Kelpoisuusehdoista

Laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (26.6.2015/817)  säädetään kelpoisuusvaatimuksista sosiaalityöntekijän tehtäviin (7 § ). Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilölle, joka on suorittanut Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Käytännössä tämä tarkoittaa sosiaalityön kandidaattivaiheeseen kuuluvien perus- ja aineopintojen sekä maisterivaiheeseen kuuluvien syventävien opintojen suorittamista.

Sosiaalityöntekijän tilapäisestä sijaistamisesta ilman lain tarkoittamaa kelpoisuutta on säädetty ammattihenkilölain 12 §:ssä. Sosiaalityöntekijän ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Opiskelija toimii tällöin ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena.

Lain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun:

1) varmistamalla, että tässä laissa tarkoitetulla sosiaalihuollon ammattihenkilöllä on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus, riittävä ammatillinen pätevyys ja ammattitoiminnan edellyttämät valmiudet sekä mahdollisuus kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan;
2) edistämällä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yhteistyötä ja tarkoituksenmukaisen tehtävärakenteen muodostamista asiakkaiden palvelutarpeet huomioon ottaen;
3) järjestämällä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammattitoiminnan valvonta.

ks. tarkemmin Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 26.6.2015/817