Tule kokeilemaan uutta työkaluamme ja anna panoksesi innovaatioekosysteemin toimintamallin kehittämiselle!

Kuva: Kaisa Koski

Tarvitsemme sinua! Monimutkaistuvan maailman haasteisiin vastaaminen vaatii niin tutkimukselta, kehittämiseltä kuin innovaatiotoiminnalta yhä enemmän erilaisten osaamisten ja resurssien yhdistämistä yli organisaatio- ja sektorirajojen. Käytännön toimintamallit ovat avain avoimuuden ja osallistavuuden ideologian toteuttamiseksi organisaatioiden välisessä yhteistyössä, joita me tutkimme ja kehitämme - sinun avullasi!

Tampereen korkeakouluyhteisössä* olemme kehittäneet itsereflektointityökalun eri taustaisille toimijoille tarjoamaan sytykkeitä avoimemman ja osallistavamman yhteistyön toteuttamiseen. Tämä voi tarkoittaa muun muassa monialaista tutkimustoimintaa, julkisen palvelujärjestelmän kehittämistä eri taustaisten osaajien yhteistyöllä tai erilaisten yritysten osaamisten yhdistymistä palveluteknologiassa – tai toisaalta laajemmassa mielessä kaikkien edellä mainittujen yhdistymistä innovaatioekosysteemeissä. 

Innovaatioekosysteemien määrittelemisessä ja kehittämisessä kohtaamme monenlaisia haasteita, kuten tiedonkulkuun, siiloutumiseen, tulevaisuuden ennustamiseen ja vaikuttavuuden mittaamiseen liittyviä ongelmia. Miten tunnistamme systeemin toimijoita, erilaisia tasoja sekä sen, miten nämä kaikki vuorovaikuttavat keskenään? Entä millä tavalla mittaamme systeemin ”hyvyyttä”? Hyvässä tarkoituksessa tehty päätös resurssien lisäämisestä voikin aiheuttaa kokonaisuuden kannalta huonoja asioita ja johtaa osaoptimoituihin ratkaisuihin, jos päätös on tehty irrallaan laajemmasta kontekstistaan.

Innovaatioekosysteemien tavoitteena on tuottaa lisäarvoa kaikille toimintaan osallistuville. Näiden toimija- tai organisaatiokohtaisten hyötyjen lisäksi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulma on noussut puheenaiheeksi myös innovaatioekosysteemeistä puhuttaessa. Askel askeleelta muodostuvan vaikuttavuuden tunnistaminen ja sen syntymekanismin ymmärtäminen voidaan nähdä keskeisinä tavoitteina määriteltäessä innovaatioekosysysteemiä. Vaikuttavuuden tunnistamiseksi tarvitsemme mittareita ja indikaattoreita, jotka ovat ikään kuin silmät, joilla näemme, mitä systeemissä tapahtuu ja voimme pohtia haluammeko tämän tapahtuvan. Tarvittaessa voimme muokata systeemiä paremmaksi, kunhan ensin tiedämme mitä systeemissä tapahtuu.

Itsereflektointityökalu on toteutettu kyselyn muodossa, joka auttaa vastaajaa heijastelemaan avoimemman toimintavan toteuttamista oman organisaationsa ja työnsä puitteissa. Vastausten avulla kartoitamme pullonkauloja sekä onnistumistarinoita yhteistyöstä monialaisten toimijoiden välillä. Tätä materiaalia hyödynnämme organisaatiorajat ylittävien toimintamallien rakentamisessa, jotka julkaistaan vuoden taitteessa innovaatioekosysteemiperustaisen kehittämisen käsikirjassa.

Haluatko mukaan kirjan kehittämiseen? Kaikki kokemukset ja näkökulmat käytännön organisaatiorajat ylittävästä yhteistyöstä niin kompastuskivineen kuin toimiviksi havaittuine malleineen ovat arvokasta tietoa.

Vastaaminen vie noin 10-30 minuuttia käytettävissä olevasta ajastasi riippuen. Pääset siihen alla olevasta linkistä:

Kysely organisaatiorajat ylittävästä kehittämisestä.

Toivomme sinun myös jakavan tätä viestiä omassa verkostossasi. Kiitos jo etukäteen!

 

Keskustelua jatkamme kahdessa virtuaalisessa tapahtumassa**:

Aika:

  • 12.11.2020 klo 9.00-11.30 työpaja: Kohti organisaatiorajat ylittävää yhteistoimintaa: innovaatioekosysteemiperustainen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla
  • 10.12.2020 klo 9.00-11.30 seminaari: Innovaatioekosysteemit avoimemman tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työkaluina

Paikka: Tilaisuudet järjestetään Zoom-verkkoympäristössä

Ilmoittautumaan pääset tästä

 

*
** Kysely ja tapahtumat toteutetaan osana Tampereen korkeakouluyhteisön Kampusperustaista osaamisen kehittämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa -hanketta (Kampus sote, EAKR, 2018-2020). Kerättyä aineistoa hyödynnetään hankkeen toiminnan lisäksi tieteellisissä julkaisuissa. Vastaaminen on anonyymiä.


Lisätietoja:

Nadja Nordling
Tutkimuskoordinaattori
Tampereen yliopisto
nadja.nordling@tuni.fi, 050 318 7404

TAI

Perttu Linna
Projektisihteeri
Tampereen yliopisto
perttu.linna@tuni.fi, 050 472 6839