Ammatillinen kasvu

Käytännön opetuksen ja harjoittelun opintojaksot ovat monille opiskelijoille merkittävä ”portti” käytännön työelämään. Monille niistä lähtee kasvamaan jo oma ammatillinen polku, joka opintojen jatkuessa vahvistuu.

Ennen käytännön opetuksen jaksoja opiskelijat ovat perehtyneet teoreettisesti ja erilaisten harjoitusten muodossa niihin ammatillisiin kysymyksiin, joita he kohtaavat työelämäjaksolla. Opiskelija on pohtinut ammatillista kasvuaan ja asettaa oppimistehtäviä käytännön jaksolleen henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassaan, joka tarkentuu käytännön jakson alkaessa. Työpaikkojen haaste on, miten parhaalla mahdollisella tavalla voi vastata opiskelijan ammatillisen kehittymisen haasteisiin samalla, kun opiskelijaa tulee ohjata moniin käytännöllisempiin itse työn suorittamista koskeviin asioihin.

Käytännön opetukseen lähtiessään opiskelijat omaavat hyvin erilaisia valmiuksia. Käytännön opetuksen jakso voi olla opiskelijalle ensimmäinen kontakti työelämään ja sosiaalialan kenttään – toisaalta monilla opiskelijoilla on takanaan aiempia tutkintoja sosiaali- tai muilta aloilta, kokemusta työelämästä ja iän tuomaa elämänkokemusta. Ammatillisen kasvun haasteet ovat siis osaltaan hyvin yksilöllisiä, joskin kuhunkin käytännön opetuksen jaksoon liittyy aina myös opetussuunnitelman mukaisia kaikkia opiskelijoita yhdistäviä tavoitteita.

Ammatillinen kasvu ei ole suoraviivaisesti etenevä prosessi, vaan se sisältää paljon kysymyksiä ja niiden reflektointia. Tässä reflektoinnissa opiskelijan ohjaaja kokeneena sosiaalityön ammattilaisena on erityisen tärkeä kumppani. Onnistuessaan käytännön opetuksen jakso parhaimmillaan vahvistaa opiskelijan ammatillisen identiteetin kehittymistä.  Opiskelijan ohjaus itsessään on myös kokeneelle työntekijälle ammatillisen kasvun paikka; mahdollisuus reflektoida omaa työtä koskevia kysymyksiä opiskelijan kanssa on yleensä koettu hyvin palkitsevaksi.

Työelämän näkökulmasta opiskelijan käytännön opetuksen tai harjoittelun jaksolle ottaminen on merkittävä uuden työvoiman rekrytointikanava. Hyvin hoidettu käytännön opetuksen ja harjoittelun jakso on käyntikortti tulevia työpaikkoja etsiville sosiaalityön ammattilaisille. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 26.6.2015/817  asettaa kuitenkin tiettyjä rajoituksia varsinkin aineopintoihin liittyvän käytännön opetuksen päätyttyä, jotka opiskelijan on hyvä ottaa huomioon. Suositus