Jälkeen

Tarkemmat ohjeet opiskelijoille löytyvät moodle-alustalta, johon jokainen opiskelija liitetään harjoitteluun ilmoittautumisen yhteydessä.

Analyysiseminaariin voi osallistua ennen työssäoppimisen jaksoa, sen aikana tai sen jälkeen.

Analyysiraporttia voi tehdä työssäoppimisjakson aikana ja sen jälkeen.

Analyysiraportin tavoitteet ja muoto

Harjoittelun analyysiraportin tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijaa kriittiseen reflektioon ja ammatillis-tieteellisen tekstin kirjoittamiseen. Raportin tekeminen vahvistaa opiskelijan kykyä yhdistää ajattelussaan ja toiminnassaan teoreettista ja käytäntölähtöistä tietoa sekä harjaannuttaa suhtautumaan kriittisesti sekä lukemaansa kirjallisuuteen että tekemäänsä ammattikäytäntöön.

Harjoittelun analyysiraportti muotoutuu työssä oppimisjaksolla havaittujen teemojen ja opiskelijan kiinnostuksen kohteiden pohjalta, mutta analyysissä pitää olla aina käsitteellis-teoreettinen näkökulma(rajaus). Tämä merkitsee sitä, että analyysi liitetään johonkin sosiaalityön tieteelliseen keskusteluun ja analyysissa hyödynnetään joitakin tähän keskusteluun liittyviä käsitteitä. Analyysissa tulee käyttää vähintään kolmea tuoretta lähdeteosta. Yhden julkaisuista tulee olla sosiaalityötä laajana kokonaisuutena tarkasteleva ja kaksi muuta teemaan lähemmin liittyvää.

Analyysin pituutta (12-14 s.) tärkeämpi on tekstin yhtenäisyys, jäsennys, koherenttisuus sekä toteutetun analyysin reflektiivisyys sekä perustuminen opiskelijan tieteellis-ammatilliselle asiantuntijudelle, hyvälle argumentaatiotaidolle ja kirjalliselle ilmaisulle.

Analyysiseminaari

Opiskelija pitää esityksen analyysiraportin pohjalta harjoittelun analyysiseminaarissa (tarkemmat ohjeet harjoittelun moodle-alustalla). Jokaisen opiskelijan edellytetään osallistuvan aktiivisesti  15 analyysiraportista käytävään keskusteluun oma analyysi mukaanluettuna eli yhteensä 15 seminaarituntia. Keskustelu etenee opiskelijan pitämän alustuksen pohjalta nousevista kysymyksistä vallitsevia käytäntöjä ylittäviin pohdintoihin, uusiin näkökulmiin, kriittisiin pohdintoihin ja innovatiivisiin sosiaalityön kehittämisideoihin.

Arviointi ja merkintä jakson suorittamisesta

Työssä oppimisen jakso, harjoittelun analyysiraportti ja muut kirjalliset tehtävät, moodle-osallistuminen ja analyysiseminaariaktiivisuus arvioidaan yhtenä kokonaisuutena. Arvioinnissa käytetään normaalia asteikkoa 1- 5. Lisäksi opettaja antaa lyhyen kirjallisen palautteen opiskelijalle koko jakson suorittamisesta. Halutessaan opiskelija voi varata loppukeskusteluajan opettajalta.

Harjoittelusta vastaava opettaja antaa merkinnän (15 op)  vasta kun opiskelija ilmoittaa tehneensä kaikki osasuoritukset ja opintojakson olevan valmis arvioitavaksi. Opintosuoritukset viedään rekisteriin vähintään kaksi kertaa syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella, mutta jos opiskelija tarvitsee valmistumisen tai muun syyn takia  opintomerkinnän tätä nopeammin, asian voi hoitaa ottamalla yhteyttä opettajaan.