Tulevien lääkäreiden, ensihoitajien ja fysioterapeuttien opiskelua Tampere3-hengessä | Marja-Leena Lähteenmäki, Esa Jämsen, Hannu Järvinen ja Heimo Outinen

TAMKjournal | Lääketieteen opintoihin kuuluvaa vanhenemista käsittelevää opintojaksoa kehitettiin Tampere3-yhteistyönä moniammatilliseksi toteutukseksi. Kevään 2017 jaksolla oli mukana sekä Tampereen yliopiston lääkäriopiskelijoiden että Tampereen ammattikorkeakoulun ensihoitaja- ja fysioterapeuttiopiskelijoiden ryhmät. Yhteensä opiskelijoita oli noin 170. Palautteen perusteella toteutusta pidettiin erinomaisena tapana oppia yhdessä ja myös toisilta opiskelijoilta. Toteutus mahdollisti sekä omaan ammattiin kuuluvan osaamisen syventämistä että perehtymistä toisen ammatin osaamisalueisiin. Palaute rohkaisi ja suuntasi opintojakson jatkokehittämistä.


Yhteistyön lähtökohtia

Tampere3-yhteistyön merkeissä kannustetaan rakentamaan korkeakoulujen välille yhteisiä opintojaksototeutuksia. Tampereen yliopiston lääketieteen ja Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) terveysalan koulutukset ovat ottaneet tässä suhteessa ennakkoa: Useina viime vuosina TAMKin terveysalan opiskelijoilla on ollut mahdollisuus osallistua lääkärikoulutuksen Vanheneminen-jakson luennoille ja tutoristuntoihin. Kuitenkin vain yksittäiset opiskelijat ovat tarttuneet tilaisuuteen. Yhteistyön syventämiseksi opintojakson toteutus päätettiin suunnitella yhteisistä lähtökohdista. Artikkelissa kuvaamme jakson suunnittelua, toteutusta ja siitä saatua palautetta sekä kehittämisehdotuksia.

Opintojakson kuvaus

Keväälle 2017 ajoittunutta opintojaksoa valmisteltiin talven 2016-2017 aikana kolmessa moniammatillisessa suunnittelukokouksessa geriatrian professori Jaakko Valvanteen johdolla. Yhteistyöhön osallistuvien koulusohjelmien aiempien ja erillisinä toteutettujen opintojaksojen pohjalta kirjattiin yhteiset oppimistavoitteet. Niitä täydennettiin joiltakin osin koulutusten omilla eriytyvillä tavoitteilla.

Opintojakso perustui kaikille mukana oleville opiskelijoille entuudestaan tuttuun ongelmaperustaiseen pedagogiikkaan. Opiskelun ytimessä ovat tutoristunnot (Poikela & Poikela 2005). Ne toteutettiin 18 tutorryhmässä, joissa kaikissa oli lääkäri-, ensihoitaja- ja fysioterapeuttikoulutuksen opiskelijoita. Kunkin ryhmän opettajatutori edusti jotakin edellä mainittua koulutusta.

Tutoristuntojen ongelmat käsittelivät ikääntymiseen liittyviä keskeisiä ilmiöitä: elinaika ja pitkäikäisyys, elinjärjestelmien vanheneminen, muistisairaus, aivoinfarkti, kotona selviytyminen, vajaaravitsemus sekä elämän loppuvaihe. Oppimisen tueksi järjestettiin 16 kaikille yhteistä eri asiantuntijoiden pitämää luentoa. Vanhusten palvelujärjestelmää ja kodin tukitoimia käsiteltiin seminaareissa. Moniammatillista työskentelyä harjoiteltiin tutoristuntojen ohella kaatuneen potilaan arvioinnin ympärille rakennetussa Taitokeskuksessa toteutetussa simulaatioharjoituksessa.

Tampere3-yhteistyö tuottaa monipuolisia oppimiskokemuksia moniammatillisessa ympäristössä.

Toisen vuoden lääkäriopiskelijat (noin 120) harjoittelivat iäkkään ihmisen kohtaamista ja haastattelua ns. tervaskantohaastatteluissa, joiden puitteissa he kävivät tapaamassa iäkkäitä henkilöitä heidän kodeissaan. Tervaskantohaastattelua ja tutustumiskäynnit mm. palvelukeskuksiin ja kotihoitoon antoivat mahdollisuuden oppia kohtaamaan ikääntyneitä ihmisiä ja ymmärtämään heidän elämäänsä. Kolmannen vuoden fysioterapeuttiopiskelijat (25) olivat työskennelleet ikääntyneiden parissa aiemmalla viiden viikon pituisella harjoittelujaksolla. He olivat tehneet mm. toimintakykymittauksia, arvioineet kotona selviytymistä ja ohjanneet ikääntyneitä erilaisissa liikkumisen ja toimintakyvyn ongelmissa.Tältä pohjalta he pystyivät jakamaan osaamistaan Vanheneminen-jakson yhteisissä oppimistilanteissa. Toisen vuoden ensihoitajaopiskelijoilla (26) oli takanaan alkuvaiheen sairaanhoitajaopinnot sekä orientoivat harjoittelut oppilaitosympäristössä ja ohjattuna harjoitteluna terveydenhuollon eri toimipaikoissa.

Palautetta yhteistoteutuksesta

Opintojakson päätyttyä opiskelijoilta kerätty palaute oli erittäin positiivista. Toteutustapaa pidettiin mielenkiintoisena ja onnistuneena. Yhdessä toteutuvaa opiskelua toivottiin lisää moniammatillisen yhteistyön kehittymiseksi. Myös opettajat saivat kiitosta innostuksestaan jaksoa kohtaan.

Opettajat olivat selvästi asiastaan kiinnostuneita ja toivat hyvin oman panostuksensa yhteistyön onnistumiseen niin TAMKin että yliopiston puolelta, mikä motivoi opiskelijoitakin. (ft)

Tutoristunnot

Yhteiset tutoristunnot olivat palautteen mukaan useimmiten hyvä kokemus. Tietyistä tutoristuntokäytäntöjen eroista huolimatta ryhmissä päästiin nopeasti tehokkaaseen työskentelyyn. Keskustelu moniammatillisessa ryhmässä todettiin erittäin antoisaksi. Erilaisten näkökulmien tarkastelua ja tamkilaisten ryhmiin tuomaa käytännön kokemusta pidettiin avartavana.

Tutorit tamkilaisten kanssa oli tosi mukavia ja opettavaisia ja työskentely toimi hyvin (lääk).

Pystyin tuomaan oman fysioterapian näkemykseni sekä käytännön kokemusta ja lääkisläiset puolestaan syvensivät paljon omia tietojani. (ft)

Tutoristunnot olivat yksi parhaista tilaisuuksista moniammatillisuuden omaksumiseen. (lääk)

Sekä lääkäri- että fysioterapeuttiopiskelijat kritisoivat istuntojen lähtökohtia, oppimistehtävien asettamista ja tutoreiden toimintaa. Tutorongelmina käytetyt lääketieteen opetukseen suunnitellut tapaukset palvelivat enemmän lääketieteen opiskelijoiden tarpeita.

Luennot

Luennot saivat runsaasti kiitosta. Opettajien todettiin valmistautuneen hyvin, sisältövalintoja pidettiin onnistuneina ja ne olivat innostaneet sekä aktivoineet opiskelijoita. Luennoille osallistuneen jakson ”kummin”, lähes 90-vuotiaan Ension kommentit olivat tuoneet asioiden käsittelyyn oman positiivisen lisämausteensa.

Kiitos kaikille luennoitsijoille. Saitte aiheenne elämään ja onnistuitte puhumaan jakson aiheista kiinnostavasti käyden opiskelijoiden kanssa dialogia. (lääk)

Luennot olivat yleisesti ottaen hyviä ja toivat esille jakson tavoitteita monipuolisesti. Erityisesti Ension omakohtaiset kokemukset toivat uudenlaista näkökulmaa moniin asioihin. (lääk)

Fysioterapeuttiopiskelijat antoivat lisäksi erityiskiitoksen lyhyistä ja tiiviistä luennoista. He olivat omissa opinnoissaan tottuneet 90 minuutin luentoihin.

Luennot olivat todella ammattitaitoisia ja erityisen hyvää on, että luennot kestää yleisesti noin 45 min, jonka pystyy kokonaisuudessaan keskittymään kunnolla. (ft)

Harjoitukset

Yhteisiä simulaatiotilanteita ja fysioterapeuttiopiskelijoiden toteuttamaa apuvälineopetusta pidettiin mielenkiintoisena ja opettavaisena. Monelle aiemmin vieraaseen simulaatiotilanteeseen valmistautumisen mahdollisuudet olivat kuitenkin vähäiset, vaikka sähköisten ennakkomateriaalien ansioista itse asia (kaatuneen potilaan arviointi) olikin tuttua.

Kuva 1 Simulaatiotilanteen kuvaus

  • Simulaatio oli aivan älyttömän hyvä ryhmätyö, näitä lisää! (lääk)
  • Simulaatiotilanne erityisesti palveli moniammatillista yhteistyötä! (ft)
  • Simulaatiotehtäväkin onnistunut ja hauska, vaikka vähän meni ensikertalaisena varmaan koko konseptin ihmettelyyn aluksi hieman aikaa ja energiaa. (lääk)

Simulaation jälkeen fysioterapeuttiopiskelijat ohjasivat opettajansa ohjauksessa lääketieteenopiskelijoille liikkumisen apuvälineiden käyttöä. He pitivät hyvänä mahdollisuutta jakaa osaamistaan ja myös lääkäriopiskelijat antoivat tästä harjoituksesta positiivista palautetta.

Mukavaa, kun oli ajateltu mitä kaikkea toisilta voi oppia, esimerkiksi fyssareiden pitämä perehdytys apuvälineisiin. (ft)

Simulaatio ja siihen liittynyt apuväline-esittely toimivat hyvin ja hyödynsivät jakson moniammatillista yhteistyötä loistavasti. (lääk)

Kehittämisehdotukset

Opiskelijat antoivat palautteessaan runsaasti rakentavia kehittämisehdotuksia. Fysioterapeuttiopiskelijat kommentoivat oman opintokokonaisuutensa Ikääntyneiden fysioterapia ajoitukseen liittyviä ongelmia: Se alkoi vain fysioterapeuttiopiskelijoille tarkoitetulla kolmen opintopisteen laajuisella jaksolla tammikuussa, jota seurasi kahdeksan op:n harjoittelu tammi-helmikuussa ja tämä moniammatillinen opintojakso vasta huhti-toukokuussa. Lisäksi opiskelijat ohjattiin lukemaan opintojakson päätteeksi 60+ -kirja. Eräs opiskelija kommentoi tätä seuraavasti:

Kirja 60+ kokosi koko ikääntyneiden jakson hyvin yhteen. Olisikin mielenkiintoista kokeilla niin, että kirja luettaisiin tammikuussa ja siitä olisi tentti tai kirjaessee ja keväällä olisi tammikuussa ollut tentti. (ft)

Myös ensihoitajaopiskelijoilla oli aikataulun kanssa ongelmia. Samaan aikaan alkaneen avoterveydenhuollon harjoittelun katkaisi osallistuminen Vanheneminen-jaksolle. Keväällä 2018 harjoittelu onkin siirretty myöhemmäksi ja siten mahdollistettu jakson toteutuminen kokonaan yhdessä.

Tutortyöskentelyn toteuttamiseen suhtauduttiin kriittisesti ja asiaan annettiin ehdotuksia sekä lähtökohtien rakentamiseen että tutoropettajien perehdytykseen liittyen.

Lähtökohdat voisivat enemmän ohjata moniammatillisuuteen ja antaa näkökulmia kaikille ammattiryhmille. (ft)

Lääkärikoulutuksen opiskelijat toivoivat opintojakoon lisää vaativuutta ja vuorovaikutteisuutta, enemmän integraatiota aiemmin opiskeltuihin asioihin, mutta myös laajennusta nyt toteutettuun oppisisältöön. Erityisesti uudenlaisiin opiskelutapoihin toivottiin etukäteisperehdytystä.

Jakso oli hyvä, mutta olisi voinut antaa enemmän. Esim. kaatumisten yhteydessä voisi kerrata lonkan, rangan ja ranteen anatomian. Muistisairauksiin olisi mielenkiintoista paneutua enemmän, tai sitten painottaa jaksossa perushoidon taitoja esim. hygieniaa osastoilla ja palvelutaloissa, asentohoitoa tms.” (lääk)

Päätelmät

Terveysalan ammattilaiset tarvitsevat samanaikaisesti laajaa ymmärrystä alasta kokonaisuutena, mutta erityisesti oman ammattinsa syvällistä osaamista. David Guest on jo vuonna 1991 kirjoittanut niin sanotusta T-mallin osaamisesta (Guest 1991, 27). Markkinointi-instituutin (2011) mukaan T:n pystysuora osuus viittaa syvälliseen oman ammatin substanssiosaamiseen (ammatillisen osaamisen jalka) ja vaakasuora, hatuksi kutsuttu osa kuvaa muiden ammattien osaamisalueiden tuntemista ja valmiuksia yhdessä toimimiseen. Nyt toteutuneen Vanheneminen-jakson yhteistyöllä on nähtävissä erinomaisia mahdollisuuksia tukea T-mallin mukaisten osaamisten kehittymistä (vrt. Heinemann 2009, 6-7).

Opintojakso tuotti eri koulutusten opiskelijoille runsaasti hyviä oppimiskokemuksia. He oppivat tuntemaan toistensa osaamisalueita, saivat tilaisuuden jakaa osaamistaan ja oppia toisiltaan. He pääsivät myös syventämään omissa tulevissa ammateissaan tarvittavaa osaamistaan. Koulutusohjelmien oppimistavoitteiden painotusten erot muodostivat kuitenkin haasteen. Lääketieteen opiskelijoilla oppimistavoitteet kohdistuvat vanhenemien liittyviin fysiologisiin muutoksiin, kun TAMKin opiskelijoiden tavoitteena on mm. soveltaa aiemmin opittua. Jatkossa nämä painotuserot on tarkoitus kääntää vahvuudeksi ja hyödyntää enemmän tamkilaisten osaamista.

Ensimmäisestä tässä laajuudessa toteutetusta opintojaksosta saatu runsas palaute auttaa jakson edelleen kehittämistä. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä T-mallin ja Tampere3:n hengessä.


Lähteet

Heinemann, E. 2009. Educating T-Shaped Professionals. Fifteenth Americas Conference on Information Systems. 6-9-8.2009. San Francisco, California.

Markkinointi-instituutti. 2011. T-mallin osaaja venyy pidemmäksi ja laajemmaksi. Luettu 20.4.2018. http://markkinointi-instituutti.sivuviidakko.fi/arkisto/t-mallin-osaaja-venyy-pidemmaksi-ja-laajemmalle.html

Poikela, E. & Poikela, S. 2005. Ongelmaperustainen opetussuunnitelma – teoria, kehittäminen ja suunnittelu. Teoksessa: Poikela, E. & Poikela. S. (toim.) Ongelmista oppimisen iloa. Ongelmaperustaisen pedagogiikan kokeiluja ja kehittämistä. Tampere: Tampere University Press, 27-52.

Guest, D. 1991. The hunt is on for the Renaissance Man of computing. Independent, 21 (September), 27.


Kirjoittajat

Esa Jämsen, geriatrian ma. professori, Tampereen yliopisto
Hannu Järvinen, lehtori (ft), TESO-yksikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu
Heimo Outinen, lehtori (sh), TESO-yksikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu
Marja-Leena Lähteenmäki, yliopettaja, koulutuspäällikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu

Kuvituskuva: Saara Lehtonen/TAMK

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *