Tampereen yliopiston tutkimushankkeet

Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksessa olevat tutkimusryhmät ja -hankkeet:


ECEPP- Varhaiskasvatuksen instituutiot, politiikat ja käytännöt:

Ryhmässä toimivat tutkijat ovat kiinnostuneita lapsuuteen, varhaiskasvatukseen, lasten kehitykseen ja oppimiseen ja varhaislapsuuden insituutioihin liittyvistä kysymyksistä. Ryhmässä tarkastellaan kuinka erilaiset instituutiot, kulttuuriset käytännöt ja niiden väliset moninaiset suhteet muokkaavat lapsuutta, lasten elämää ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten työtä. Varhaiskasvatukseen keskittyneissä käsillä olevissa projekteissa tarkastellaan muun muassa varhaiskasvatuspolitiikkaa ja varhaiskasvatuksen järjestämistä, ammatillisuutta ja pedagogista työtä varhaiskasvatuksen muuttuvassa ympäristössä, tuen kysymyksiä varhaiskasvatuksessa, sekä lasten ja lapsuuden tiloja. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat eriarvioisuuden ja eriarvoistumisen kysymykset

ECEPP-tutkimusryhmän esittelysivut


OHOSKE – Varhaiskasvatuksen opettajankouluttajien tutkimusperustaisen ohjausosaamisen kehittäminen muuttuvissa oppimisympäristöissä

Hankkeen tavoitteena on perustaa valtakunnallinen varhaiskasvatuksen opettajankouluttajien opetusharjoittelun ohjausosaamisen verkosto tutkimusperustaisen ohjausosaamisen kehittämiseen. Verkostoon kuuluu kuusi varhaiskasvatuksen opettajia kouluttavaa yliopistoa sekä heidän yhteistyöverkostot. Verkostossa kehitetään uusia tutkimusperustaisia ohjausosaamisen malleja sekä koulutusmateriaalia. Verkosto toteuttaa ohjausosaamiseen liittyvää koulutusta ja jakaa parhaita käytänteitä.

OHOSKE -hankkeen kotisivut


CHILDCARE – Tasa-arvon kysymykset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmässä 

Hankkeessa tarkastellaan lastenhoidon tukia ja varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

CHILDCARE- tutkimusryhmän blogi


InTrans – Ensuring Warm and Inclusive Transitions

InTrans on Euroopan Unionin Erasmus+ KA3 -ohjelman rahoittama yhteiseurooppalainen hanke. InTrans-hankkeen keskiössä ovat kodin, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajapinnoilla tapahtuvat siirtymät. Hankkeessa nostetaan esiin ja levitetään inklusiivisia ja toimivia siirtymäkäytänteitä, ja saadaan aikaan syvempi systeeminen vaikutus niihin rakenteisiin, joissa siirtymiä toteutetaan. Hankkeen suomalaisessa osaprojektissa yhteistyökumppaneita ovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkoston kunnat.

InTrans-hankkeen esittelysivu


Mentorointia Vakassa

Mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa on opetushallituksen rahoittama kärkihanke, jossa kehitetään varhaiskasvatuksen opettajien ja johtajien kehittymistä mentoroinnin avulla.

Mentorointia Vakassa- hankkeen nettisivut


Innoplay – käsityö- ja teknologiaoppiminen varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja alkuopetuksessa

Hankkeen tavoitteena on kehittää pedagogisia menetelmiä käsityön, ympäristö- ja teknologiakasvatuksen sekä matemaattisten taitojen oppimisalueita leikkiin, tutkimiseen ja ilmaisuun. Tampereella Innoplay- hankkeessa yhteistyötä tekevät Muotialan ja Juvan päiväkodit sekä Kaukajärven esi- ja alkuopetus.

Innoplay- hankkeen sivusto


Askel- Asiantuntijuuden kehittyminen yliopiston varhaiskasvatuksen koulutuksessa

Oulun yliopiston kanssa yhteinen hanke, jossa kehitetään uudenlaisia työssäoppimisen  ja sen ohjauksen malleja. Yhteistyössä mukana myös lähialueiden varhaiskasvatuspalveluita niin kunnallisella kuin yksityisellä sektorilla.

Askel-hankkeen sivusto