Aikana

Tarkempi harjoittelun ohjeistus koskien kirjallisia tehtäviä ja analyysiseminaaria on opiskelijoita varten opintojakson Moodle-sivustolla, johon jokainen opiskelija liittyy ilmoittautuessaan  harjoitteluun (ks. sivu Ennen).

Ohjaaja: vastuu ja tehtävät

Opiskelijan harjoittelun ohjaaja valmistautuu ohjaukseen varaamalla kalenteriinsa ohjaustunnit, suositus on yksi ohjaustunti viikossa.  Ohjaaja auttaa opiskelijaa kahden ensimmäisen viikon aikana henkilökohtaisen oppimissuunnitelman eli HOPSin laatimisessa, hän auttaa opiskelijaa miettimään yksilöllisiä oppimistavoitteitaan ja auttaa realisoimaan tavoitteet kyseisen organisaation ja työpaikan tarjoamien mahdollisuuksien mukaisiksi. Opiskelija sisällyttää HOPSiinsa ja harjoitteluunsa kehittämistehtävän, joka voi olla opiskelijan itsensä valitsema jonkun rajatun asiakastyöhön liittyvän asian tutkiva kehittäminen (esim. dialogiin pyrkiminen kaikkien lastensuojelun asiakkaiden kanssa tai motivointi aikuissosiaalityössä)  tai työpaikan antama kehittämistehtävä (esimerkiksi pienimuotoisen kartoituksen tai esitteen tekeminen). os ohjaajia on useita, ohjaajat sopivat keskenään työnjaosta.

Opiskelija syventää harjoittelussa sosiaalityön asiantuntijuuttaan reflektoimalla teoreettisia ja käytönnöllisiä elementtejä.  Tätä tavoitetta silmällä pitäen opiskelija valitsee jo harjoittelunsa alkupuolella teoreettisen näkökulman harjoittelunsa analyysille. Harjoittelun aikana ohjaaja ja opiskelija seuraavat yhdessä HOPSin tavoitteiden toteutumista ja tarpeen mukaan HOPSia voidaan muuttaa. Harjoittelun lopussa opiskelija tekee sanallisen itsearvioinnin ja ohjaaja laatii yhdessä (työyhteisön)  ja  opiskelijan kanssa keskustellen sanallisen arvioinnin harjoittelusta. Ohjaaja antaa opiskelijalle myös työtodistuksen harjoittelusta. Kopio työtodistuksesta ja harjoittelun sanallinen arviointi toimitetaan yliopiston opettajalle harjoittelun päättyessä.

Opiskelija: HOPSin tekeminen, kehittämistehtävän ja analyysin suunnitelma

Voit noudattaa HOPSissa samaa rakennetta kuin käytännön opetuksen HOPSissa, mutta lisää HOPSiisi suunnitelma kehittämistehtävästäsi ja harjoittelun analyysiraportista. Kehittämistehtävä voi olla joku rajattu tutkiva kehittämistehtävä asiakastyössä (esim. dialogiin pyrkiminen lastensuojelun asiakastapaamisissa tai asiakkaan motivointi aikuissosiaalityössä) tai työyhteisön kanssa suunniteltu muunlainen kehittämistehtävä.Se voi olla osallistumista olemassa olevaan työyhteisön kehittämishankkeeseen tai sen suunnitteluun. Voitmyös fokusoida kehittämistavoitteensa oman sosiaalityön asiantuntijuutensa syventämiseen ja hänen on silloin rajattava tutkiva pohdintansa johonkin erityiseen kysymykseen. Kehittämistehtävänä voi myös tutkiskella ja seurata työssä jotakin omaan graduun liittyvää teemaa. Onkin suositeltavaa integroida graduun liittyvät kysymykset ja harjoittelu.

Laadi HOPS yhteistyössä harjoittelupaikan ja ohjaajasi kanssa ja pyydä tavoiteasetteluusi palautetta ohjaajaltasi, joka tuntee organisaation ja  siellä sosiaalityöntekijän tehtävät sekä omat ohjaussuunnitelmansa. Yliopiston opettaja kommentoi HOPSin analyysisuunnitelmaa ja kehittämistehtävää, mutta ei voi tietää kyseisen työpaikan konkreettisista mahdollisuuksista. Tarvittaessa voit konsultoida harjoittelusta vastaavaa opettajaa.  Integroi niin halutessasi kehitystehtäväsi ja harjoitteluanalyysisi mielellään tavalla tai toisella gradusi aihepiiriin.

Työnopastus ja työnohjaus

Harjoittelupaikka järjestää usein  perehdyttämispäivän organisaatioon töihin tuleville harjoittelijoille ja uusille työntekijöille. Asiakastyötä tekevät saavat vallitsevan käytännön mukaan sekä työnopastuksen että työnohjauksen työhönsä. Myös muissa tehtävissä harjoittelevat hyötyvät molemmista ohjausmuodoista. Työnopastuksesta on kysymys silloin kun opiskelija saa ohjausta ja opastusta päivittäisiin tehtäviinsä ja ongelmiinsa. Työohjauksessa taas pohditaan yhdessä ammatillisia kysymyksiä laajemmin; mietitään kulloisenkin keskustelun ja havainnon kannalta relevanttia kirjallisuutta, teoreettisia lähtökohtia. Työnohjauksessa  tarkastellaan eri näkökulmista ongelmia, problematisoidaan asioita ja asetetaan kyseenalaiseksi vallitsevia arvostuksia, asenteita ja käytäntöjä sekä ennen kaikkea ohjataan opiskelija reflektoimaan omaa ajatteluaan, asenteitaan ja toimintaansa.  Työnohjaukseen tuo terävyyttä opiskelijan etukäteen valmistelemat kysymykset tai muu koottu aineisto; asiakastilanteesta otetut videot, kasetit  tai  laaditut työkertomukset.

Sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa työharjoittelun sisältöä, tavoitteita ja toteutumista seuraa moodlen välityksellä harjoittelusta vastaava opettaja, joka on tavattavissa tai puhelimiste tavoitettavissa lukukausien aikana vastaanottoaikana.

Työaika ja palkkiot

Opiskelija noudattaa työehtosopimuksen mukaisia työaikoja. Yliopistolla ei ole mahdollisuutta maksaa tukirahoituksen lisäksi ylimääräisiä palkkioita tai korvauksia ohjauksesta tai opiskelijan matkakuluja, päivärahoja tai ruokailukustannuksia.

Arviointi

Opiskelijan ammattillisen asiantuntijuuden kehittymisen kannalta on tärkeää, että hän arvioi toimintaansa ohjaajansa kanssa suunnitelmallisesti. Kun opiskelija siirtyy tehtävästä toiseen, työprosessin seuraavaan vaiheeseen, ohjaaja käy edeltävän jakson tehtäviä opiskelijan kanssa läpi ja kokoaa kuvaa jo opitusta. Myös ohjaajan vaihtuessa on aiheellista kartoittaa kokonaistilanne, mihin on edetty ja mitä on vielä tarkoitus tavoitella.

Harjoittelun aikana ja erikseen harjoittelun lopussa on opiskelijalle mielekästä kuulla koko työyhteisön näkemys osaamisestaan ja valmiuksistaan sekä saada yksityiskohtainen arviointi ohjaajaltaan. Opiskelija ja ohjaaja pitävät arviointitilaisuuden, jossa kumpikin esittää oman arvionsa toteutuneesta harjoittelujaksosta. Arvioinnista laadittu kirjallinen yhteenveto lähetetään harjoittelun vastuuopettajalle. Kirjallinen arviointi on osa opiskelijan kokoamaa omaa sosiaalityöntekijyyttä kuvaavaa portfoliota.

Harjoittelutodistus ja harjoittelutuen laskuttaminen

Harjoittelun päätyttyä opiskelija saa harjoittelupaikastaan työtodistuksen. On suotavaa että työtodistuksessa ilmenee työtehtävien ja mahdollisen arvioinnin ja suositusten ohella myös työnohjauksen tuntimäärä ja ohjaajan nimi. Opiskelija jättää työtodistuksesta kopion harjoittelun Moodleen.

Harjoittelun päätyttyä harjoittelupaikka lähettää yliopistolle laskun  harjoittelutuen maksatusta varten (ohjeet harjoittelusopimuksessa).Yliopistolla ei ole mahdollisuutta maksaa erikseen ohjaajalle palkkiota annetusta ohjauksesta.