Pirkanmaan konseptit

Kirjoittaja: Eeva Heikkilä (eeva.e.heikkila(at)tuni.fi)

Pirkanmaan työpajoissa pohdittiin tulevaisuuden sote-palveluita aikuisten mielenterveyttä tukevien palvelukonseptien näkökulmasta. Paikalla oli toimijoita yrityksistä, yhdistyksistä, korkeakouluista, kaupungilta ja sairaanhoitopiiristä. Ideointi jaettiin kahteen työpajaan niin, että ensimmäisessä (15.5.2019) työpajassa valittiiin kehitettävät konseptit ja hahmoteltiin niille raamit. Toisessa työpajassa (28.5.2019) pureuduttiin aiemmin valittuihin konsepteihin tarkemmin ja tarkennettiin niitä, sekä tehtiin suunnitelmat niiden kokeiluun viemiseksi. Keskeistä oli sen pohtiminen, mitä kaikkea kokeiluun vieminen oikeastaan vaatii; ketä tarvitaan mukaan ja miten konseptin kokeilemisesta saadaan mahdollisimman suuri hyöty irti.

Konsepteja syntyi yhteensä kolme; moniammatillinen vertaissparraus 3D-ympäristössä, kokonaisvaltainen terveystarkastus ja ämpäri-app. Alla on lyhyet kuvaukset konsepteista sekä työpajoissa syntyneet suunnitelmat konseptien kokeiluun viemisestä visualisoituina.

Moniammatillinen vertaissparraus 3D virtuaaliympäristössä

Henkilöstön/ammattilaisten oppimis-/sparrausprosessi virtuaalisessa 3D-ympäristössä.

Kokonaisvaltainen terveystarkastus

Terveystarkastus, jossa huomioidaan ihminen kokonaisuutena. Fokus mielenterveydessä muun lisäksi kysymyspatteriston avulla.

Ämpäri-app

Kommunikaation mahdollistaminen kuntoutusjärjestelmän osien välillä.

 

 

Työpajatyöskentelyä Proakatemialla 28.5.2019. Kuva: Eeva Heikkilä