Valmistuvan psykologin osaaminen

Tausta

Suomalaisten yliopistojen psykologian maisteriopintojen kliinisiä osaamistavoitteita on työstetty keväästä 2020 alkaen Psykonetin kliinisten taitojen opetuksen kehittämistyöryhmässä. Lähtökohtana työryhmällä oli tarve terävöittää ja yhtenäistää kliinistä opetusta. Sen jälkeen keskustelu laajeni koskemaan koko maisterin tutkintoa ja sen osaamistavoitteita. Päädyttiin kokoamaan yliopistojen psykologian opetuksen ohjenuoraksi kuvaus valmistuvan psykologian maisterin kompetensseista. Työskentelyn tiivistämiseksi koottiin pienempi työryhmä, joka muokkasi yhdeksi dokumentiksi ne osaamiset, taidot ja kompetenssit, joita valmistuvan psykologin Suomessa tulisi hallita tai tietoisesti kehittää ammatissaan.

Termi competence eli kompetenssi tarkoittaa taitoja, joissa ammattilainen on pätevä ja kykenevä. Termillä professio eli asiantuntijuus tarkoitetaan vastaavasti kokonaisvaltaista ja syvennettyä tietotaitoa psykologian alalta. Ammattiin valmistuessa jokaisen psykologin tulee kyetä vastaamaan sekä kompetenssi ja asiantuntijuusvaatimuksiin. Laki velvoittaa psykologia maisterin tutkinnon jälkeenkin koko työuransa ajan syventämään ja päivittämään taitojaan kompetenssin ja asiantuntijuuden eri osa-alueilla.

Psykologian opetuksella ja koulutuksella sekä sen kehittämisellä on pitkät yhteiset perinteet. Kompetenssien määrittely käynnistettiin peilaamalla kompetenssiajattelua jo olemassa olevien koulutusvastuuyliopistojen opetussuunnitelmien sisältöihin ja osaamistavoitteisiin. Kehittämistyöryhmän työskentelyssä perehdyttiin eri terveydenhuoltoalan koulutusten kansallisten osaamistavoitteiden ja psykologian koulutusvastuuyliopistojen opetussuunnitelmatavoitteiden lisäksi kompetenssiajattelun teorioihin, psykologian alalla määriteltyihin EuroPsy-kompetensseihin ja muihin vastaaviin kansainvälisiin määrittelyihin.

Lue lisää: Psykologin kompetenssit (pdf)

Perustutkintokoulutus