Harjoittelu

Psykologian alan harjoittelu

Psykologian opintoihin kuuluu pakollinen 5 kk harjoittelu. Opintopisteitä harjoittelusta saa 30. Harjoittelu on päätoimista eli vähintään 38 h 15 min/viikko. Harjoittelua suorittamaan lähtevät ovat loppuvaiheen opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet kaikki ammatillisten valmiuksien kurssit. Harjoittelun aikana he tekevät psykologin työtä ja hyödyttävät monin tavoin harjoittelupaikkaa.

Harjoittelun tavoitteet

Psykologian harjoittelu perustuu psykologien laillistamista koskevaan lakiin (559/94) ja asetukseen (104/2008) sekä asetukseen (19.8.2004) psykologian tutkinnoista. Psykologien terveydenhuollon ammattinimike on sidottu psykologian maisterin tutkintoon, johon on määritelty pakollinen harjoittelu. Harjoittelun tavoitteena on opiskelijoiden omakohtainen perehtyminen psykologin työhön varttuneen psykologin henkilökohtaisessa ohjauksessa.

Harjoittelussa harjoittelijan tulisi perehtyä yksilön tai yhteisön arviointiin, ohjaus-, neuvonta- ja kuntoutusmenetelmiin, palvelujärjestelmien toimintaan ja työn eettisiin ja lähtökohtiin ja velvollisuuksiin. Harjoitteluun tulisi sisältyä useita aitoja asiakastilanteita, moniammatillisia kokouksia, itsenäinen (ohjattu) interventioprosessi, lausuntojen tai vastaavien yhteenvetojen laatimista ja esitelmien tai koulutustilaisuuksien pitämistä muille ammattiryhmille, harjoitellen siten erityisosaamisensa välittämistä muille ammattiryhmille.

Harjoittelun päätavoitteena opiskelijan kannalta on päästä lähelle psykologin ammatillisten valmiuksien vähimmäisvaatimuksia. Niiden määrittelyn lähtökohtana ovat psykologin työprosessin osat:

  • Ongelman tunnistaminen ja arviointi
  • Tiedonkeruu tapauksesta, ilmiöstä
  • Tavoitteiden asettaminen
  • Toimenpiteiden kohteen valinta
  • Strategioiden ja menetelmien valinta
  • Toimenpiteet
  • Palaute, seuranta ja arviointi

Vähimmäisvaatimukset ammatillisille valmiuksille sisältävät sekä tiedollisia että taidollisia osa-alueita. Näiden valmiuksien saavuttamiseksi harjoittelija ja ohjaaja voivat käydä niitä kohta kohdalta läpi ja määritellä työtehtävät siten, että taidollisten valmiuksien osa-alueet kehittyvät ja tiedolliset valmidet tarvittavissa määrin täydentyvät. Tiedollinen puoli on pääsääntöisesti saavutettu jo aiempien opintojen aikana.

Lisätietoja harjoittelusta ja harjoittelun tavoitteista löytyy Psykologiliiton harjoitteluoppaasta ja yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-yhteistyöverkoston sivustolta.

Harjoittelupaikan haku

Harjoittelupaikan hakeminen on käytännössä työpaikan hakuun rinnastettavasta prosessi. Opiskelijat hakevat paikkoja itsenäisesti ja työnantaja rekrytoi hakijoiden joukosta itselleen sopivimman harjoittelijan. Suosituimpiin harjoittelupaikkoihin on paikkoja valitettavasti usein tarjolla vähemmän kun hakijoita. Yliopistoilla ei ole erillisiä sopimuksia, jotka rajoittaisivat harjoittelupaikkojen hakemista toisilta paikkakunnilta. Joillakin sairaanhoitopiireillä on tiivis yhteistyö oman kotiyliopistonsa kanssa, mikä saattaa vaikuttaa mm. siihen, miten tai missä foorumissa avoimia paikkoja ilmoitetaan. Kotiyliopisto on saattanut neuvotella työnantajatahojen kanssa saadakseen harjoittelupaikkoja tarjolle paikkakunnalla. Oman alueen sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen kanssa käytävät neuvottelut ovat suotavia, jotta harjoitteluun soveltuvista paikoista ja niiden määristä ollaan edes vähän paremmin tietoisia. Kotiyliopiston tekemä yhteistyö paikallisten työnantajien kanssa on harjoitteluun hakevien opiskelijoiden etu. Kysynnän ja tarjonnan kohtaannuttamisessa on isoja haasteita: siinä missä yliopistokaupungeissa oleviin paikkoihin on tungosta, monilla muilla paikkakunnilla on pulaa psykologeista ja psykologiharjoittelijoista. Harjoittelun ohjaus järjestyy nykyään hyvin, vaikka lähtisi kauemmaksikin harjoitteluun. Siitä kannattaa neuvotella harjoittelusta vastaavan opettajan kanssa.

Harjoittelupaikkoja

Aarresaari-verkostolla on työ- ja harjoittelupaikkojen välitykseen kaksi järjestelmää. JobTeaser-palvelua käyttävät Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistot, Hanken, Åbo Akademi sekä LUT- ja Aalto-yliopistot. Valojobs-palvelua Vaasan, Oulun ja Lapin yliopistot.

Lue lisää  JobTeaser- ja Valojobs-palveluista ja työnhakuohjeista

Palkkaus

Kunnan virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu harjoittelijalle maksettavasta vähimmäispalkasta (tällä hetkellä 1611,53 €/kk). Tätä vähimmäispalkkamääräystä tulee noudattaa harjoittelun kestettyä kolme kuukautta. Psykologiliiton tavoitepalkka on harjoittelijalle 2/3 aloittavan psykologin palkasta eli kuntasektorilla vähintään 2266 euroa/kk koko harjoitteluajalta. Psykonet suosittelee palkan maksamista harjoittelijalle koko harjoittelun ajalta.

Lisätietoja harjoittelupalkkatuesta Aarresaari-verkoston ja yliopistojen sivuilta:
Helsingin yliopisto – tiedot intrassa
Itä-Suomen yliopisto – tiedot Moodlessa
Jyväskylän yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto (intrassa)
Turun yliopisto
Åbo Akademi

Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton suositukset psykologian opiskelijoiden harjoittelutuen maksamiseen.

Harjoittelu ulkomailla

Ulkomailla suoritettavan harjoittelun osalta opiskelija järjestää harjoittelun itse, eikä Psykonet-verkosto voi puuttua harjoittelupaikkaa tarjoavien tahojen palkkauspolitiikkaan tai muihin ulkomaan työsuhteeseen liittyviin seikkoihin. Harjoittelu on osa tutkintoa, ja sen hyväksyy ja tunnistaa opiskelijan oma koulutusvastuuyliopisto. Lisäksi opiskelijan kannattaa huomoioida ulkomaan harjoittelupaikkaa etsiessään seuraavat seikat:

  • Ulkomailla suoritettuun harjoitteluun, joka tulee osaksi suomalaista tutkintoa, pätee samat säännöt kuin Suomessa tehtyyn harjoitteluun.
  • Ulkomaiset psykologian alan tutkinnot harvemmin ovat terveydenhuoltoalan ammattitutkintoja, niin kuin tutkinto Suomessa on.
  • Vaikka harjoittelu ei aina Suomessakaan toteudu terveydenhuollon alalla, vaaditaan harjoitteluohjaajan pätevyydeksi laillistettu psykologi (terveydenhuollon ammattipätevyys).

Perustutkintokoulutus