Ennen

Opiskelijan ilmoittautuminen harjoitteluun
Maisteriopintojen harjoittelun tarkemmat ohjeet opiskelijalle ovat harjoittelun -moodle-alustalla, johon jokainen harjoitteluun aikova opiskelija liitetään ilmoittautumisen yhteydessä. Harjoitteluun ilmoittautuminen tapahtuu Sisussa non-stoppina, ympäri vuoden. Sen lisäksi opiskelija tiedottaa ilmoittautumisensa lähettämällä sähköpostia jakson opettajalle. Harjoittelujakson voi siten aloittaa ja suorittaa joustavasti mihin aikaan lukuvuodesta tahansa.

Työssäoppimisjakson suoritustavat ja hyväksilukeminen

Jos opiskelija on saanut aikaisempien opintojen tai työkokemuksen perusteella hyväksiluettua käytännön opetuksen jakson ja/tai siihen liittyvän työssä oppimisen jakson, hän ei enää voi saada hyväksilukua maisteriopintojen työssäoppimisen jaksosta. Muussa tapauksessa työssäoppimisen jakson hyväksiluku voi tulla kyseeseen mikäli opiskelija on toiminut vähintään kaksi vuotta kokopäiväisesti sosiaalityöntekijän tehtävässä viiden vuoden aikana. Tällöinkin tulee kuitenkin tehdä analyysiraportti oman asiantuntijuuden kehittymisestä sekä osallistua analyysiseminaareihin ja moodlekeskusteluihin. Hyväksilukua voi hakea Sisun kautta ja sen jälkeen prosessi etenee  oppiaineen normaalin käytännön mukaisesti. Liitteeksi tarvitaan työtehtävien kuvailua ja niistä suoriutumisen arviointia.

Harjoittelun voi halutessaan suorittaa omalla sosiaalityön työpaikalla, mikäli harjoittelu sisältää HOPSin mukaiset tavoitteet, kehittämistehtävän ja ohjauksen. Jos aiot tehdä ohjatun harjoittelun omassa työssäsi tai sijaisena, ilmoittaudu harjoittelusta vastaavalle opettajalle hyvissä ajoin ennen harjoittelun aloittamista.Tämän lisäksi opiskelija tekee analyysiraportin, osallistuu analyysiseminaariin ja moodelkeskusteluihin.  Suosituksena kuitenkin on, että harjoittelupaikka hankitaan oman työpaikan ulkopuolelta, ellei omalta työpaikalta löydy esimerkiksi kehittämistyötä, joka tarjoaa uuden oppimisen mahdollisuuden. Jos työssä oppimisen jakso kuitenkin suoritetaan omalla työpaikalla, on suositeltavaa, että opiskelija sopii työntantajansa kanssa esimerkiksi  työnkierrosta tai muista tavoista, joilla voi tutustua itselle uuteen työalueeseen ja näin saada uutta näkökulmaa sosiaalityöntekijänä toimimiseen.

Harjoittelijan hakeminen omalle työpaikalle
Työpaikka, joka haluaa palkata sosiaalityön harjoittelijan, lähettää harjoittelupaikkatarjouksen yhteystietoineen harjoittelusta vastaavalle opettajalle, joka julkaisee sen kaikkien harjoitteluun aikovien moodle-sivustolla. Hyvän ohjauksen lupaaminen ja minimipalkkaa korkeamman harjoittelupalkan maksaminen sekä harjoittelupaikkaa koskevan materiaalin toimittaminen ohjaussivustolle voivat lisätä mahdollisuuksia harjoittelijan saamiseen. Harjoittelupaikkoja on mahdollista tulla myös esittelemään yliopiston jokasyksyisessä harjoittelun informaatioseminaarissa (ks. sosiaalityön opetusohjelma ja ole yhteydessä jakson opettajaan).  Seminaarin alussa on mahdollista pitää 10 minuutin esittelypuheenvuoroja harjoittelupaikoilta.

Ohjaajan valmistautuminen
Opiskelijan harjoittelun ohjaaja valmistautuu ohjaukseen keskustelemalla harjoittelijan ottamisesta työyhteisössään, suunnittelemalla alustavasti harjoittelun tehtäviä, järjestelyjä ja ohjausta. On tärkeää varata kalenteriin ohjaustunnit (vähintään 1 tunti/viikko).  Ohjaaja voi tässä yhteydessä laatia kuvauksen omasta työpaikastaan harjoittelupaikkana ja lähettää sen harjoittelusta vastaavalle opettajalle ohjaussivustolla julkaistavaksi.

Harjoittelun ajoittaminen ja laajuus

Harjoittelu (työssäoppimisjakso) kestää kolme kalenterikuukautta ja suoritetaan  aina kun vaan mahdollista yhtäjaksoisesti. Tarpeen mukaan työharjoittelua voi tehdä myös osapäiväisesti, kunhan kolmen kuukauden kokonaisaika täyttyy. Periaatteessa työssä oppimisen jakson ja koko opintojakson suorittamisen voi suorittaa mihin aikaan tahansa vuodesta, mutta opiskelun tiivistämisvaateet viiteen vuoteen sitonevat työharjoittelun pääasiassa kesäkauteen. Koko opintojakso (15 op) on suoritettu vasta, kun opiskelija on laatinut harjoittelustaan analyysiraportin ja osallistunut 15 tuntia analyysiseminaariin oma esitys ja kommentointi mukaan lukien sekä aloittanut tai vastannut yhteensä 3 moodleviestiin harjoittelukokemuksista.

Harjoittelu-opintojakson suorittamisessa kannattaa huolellisestii miettiä opintojen integrointia. Tämä voi tarkoittaa kandidaattitutkielman aihepiirin syventämistä harjoittelussa ja näiden molempien hyödyntämistä pro gradu-tutkielman teossa. Harjoittelun kehittämistehtävän voi hyvin kytkeä oman gradun teemojen tutkivaan kehittelyyn.

 Työharjoittelupaikan valinta

Pohtiessaan harjoittelupaikan valintaa opiskelijan kannattaa ensimmäiseksi  selvittää itselleen seuraavat kysymykset:

a) Haluanko kehittää valmiuksiani tutkimus- ja kehittämistyössä, hallinnossa vai asiakastyössä? Maisteriopintojen harjoittelussa on mahdollisuus tehdä harjoittelun suhteen valintoja aika laajalla skaalalla. On mahdollisuus myös yhdistellä näitä sisältöjä.

b) Tekisinkö harjoittelun kotimaassa vai ulkomailla? Harjoittelu on erinomainen tilaisuus päästä näkemään, miten muissa maissa ja kulttuureissa toimitaan ja ajatellaan sosiaalityön kysymyksissä.

c) Mistä sosiaalityön osa-alueesta olen kiinnostunut? Haluanko oppia lisää esimerkiksi
lastensuojelusta, päihdetyöstä, aikuissosiaalityöstä vai vanhustyöstä, maahanmuuttajatyöstä, terveyssosiaalityöstä vai sosiaalityön opetuksesta ja tutkimuksesta yliopistolla.
Jos olet laatinut kandidaattitutkielman esimerkiksi lastensuojelullisista kysymyksistä ja haluat jatkaa aiheen parissa myös pro gradu-tutkielmassa, kannattaa etsiytyä työssä oppimisen jaksolle lastensuojeluorganisaatioon ja hyödyntää työharjoittelupaikan tarjoamia mahdollisuuksia esimerkiksi aineiston hankinnassa, työmenetelmien ja toimintamallien testaamisessa ja  teoreettisten näkökulmien pohdinnassa.

d) Mitä minun pitäisi itsessäni ja osaamisessani kehittää ja mihin suuntautua työelämässä? Asiakastyö edellyttää monien menetelmien ja vuorovaikutustaitojen hallintaa. Aineopinnot ovat antaneet valmiuksia asiakastyön perusmenetelmien ja –taitojen hallintaan, mutta olenko innokas syventämään ja laajentamaan niitä maisteriohjelmassa? Monet asiakastyön tehtävät vaativat asenteellisia valmiuksia kohdata vaikeita asioita eettisesti kestävällä ja sosiaalista tukea tuottavalla tavalla.

Sosiaalityön harjoittelupaikkana tulevat kyseeseen monenlaiset ja monentasoiset tehtävät, joissa hyödynnetään sosiaalityön asiantuntijuutta.  Tarjonta tuottaakin useimmille vaikeuksia valita useasta mielenkiintoisesta se yksi ja ainut. Harjoittelu tarjoaa myös mahdolisuuden käydä tutustumassa  itselle vieraaseen sosiaalityön alueeseen ja kokeilla uutta.

Mahdollisia harjoittelupaikkoja
1) Tutkimus- ja selvitystyö: ministeriöt, lääninhallitukset, yliopistot ja muut tutkimusta ja kehittämistyötä tekevät organisaatiot

Kolmen kuukauden aikana ehtii tehdä hyvin pienimuotoisen tutkimuksen tai selvityksen. Myös oma itsenäinen osio laajemmasta tutkimushankkeesta on mielekäs vaihtoehto opiskelijalle. Pienimuotoisen tutkimuksen tai selvityksen tekeminen lyhyessä ajassa edellyttää sitä, että tutkimusvalmiudet ovat päivitetyt ja sujuvasti käytäntöön sovellettavissa. Myös gradunteon voi yhdistää harjoitteluun.

2) Kokeilu- ja kehittämistyö: sosiaalialan osaamiskeskukset, työpaikat ja alueelliset kehittämishankkeet.
Erilaisissa projekteissa ja kehittämishankkeissa opiskelijan on mahdollista hankkia kokemusta kehittämistyöstä, testata tutkijan valmiuksiaan ja syventää menetelmällistä osaamistaan sekä kehittää omaa innovatiivisuuttaan.

3) Sosiaali ja terveysalan järjestötyö ja yritykset: Interpedia,  Mielen ry., Sopimusvuori, Pelastakaa Lapset, Setlementti Naapuri jne.
Järjestöistä  ja yrituksistä löytyy hyvinkin monenlaisia opiskelijan valmiuksia kehittäviä toimintoja.

4) Asiakastyö sosiaalityön organisaatioissa: esimerkiksi aikuis-,terveys-, vanhus- ja nuorisososiaalityö, jalkautuvassa ja yhteisöllisessä sosiaalityössä. Maisterivaiheen työssö oppimisen jakso on hyvä mahdollisuus vahvistaa asiakastyön taitoja ja oppia tietyn asiakasryhmän erityiskysymyksistä ja heille suunnatuista etuuksista ja palveluista.

5) Harjoittelu ulkomailla
Katso tarkemmat ajankohtaiset tiedot harjoittelun moodlesta, yliopiston kansainvälisen yksikön ilmoituksista (ERASMUS-harjoittelu) ja CIMOn nettisivustoilta. Harjoittelu on mahdollista tehdä ulkomailla joko osana kansainvälistä opiskelijavaihto-ohjelmaa tai pelkkänä työharjoitteluna. Globaali sosiaalityö ry järjestää harjoittelupaikkoja Tansanian Mwanzaan sosiaalialan järjestöihin sekä Mosambikiin ISEDEL -korkeakoulun yhteydessä suoritettavaan harjoitteluun.

Harjoittelupaikan hakeminen itsenäisesti

Kerran vuodessa syyslukukaudella järjestettävässä informaatiotilaisuudessa (ks. opetusohjelma) kerrotaan tarkemmin harjoittelupaikoista, hakumenettelyistä ja muista käytännön asioista sekä kootaan ilmoittautumislistaa seuraavan vuoden harjoitteluun aikovista. Harjoitteluun aikovat liitetään harjoittelun moodleen, jonka kautta kaikki harjoitteluun liittyvä informaatio sen jälkeen jaetaan. Opettaja laittaa harjoitteluun moodleen kaikki hänelle tulevat ilmoitukset harjoittelupaikoista. Opiskelijat ilmoittavat harjoittelun moodlessa omat harjoittelusuunnitelmansa.

Harjoittelupaikan etsinnässä auttavat myös Tampereen Yliopiston koulutuksen ja oppimisen urapalvelut.

Opiskelijan on siis itsensä oltava aktiivinen ja etsittävä itselleen sopiva harjoittelupaikka. Tampereen Yliopiston Ura- ja Rekrytointipalvelut järjestää myös työnhakukursseja, joista saa hyviä valmiuksia ja vinkkejä työnhakuun.

Harjoittelutuki

Tampereen yliopisto jakaa vuosittain vuoden vaihteessa harjoittelutukimäärärahaa tutkinto-ohjelmille. Yliopiston budjettikierrosta varten tieto seuraavan vuoden harjoittelutuen tarpeesta täytyy ilmoittaa rekryyn jo lokakuussa. Tämän budjettikierron takia sosiaalityön opiskelijat ilmoittautuvat harjoitteluun syyskuun infoseminaarissa (ks.opetusohjelma) ja hakevat syyskuun loppuun mennessä harjoittelutukea seuraavan vuoden harjoittelua varten (lomake löytyy opintojakson Moodlesta). Periaatteessa jokainen, joka tarvitsee harjoittelutuen, täyttää kriteerit ja hakee tukea syyskuun loppuun mennessä, saa tuen. Tuen myöntämisestä ei ilmoiteta opiskelijalle henkilökohtaisesti. Aikaisempi tutkinto ei ole este harjoittelutuen saamiselle. Kuitenkin yliopiston opiskelija voi saada koko opintojensa aikana enintään 4 kk ajalta harjoittelutukea.

Harjoittelusopimus

Opiskelija laatii yhdessä työnantajan kanssa harjoittelusopimuksen (sopimuspohja löytyy opintojakson Moodlesta), joka oikeuttaa harjoittelupaikkaa laskuttamaan yliopistolta harjoittelutuen . Sopimus laaditaan kahtena kappaleena, toinen työharjoittelupaikalle Ja toinen yliopistolle. Sopimuksessa määritellään työharjoittelun ajankohta ja työtehtävät pääpiirteittäin ja nimetään yhdyshenkilö/ohjaaja. Lisäksi harjoittelusopimuksessa mainitaan, miltä ajalta työnantaja vastaa omarahoitteisesti palkasta ja miltä ajalta työharjoittelutukea maksetaan ja miten paljon. Opiskelija toimittaa sopimuksen harjoittelun vastuuopettajalle allekirjoitettavaksi.

Mikäli opiskelija aikoo suorittaa harjoittelunsa ulkomailla, hänen on noudatettava samoja menettelyjä kuin kotimaankin harjoittelijat. Suomalaisessa organisaatiossa tai valtion ulkomaan yksikössä harjoitteleva on aina palvelusuhteessa lähettävään työpaikkaan. Harjoittelutukea ei voi maksaa ulkomaiselle työnantajalle. Esimerkiksi SPR:n paikallisosasto tai Globaali sosiaalityö ry. voi toimia palkan maksajana ja ulkomainen työkenttä harjoittelupaikkana. Yliopiston opinto- ja kansainvälisten asiain osastolta voi hakea apurahaa kansainvälisessä organisaatiossa esimerkiksi EU:ssa harjoittelua varten. ERASMUS-apurahaa voi hakea Eu-maissa harjoitteluun. CIMOn kautta voi hakea kansainvälistä harjoittelupaikkaa, jonka CIMO rahoittaa. Joissakin tilanteissa matka-apuraha on kannattavampi vaihtoehto kuin harjoittelutuen käyttö, koska opiskelija saa matka-apurahan lisäksi harjoittelun ajalta korotettua opintorahaa ja asumistukea.

Harjoittelupaikan velvoitteet ja palkkaus

Harjoittelupaikka maksaa opiskelijalle aina harjoitteluajan palkan oman alansa työ- ja virkaehtosopimusten mukaan (vähintään minimipalkka). Opiskelija solmii harjoittelupaikan kanssa työsopimuksen. Opiskelija otetaan aina harjoittelupaikkaan määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen.

Harjoittelupaikan on mahdollista saada opiskelijan palkkaukseen harjoittelutukea. Opetusministeriön ohjeistuksen mukaan työpaikan tulee kuitenkin osallistua omalla, vähintään yhden kuukauden rahoituksella opiskelijan palkkaukseen.

Harjoittelutuki työnantajalle on 1800 € / 3 kk harjoittelu.  Opiskelijalle tulee maksaa vähintään minimipalkka harjoittelun ajalta. Harjoittelutukeen ovat  oikeutettuja sosiaalityötä pääaineena opiskelevat. Opiskelijan tulee hakea harjoittelutukea harjoittelua edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä, ennen yliopiston budjettineuvotteluja. Harjoittelutuen myöntämisestä ei lähetetä erillistä päätlöstyä opiskelijalle, vaan jokainen tuen ehdot täyttävä (pääaineopiskelija, joka ei ole käyttänyt Tampereen yliospiton harjoittelutukea aikaisemmin yli kahta kuukautta toisessa tutkinnossa) sosiaalityön opiskelija saa harjoittelutuen.

Harjoittelun tulee olla ohjattua ja valvottua. Harjoittelupaikassa vastaa nimetty henkilö opiskelijan harjoittelun ohjauksesta, harjoittelun sisällöstä ja sujuvuudesta. Lomien ja muiden esteiden ajaksi hänellä tulee olla varahenkilö.

Tärkeää harjoitteluun liittyvää tietoa löydät myös opiskelijan käsikirjasta: Opetus ja koulutus -> Opetuksen toteutus –> Harjoittelu