Työnantajalle

co-working

Psykologeja tarvitaan!

Psykologien työllisyystilanne on erittäin hyvä. Yhteistyö työnantajien ja muiden sidosryhmien kanssa on edellytys paitsi laadukkaan koulutuksen varmistamiseksi myös psykologien saatavuuden turvaamiseksi. Psykonet teki yhteistyössä Psykologiliiton kanssa tarvekartoituksen, johon saimme upeasti vastauksia Teiltä.

Lue lisää – Psykologien tarvekartoitus 2021 (pdf)

Psykologian alan opiskelija – tulevaisuuden voimavara työpaikallanne

Psykologian maisteriksi opiskelevat opiskelijat etsivät jatkuvasti harjoittelupaikkoja suorittaakseen viiden kuukauden mittaisen psykologiharjoittelun. Teidän yhteistyötänne tarvitaan! Harjoittelijaksi tuleva opiskelija voi olla tulevaisuuden voimavara teille työntekijänä.

Psykologiopiskelijoiden harjoittelu

  • Psykologian harjoittelu on 5 kuukauden mittainen ja se on edellytys opiskelijan valmistumiselle.
  • Harjoitteluun hakevat opiskelijat ovat aivan opiskelujensa loppuvaiheessa olevia valmistuvia psykologian alan ammattilaisia.
  • Psykologiharjoittelu on palkallista. Psykologiliiton palkkasuositus harjoittelijalle on 2/3 valmiin psykologin aloituspalkasta.
  • Psykologiharjoittelusta ja siihen annetuista suosituksista löytyy lisätietoa Psykologiliiton harjoitteluoppaasta.
  • Opiskelijan on mahdollisuus hakea avustusta yliopistoltaan harjoittelun palkkakuluihin.
  • Opiskelija hakee tuen myönnetylle harjoittelupaikalle. Tuen myöntämisen edellytys on, että työnantaja maksaa harjoittelijalle palkkaa koko harjoitteluajalta vähintään minimipalkkavaatimuksen mukaisesti. Tuki kattaa tyypillisesti maksimissaan 1 kuukauden palkkakulut riippuen yliopistosta. Lisätietoa harjoittelupalkkatuesta löytyy yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-yhteistyöverkoston sivuilta.

Psykologian alan harjoittelupaikoista voi ilmoittaa Aarresaari-verkoston JobTeaser-palvelun kautta

JobTeaser-palvelua käyttävät Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Itä-Suomen, Vaasan, Oulun ja Lapin yliopistot, Åbo Akademi, Hanken sekä LUT- ja Aalto-yliopistot.
Ilmoita harjoittelupaikasta
Ohjeet JobTeaser-palvelun käyttöön ja vinkkejä ilmoituksen laatimiseen
Yliopistojen julkaisuehdot
Saavutettava harjoittelu (pdf)

Harjoittelun ohjaaminen työpaikalla

Harjoittelijan tulee saada ohjausta harjoittelupaikalta. Harjoittelupaikan on nimettävä kirjallisesti opiskelijalle ohjaaja, jonka on seurattava, ohjattava ja valvottava opiskelijan toimintaa sekä viivytyksettä puututtava siinä mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin sekä keskeytettävä toiminta, jos potilasturvallisuus vaarantuu (asetus 104/2008).

Harjoittelunohjaajan tulee olla laillistettu psykologi, jolla on vähintään kahden vuoden kokopäiväistä työtä vastaava työkokemus itsenäisenä työntekijänä siinä ammatillisessa kontekstissa ja sillä kompetenssialueella jolla harjoittelija työskentelee. Ohjausta tulee saada viikoittain kaksi tuntia, josta vähintään tunnin tulee olla yksilötyönohjausta. Ohjaukseksi katsotaan myös ohjaajan työn seuraaminen, johon liittyy tilanteen analysointia ja ohjaajan kanssa samoihin palavereihin osallistuminen tai muu vastaava toiminta.

Työpaikkaohjaajan tehtävät, check-list

  • Ole läsnä ja varaa rittävästi aikaa ohjaustilanteille
  • Pyri avoimeen dialogiin – rehellinen palaute, kannustus, keskustelu psykologin työhön liittyvistä tunnekokemuksista. Myös vaikeiden asioiden käsittely ja puheeksiotto.
  • Mallinna ja toimi esimerkkinä
  • Toimi omana itsenäsi – Inhimillisyys helpottaa opiskelijan vaatimuksia täydellisyydestä myös itseään kohtaan. Riittävän hyvä ohjaus on riittävän hyvä

Palautekeskustelut ohjaussuhteissa

Coach-henkinen palautteenannon erinomainen väline on STAR-palautemalli. Siinä on tarkoituksena ensin kuvata tilanne ja sen tehtävä, sen jälkeen käydä läpi opiskelijan toiminta tilanteessa ja sitten käydä läpi sen tulos/seuraus.

Mikäli seuraus on positiivinen, voi todeta sen hienona toimintana ja kannustaa jatkamaan samaa linjaa tulevaisuudessa – tai jos vielä jotain kehittymisen varaa, voi käydä läpi vaihtoehtoiset toimintamallit. Jos seuraus on negatiivinen, todetaan se ja käydään läpi vaihtoehtoisia toimintamalleja yhdessä opiskelijan kanssa.

Lisätietoa psykologian alan harjoittelun työpaikkaohjaajille

Psykonet-verkosto pyrkii järjestämään vuosittain koulutus-webinaarin työpaikkaohjaajille ja työnantajien edustajille.  Vuoden 2023 webinaarin tallenne ja oheismateriaalit nähtävissä DigiCampus-Moodlessa Lisätiedot

Erikoispsykologikoulutuksella ihmisläheistä asiantuntijuutta organisaatioonne 

Erikoispsykologikoulutukset ovat psykologian maisterin tutkinnon pohjalta suoritettavia erikoistumiskoulutuksia, jotka tuottavat Yliopistolain (558/2009) 7 c §:n ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain (1172/2014) 7 a §:n sekä erikoistumiskoulutusta koskevan asetuksen (1439/2014) mukaisen pätevyyden toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Erikoispsykologikoulutus tarjoaa työelämälle erityisasiantuntijoita viideltä eri psykologian alalta. Tiivis yhteys työelämän ja korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan välillä mahdollistaa laadukkaiden koulutusten järjestämisen sekä tieteellisen tutkimustiedon suhteuttamisen käytännön asiantuntijuuteen ja työntekoon.

Erikoistumiskoulutuksesta ja sen erikoistumisaloista löytyy lisätietoa erikoispsykologikoulutuksen sivuilta ja oheisesta erikoispsykologikoulutuksen esitteestä (pdf).

Psykonet-työryhmien ja jäsenyliopistojen yhteystiedot