuudet toteuttaa hoitotyötä ja tehdä tarvittavat tutkimukset. (Kuvio 1)

KUVIO 1. HARJOITUKSEN SUUNNITTELUPROSESSI
KUVIO 1. HARJOITUKSEN SUUNNITTELUPROSESSI

Lähtökohtana toiminnalle oli aktiivinen oppiminen. Harjoitus toteutettiin kahden päivän aikana. Toteutuksessa simuloitiin pienen vuodeosaston toimintaa. Potilaita osastolla oli 11, ja molempina päivinä osastolle tuli myös kaksi päivystyspotilasta. Potilaina olivat hoitotyön opiskelijat. Osastolla oli eristyshuoneessa yksi potilas sekä yksi saattohoidossa oleva potilas. Saattohoitopotilaan roolissa oli simulaattori, jota huoneessa oleva opettaja ohjasi. Muuten asiakkaat olivat terveyskeskuksen vuodeosaston tyypillisiä asiakkaita.Hoitajia osastolla oli toisena päivänä neljä ja toisena viisi.

”Yritän muistaa pysähtyä ja olla läsnä kaikkien potilaiden kohdalla, myös kiireessä.”

Potilaan roolissa olleet opiskelijat kokivat tärkeäksi kiireettömyyden ja asioista kertomisen selkeästi. Ystävällinen ote ja kuunteleminen olivat myös merkittäviä asioita. Muita esille nousseita tärkeäksi koettuja asioita olivat potilaalle esittäytyminen, aito läsnäolo, katse- ja ihokontakti, äänensävy, potilaan huolien kuunteleminen ja jutteleminen.

”Enemmän voisi ihan vain rupatella.”

Toisaalta vastauksissa näkyi myös se, miten potilaan roolissa havainnoidaan hoitajan käytöstä. Hoitajan käyttäytymisestä näkyi kiire ja ärsyyntyminen.

”Potilaan roolissa ymmärsin yhä paremmin, kuinka paljon potilaat kuulevat ja havainnoivat ympäristöstään sekä hoitajan käytöksestä, vaikka hoitajat eivät sitä usein hoksaa.”

Potilaana olleet opiskelijat kokivat pitkästymistä. Varsinkin eristyshuoneessa olleet opiskelijat kuvasivat turhautumista ja toivoivatkin jonkinlaista virikettä ajankulukseen. Päivä potilaana opetti näkemään asi-oita potilaan kannalta ja ymmärtämään potilaan tarpeita paremmin.

Hoitajat kokivat ajoittain tietojensa riittämättömyyttä, ja tämä tuntui vaikeata. Harjoitus oli haasteellinen, sillä hoitajana toimivat opiskelijat olivat ensimmäisen vuoden opiskelijoita.

Opettajat olivat jalkautuneet harjoitusluokkiin siten, että opiskelijat voivat kysyä tarvittaessa neuvoa tai opettajat ohjasivat selvittämään asian internetistä. Ensimmäisen päivän kokemusten jälkeen opettajat muuttivat muutamia käytänteitä toisen päivän toiminnassa. Tällaisia oli mm. puhelinyhteyksien ottaminen eri toimijoihin potilaan tilanteesta riippuen. Muistisairaan potilaan katoaminen osastolta aiheutti yhteydenottoja eri tahoihin. Tämä oli uudenlainen oppimistilanne, kun asiaa jouduttiin selvittämään lopulta poliisin avulla.

Potilasvirran hallinnan opiskelua röntgenissä

Röntgenhoitajakoulutuksesta moniammatilliseen päivään osallistui toisen vuoden röntgenhoitajaopiskelijoita. Molempina päivinä paikalla oli kaksi röntgenhoitajaopiskelijaa, mikä vastaa terveyskeskusrönt-genin miehitystä. Röntgenhoitajaopiskelijat tekivät lähetteen mukaisia röntgentutkimuksia ilman varsinaista kuvausta (exponointia), organisoivat potilasvirtaa ja ohjasivat vuodeosaston henkilökuntaa. He tekivät siis samoja tehtäviä, mitä terveyskeskusröntgenissä röntgenhoitajat tekevät. Paikalla oli myös röntgenhoitajakoulutuksen opettaja, jolta tarvittaessa olisi voinut kysyä apua. Opiskelijat olivat kuitenkin hyvin omatoimisia, olihan heillä jo kolme ammattitaitoa edistävää harjoittelujaksoa röntgenosastolla takana.

Röntgenhoitajaopiskelijat pääsivät soveltamaan teoriassa ja harjoitteluissa oppimaansa. Anato-mian osaamista röntgenhoitajaopiskelijat hyödynsivät asetellessaan potilaita kuvausta varten, ja vuorovaikutustaitoja he harjoittelivat, kun potilaina toimivat eläytyivät omiin vaivoihinsa, mm. dementia ja lonkkamurtuma.

Ystävällinen ote ja kuunteleminen olivat myös merkittäviä asioita.

Uutena oppimisen alueena tuli potilasvirran hallinta. Ammattitaitoa edistävissä harjoitteluissa ohjaavat röntgenhoitajat päättävät kuvausjärjestyksestä. Moniammatillisen päivän aikana röntgenhoitajaopiskelijat joutuivat miettimään, milloin seuraavaa potilasta voi lähteä tuomaan röntgeniin, ja yksittäisen potilaan kohdalla opiskelijoiden piti miettiä, missä järjestyksessä potilaan röntgentutkimus tehdään. Ensimmäisen päivän aikana tilanteet, joissa potilas tuotiin röntgeniin ilman etukäteisilmoitusta, aiheuttivat röntgenhoitajaopiskelijoille jonkin verran kiirettä ja tilanteen hallinnan menetyksen tunnetta. Ensimmäisen päivän yhteisessä palautekeskustelussa tämä nousi esiin, ja toisena päivänä vuodeosastolta kysyttiin useammin, mihin aikaan potilaan voi tuoda kuvaukseen. Muutos toi potilasvirran hallinnantunnetta röntgenhoitajaopiskelijoille.

röntgenpieniDSC_0420
KUVA1. Kuvaustilanne röntgenosastolla

Potilaat tulivat hoitotyön opiskelijoiden tai fysioterapiaopiskelijoiden saattamina ilman ajanvarausta. Kaikille potilaille oli tehty RIS (radiologian tuotannonohjaus) -järjestelmään lähete. Potilaille pyydettiin raajojen alueen röntgentutkimuksia ja keuhkojen röntgentutkimuksia. Kun potilas saapui röntgeniin, röntgenhoitajaopiskelijat lukivat lähetteen ja ohjasivat potilasta riisumaan röntgentutkimuksen mukaisesti. Röntgenhoitajaopiskelijat valitsivat oikeat kuvausprotokollat ja asettelivat potilaat oikeaan asentoon. Röntgenhoitajaopiskelijat joutuivat lähetteen mukaisesti tekemään päätöksiä potilaille mahdollisista projektioista, koska potilailla oli myös traumaepäilyjä.

Yhdellä potilaalla oli lähetteessä maininta tubieristyksestä. Röntgenhoitajaopiskelijat etsivät oma-aloitteisesti tietoa, millä tavalla heidän pitäisi suunnitella potilaiden tutkimusjärjestystä, miten heidän pitäisi suojata itseään ja lopuksi huolehtia tutkimushuoneen siisteydestä.

TAMKin röntgenluokat sijaitsevat eri rakennuksessa kuin hoitotyön luokat, joten röntgenhoitajaopiskelijat näkivät vain omaa toimintaansa, eivät ollenkaan vuodeosaston toimintaa. Ammatillisen kasvun näkökulmasta yhteistyö ja muiden ammattiryhmien työskentelyn näkeminen lisäisivät muiden ammattiryhmien työn ymmärtämistä ja potilaan hoidon laatua. Jatkossa röntgenin roolia voisikin kasvattaa ottamalla mukaan osastolla tehtäviä röntgentutkimuksia.

Lopuksi

Opiskelijat kokivat moniammatillisen toiminnan tärkeäksi oman työn kannalta. Vaikka potilaan ja hoitajan rooliin eläytyminen oli osalle vaikeaa, tilanne koettiin kuitenkin toisaalta aidon tuntuiseksi.

”Melko todentuntuinen tilanne, kun vertaan omiin kokemuksiin potilaana osastohoidossa.”

Päivien aikana saadut oppimiskokemukset ovat keskeisiä hoitotyön kannalta. Potilaan huomioiminen yksilönä ja hoitajan sanattoman viestinnän merkitys, toiminnan priorisointi ja aito läsnäolo olivat asioita, joita opiskelijat kokivat keskeiseksi. Opiskelijoiden palautteista näkyy selkeästi potilaan roolin korostuminen. Potilaana ollessa oppii ymmärtämään hoitamista asiakkaan näkökulmasta ja tiedostaa keskei-siä asioita toisen ihmisen kohtaamisessa.


Kirjoittajat

Marja Jaronen
toimii yliopettajana röntgenhoitajakoulutuksessa TAMKissa.

Lasse Tervajärvi
toimii lehtorina sairaanhoitajakoulutuksessa TAMKissa.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *