Ennen

INFOSEMINAARI

Sosiaalityön kandidaattiohjelma järjestää syyslukukauden alkupuolella käytännön opetuksen informaatiotilaisuuden,  jossa muutamat tulevien käytännön opetuspaikkojen edustajat esittelevät omaa työtään ja työpaikkaansa opiskelijoille. Tilaisuudessa kerrotaan tarjolla olevista opetuspaikoista ja paikkojen hakemisesta.

Opiskelijat hakevat infoseminaarin jälkeen käytännön opetukseen  sähköisellä lomakkeella, jossa he esittävät käytännön opetuspaikkatoiveensa listaamalla ensisijaisia työalueita/asiakasryhmiä sekä perustelemalla valintojaan. Hakemukseen opiskelija kirjaa suoritetut opinnot ja työkokemuksen, kuvaa tavoitteitaan käytännön opetukselle ja perustelee valintaansa.

 

KÄYTÄNNÖN OPETUSPAIKAN HAKEMINEN

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma aktiivisesti ylläpitää käytännön opetuspaikkatiedostoa kunakin vuonna tarjolla olevista käytännön opetuksen paikoista. Näitä koordinoi yliopistonlehtori Laura Tarkiainen.

Käytännön opetuspaikan valinta on opiskelijan näkökulmasta usein iso askel. Opiskelijat hakevat käytännön opetukseen erillisellä hakulomakkeella. Lomakkeella kysytään yhteystietojen lisäksi käytännön opetuspaikkaa koskevia toiveita, aiempia opintoja sekä työelämäkokemusta koskevia tietoja. Täytäthän vapaakenttätiedot napakasti muutamalla lauseella.

Sähköisellä lomakkeella voi 1) esimiehenä tarjota käytännön opetuspaikkaa ja nimetä ohjaajan opiskelijalle, 2) työntekijänä tarjota paikkaa ja ilmoittautua opiskelijan ohjaajaksi käytännön opetuksen jaksolle tai 3) ilmoittaa opiskelijan itse hankkimasta käytännön opetuspaikasta.  Käytännön opetuspaikkaa järjestelmään kirjaavalta kysytään yhteystietojen ohella myös lyhyt kuvaus sosiaalityön työtehtävistä kyseisessä käytännön opetuksen paikassa. Käytännön opettajan ohjaajakoulutus ja/tai työnohjaajan pätevyys on hyvä mainita. Lomakelinkki lähetetään käytännön opetuksen kumppaneille erikseen vuosittain, kun paikkahaku on ajankohtaista. Käytännön opettajaksi ryhtyvä on oikeutettu ohjauspalkkioon.

Käytännön opetuspaikat osoitetaan opiskelijoille käytettävissä olevat paikat ja opiskelijoiden toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioiden hyvissä ajoin ennen käytännön opetuksen alkua. Oleellisia asioita huomioida ennen käytännön opetuksen alkua on myös rikostaustan selvittämiseen, matkakuluihin ja vakuutuksiin liittyvät asiat. Mikäli harjoitteluun kuuluu työskentelyä alaikäisten kanssa, opiskelijan on lain mukaan toimitettava nähtäväksi rikostaustaote. Opiskelijan matkakulujen ylittäessä vuosittain määritellyn matkakorvausten omavastuuosuuden, voi opiskelija hakea matka-apurahaa. Kaikki sosiaalityön käytäntöjaksoilla olevat opiskelijat ovat vakuutettuja If-vahinkovakuutusyhtiössä.

 

ORIENTAATIOSEMINAARI

Sosiaalityön kandidaattiohjelma järjestää käytännön opetuksen orientaatioseminaarin kuukausi ennen käytännön jakson alkua. Seminaariin kutsutaan käytännön opetukseen menevät opiskelijat ja heidän käytännön opettajansa. Seminaarin tarkoituksena on orientoida ja ohjeistaa opiskelijat ja käytännön opettajat käytännön opetusjaksoon, keskustella alustusten pohjalta ajankohtaisista ohjaukseen ja käytännön oppimiseen liittyvistä teemoista sekä päivittää yhteisesti käytännön opetuksen ja ohjauksen tilannetta. Seminaarin aamupäivä on kaikille yhteinen. Iltapäivällä kukin taito-opettaja jatkaa seminaaria oman ryhmänsä opiskelijoiden ja heidän käytännön opettajiensa kanssa. Iltapäivän pienryhmässä taito-opettaja sopii oman ryhmänsä kanssa myös tulevista kenttäkäynneistään ja niiden sisällöstä.

 

OHJAUSSUUNNITELMA

Opiskelijan käytännön opettaja valmistautuu ohjaukseen tekemällä ennen käytännön opetuksen alkua ohjaussuunnitelman, johon hän kirjaa ohjauksen teemoja, työskentelytapoja, opiskelijalle mahdollisesti annettavia valmistautumistehtäviä sekä ohjausprosessin ennakoitua järjestystä.

Mikäli opiskelijalla on jakson aikana useita käytännön opettajia, miettivät he keskinäistä työnjakoa ennen opiskelijan tuloa. Perusasioiden ja työtehtävien osalta käytännön opettajat sopivat keskenään, kuka mitäkin opettaa. Myös ohjauskeskustelujen erityiskysymyksiä on syytä miettiä jo etukäteen: miten ammatti-identiteettiin, vaikeisiin asiakastilanteisiin, eettisiin kysymyksiin, dokumentointiin ja työssä jaksamiseen liittyvä ohjaus jakautuu käytännön opettajien kesken.