Uusi julkaisu: Innovaatioekosysteemeillä kohti yhteistä arvonluontia : Ekosysteemit ja alustat TKI-toiminnan avautumisen työkaluina

Helposti lähestyttävä ja mukavasti kuvitettu julkaisu "Innovaatioekosysteemeillä kohti yhteistä arvonluontia : Ekosysteemit ja alustat tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan avautumisen työkaluina" piirtää rajoja sille, mitä trendaava sana innovaatioekosysteemi oikeasti pitää sisällään. Julkaisussa kuvataan mitä innovaatioekosysteemin ymmärretään olevan, mitä toimijoita ja minkälaista vuorovaikutusta siihen kuuluu. Yleistajuinen julkaisu soveltuu laajasti kaikille, jotka ovat kiinnostuneita innovaatioekosysteemeistä tai niiden kehittämisestä.

Julkaisu on ladattavissa Tampereen yliopiston julkaisuarkistosta Treposta ja  linkki on esitetty jutun alla.

Julkaisun tiivistelmä takakansi kuvauksena:

”Yhteiskunnan rakenteelliset muutokset taloudessa, teknologiassa ja arvonluonnin logiikassa ovat johtaneet kehittämistyön monimutkaisuuden lisääntymiseen samalla, kun niukentuvat resurssit ovat vaatineet uusia vaikuttavampia toimintatapoja vastaamaan muutoksiin. Muutokset peräänkuuluttavat kehittämistoiminnalta systeemistä otetta, johon innovaatioekosysteemit ja alustat tarjoavat yhteiseen arvonluontiin perustuvan lähestymistavan.

Innovaatioekosysteemi- ja alustapohjaisen kehittämisen käytännön toimintamallit ja terminologia ovat vielä muotoutumassa. Tämän julkaisun keskeisenä tavoitteena on tarkastella innovaatioekosysteemi- ja alustaperustaista toimintalogiikkaa yhteisen arvonluonnin välineenä TKI- eli tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa kuvaamalla ekosysteemin ominaispiirteitä, toimintamalleja sekä tarkastelemalla, miten yksittäinen organisaatio voi avata rakenteitaan ja toimintakulttuuriaan mahdollistaakseen siirtymän kohti avoimempaa TKI-toimintaa. Julkaisu tarjoaa herätteitä erityisesti yhteiskunnallisesta näkökulmasta kehittäjille, rahoittajille, päättäjille sekä moniorganisatoristen muutoshankkeiden koordinaattoreille.

Avoimuuteen perustuva kehittämisote ottaa huomioon sekä kokonaisuuden että osat kokonaisuuden summana, kun kehittäminen perustuu eri taustaisten toimijoiden resurssien, kuten osaamisen, datan ja verkostojen jakamiseen, toimijoiden välisen yhteistyön edistämiseen ja syventämiseen sekä yhä enemmän digitalisaation hyödyntämiseen. Innovaatioekosysteemillä kuvataan julkaisussa yritysten, yrittäjien, tutkimusorganisaatioiden ja julkishallinnon toimijoiden välille rakentuvia keskinäisriippuvuuksia, jonka puitteissa innovaatioekosysteemin tavoitteena on tuottaa eri osapuolille lisäarvoa ja lisätä kehittämistyön vaikuttavuutta. Innovaatioekosysteemin toiminta keskittyy siten uuden tieteellisen ja teknologisen tiedon, osaamisen ja uusien innovaatioiden luomiseen sekä näiden siirtämiseen käytäntöön eri toimijoiden hyödyksi.”

Kuva julkaisusta sivulta 33. Innovaatioekosysteemin visio ja tavoitteet tulisi asettaa eri toimijoiden yhteisessä vuorovaikutuksessa.

Julkaisun pysyvä osoite:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1800-0

 

Lisätietoja: nadja.nordling@tuni.fi