Kehittäjäpäiväkodit

Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkoston toimintaa kehitetään. Syksystä 2020 alkaen kolme päiväkotia toimii kehittäjäpäiväkoteina, joissa tehdään tiivistä yhteistyötä tutkimuksen ja työssäoppimisen kehittämisen alueella.

Vahva yhteistyö varhaiskasvatuskentän ja yliopiston välillä vaikuttaa molemminpuolisesti sekä tutkimukseen että kasvatuskäytäntöihin ja lisää pedagogisia innovaatioita (Ks. myös Balduzzi & Lazzari 2015). Kehittäjäpäiväkodeissa tehdystä tutkimus- ja kehittämistyöstä kerrotaan kumppanuusverkoston verkkosivuilla, uutiskirjeissä sekä tutkimus- ja yhteistyöpäivillä. Jokaisella kehittäjäpäiväkodilla on oma kehittämisalueensa.

Kehittäjäpäiväkotimalli on nyt pilotointivaiheessa. Saatujen kokemusten perusteella mallia kehitetään ja laajennetaan jatkossa. Yhteistyössä syntyneitä hyviä tutkimusperustaisia käytäntöjä pyritään hyödyntämään laajasti kumppanuusverkoston päiväkotien ja yliopiston varhaiskasvatuksen koulutuksen toiminnassa.

Kalevanharjun päiväkoti, Tampere

Kalevanharjun päiväkoti on mukana varhaiserityiskasvatukseen erikoistuneena kehittäjäpäiväkotina. Kalevanharjun päiväkodissa on laaja-alaista asiantuntijuutta erilaisista erityisen tuen tarpeista, ja se tarjoaa integroitua varhaiskasvatusta lapsille, joilla on mm. neurologisia, sosioemotionaalisia tai vammaisuuteen liittyviä oppimisen ja kehityksen haasteita. Päiväkoti on jo aiemmin tehnyt yhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa tarjoamalla asiantuntijaluentoja ja järjestämällä opiskelijavierailuita.

Tulevana syksynä aloitetaan tutkimukseen painottuvaa yhteistyötä Kalevanharjun päiväkodin kanssa. Teemoina ovat pedagoginen sensitiivisyys ja opettajien työssä jaksaminen. Yhteistyötä Kalevanharjun päiväkodin kanssa hyödynnetään yliopiston varhaiserityiskasvatuksen opetuksen kehittämisessä siten, että tutkimus, opetus ja käytännön työn tarpeet integroituvat aiempaa paremmin.

Mustametsän päiväkoti ja Tampereen yliopiston normaalikoulun alakoulu, Tampere

Mustametsän päiväkoti avattiin elokuussa 2020. Päiväkoti sijaitsee Tampereen yliopiston normaalikoulun välittömässä läheisyydessä. Mustametsän päiväkoti toimii yhdessä normaalikoulun esi- ja alkuopetuksen kanssa kehittäjäyksikkönä. Yhteistyössä tapahtuva tutkimus- ja kehittämistoiminta kohdistuu varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen siirtymäkäytäntöihin. Yhteistyötä hyödynnetään yliopiston esi- ja alkuopetuksen opetuksessa ja luokanopettaja- ja varhaiskasvatusopiskelijoiden ohjatuissa harjoitteluissa.

Puropuiston päiväkoti, Nokia

Puropuiston päiväkoti on Nokian keskustassa sijaitseva vuoropäiväkoti. Tämän kehittäjäpäiväkotiyhteistyön keskeisinä teemoina ovat työelämään siirtyminen ja työyhteisöön kiinnittyminen. Toiminnan kehyksenä on erityisesti varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppiminen. Toiminnan alkuvaiheessa keskitytään erityisesti opiskelijoiden vastaanottoon ja perehdytykseen työssäoppimisen alkaessa päiväkotiyhteisön yhteisenä vastuuna. Kehittämistyössä on vahva tutkimuksellinen ote ja tuloksia hyödynnetään työssäoppimisen käytäntöjen kehittämisessä.