Ohjausprosessi

Opiskelijan ohjausprosessi alkaa työpaikoilla ja ohjaajan mielissä jo ennen kuin opiskelijaa on edes tavattu. Työpaikoilla tehdään päätös voidaanko opiskelijalle tarjota käytännön opetus- tai harjoittelupaikka ja kuka toimii opiskelijan ohjaajana ja mahdollisena varaohjaajana.

Kun on tiedossa opiskelijan ohjaaja ja opiskelijan käytännön jakson ajoittuminen, työpaikalla on hyvä miettiä valmiiksi erilaiset opiskelijan työpaikalla olemiseen liittyvät käytännölliset asiat. Tällaisia ovat esimerkiksi opiskelijan fyysinen paikka (käytännön opettajan huoneessa / omassa huoneessa), työvälineet, vaitiolositoumukset, työajat, avaimet ja työpaikkaruokailu.

Työpaikalla on myös mietittävä mahdollisia työjärjestelyjä opiskelijan käytännön jakson aikana. Opiskelijan kanssa käytäville ohjauskeskusteluille tulee varata aikaa ohjaajan kalenteriin jo ennalta. Myös asiakasvastaanottojen yhteydessä opiskelijan kanssa käytäviin keskusteluihin on hyvä varata aikaa. Työpaikalla on siis syytä arvioida aiheuttaako opiskelijan läsnäolo ohjaajan osalta työjärjestelyitä.

Koko työyhteisön on hyvä olla tietoinen opiskelijan tulosta. Onkin toivottavaa, että koko työyhteisö voi osaltaan olla ohjaavassa roolissa suhteessa opiskelijaan. Työyhteisöiltä toivotaan avoimmuutta ja valmiutta ottaa opiskelija mukaan niin erilaisiin asiakastilanteisiin, palavereihin, koututuspäiviin kuin muihinkin työpaikan tapahtumiin.

Ohjaajan voi joskus olla hyvä valmentaa opiskelijan läsnäoloon myös omia asiakkaitaan, mahdollisesti jopa sopia joidenkin asiakkaiden kanssa siitä, että seuraavalla tapaamisella opiskelija hoitaa asiaa työntekijän ohjauksella.

Ohjaajan on hyvä ennen opiskelija tuloa tehdä jo alustavaa ohjaussuunnitelmaa opiskelijan käytännön jakson ajalle. Suunnitelma täsmentyy opiskelijan ja ohjaajan yhteisessä keskustelussa henkilökohtaisesta oppimissuunnitelmasta.

OHJAAJAN HUONEENTAULU – sosiaalityöntekijä Sini Seppälä-Kangas