Usein kysytyt kysymykset

1. Miten voimme tarjota opiskelijalle harjoittelupaikan?
2. Minkä suuruista palkkaa harjoittelusta tulee maksaa?
3. Mikä on harjoittelun kesto?
4. Miten harjoittelun ohjaus tulee järjestää?
5. Mitä sopimusasioita tulee ottaa huomioon?
6. Miten ja milloin harjoittelutuki laskutetaan?


1. Miten voimme tarjota opiskelijalle harjoittelupaikan?

Miten toimituksemme voi osallistua toimittajakoulutuksen harjoittelujärjestelmässä?
Harjoittelujärjestelmään kutsutaan joka syksy toimituksia opiskelijoiden aiempien vuosien hakukäyttäytymisen perusteella. Harjoittelukordinaattorit ottavat toimituksiin yhteyttä loka-marraskuussa sopiakseen hakumenettelystä. Lisäksi opiskelijat voivat hakea harjoittelupaikkoja itsenäisesti. Jos opiskelijan hankkima työ on sisällöltään journalistista vastaten toimittajaopiskelijoille tutkintovaatimuksissa asetettuja osaamisvaatimuksia ja jos työnantaja sitoutuu harjoittelujärjestelmän ehtoihin, voidaan järjestelmään ottaa toimitus rekrytointipäätöksen toteutumisen jälkeen.

Jos otamme vastaan toimittajaopiskelijoiden hakemuksia harjoittelujärjestelmästä, pitääkö meidän sitoutua rekrytoimaan harjoittelija Tampereelta?
Emme voi sitouttaa työnantajia palkkaamaan harjoittelijaa ennen hakemusten näkemistä, joten toimitus tekee rekrytointipäätöksen vasta käytyään läpi hakemukset. Näin ollen harjoittelijan voi ottaa myös muualta, vaikka toimitus olisikin mukana harjoittelujärjestelmässä ja ottaisi vastaan hakemuksia Tampereen yliopistosta. Pettymysten ja turhan työn välttämiseksi toivomme kuitenkin, että toimitus on valmis rekrytoimaan harjoittelijan Tampereelta harjoittelujärjestelmään mukaan lähtiessään.


2. Minkälaista palkkaa harjoittelusta tulee maksaa?

Voiko harjoittelu olla palkatonta?
Harjoittelijat eivät ole toimituksille ilmaistyövoimaa. Journalistiikan oppiaine ei välitä opiskelijoille palkattomia harjoittelupaikkatarjouksia eikä muutenkaan suosi palkatonta harjoittelua. Harjoittelupalkkauksessa tulee noudattaa Suomen Journalistiliiton periaatteita (Lehdistön sopimuksen mukaiset vähimmäispalkat). Vuonna 2023 harjoittelijalle maksettava vähimmäispalkka on 1890 euroa ensimmäisiltä kolmelta kuukaudelta ja 2020 euroa neljänneltä kuukaudelta.

Joissakin toimituksissa harjoittelupalkkauksessa on kuitenkin niin sanottu 1+3-malli, jolloin harjoittelu on ensimmäiseltä kuukaudelta palkaton ja palkka maksetaan kolmelta seuraavalta kuukaudelta.

Harjoittelusta maksetaan työnantajalle harjoittelutuki, joka on tarkoitettu harjoitteluohjauksen järjestämiseen työpaikalla. 16 viikkoa kestävän harjoittelujakson ajalta harjoittelutuki on 1800 euroa yhtä harjoittelijaa kohden. Harjoittelujärjestelmässä oleva toimitus sitoutuu noudattamaan valintaprosessin aikatauluja ja nimeämään toimituksesta harjoittelijalle harjoitteluohjaajan, joka opastaa ja neuvoo opiskelijaa työssä harjoittelujakson ajan.


3. Mikä on harjoittelun kesto?

Minkä pituinen harjoittelun tulee olla?
Toimittajaopiskelijoiden harjoittelun pituus on 16 viikkoa (3,5 kk). Myös lyhyempiä ja pidempiä jaksoja voi tarjota, mutta pituus vaikuttaa toimitukselle maksettavan harjoittelutuen määrään. Viime kädessä pituus on sovittavissa työnantajan ja työntekijän kesken.

Voiko harjoittelujakso toimituksessa olla lyhyempi kuin 3,5 kuukautta?
Työnantaja ja harjoittelija voivat sopia keskenään, että harjoittelujakso on lyhyempi kuin 3,5 kuukautta, jos tämä sopii harjoittelijalle. Opiskelijan on kuitenkin tällöin täydennettävä harjoitteluaan vaadittuun 3,5 kuukauteen jossain toisessa harjoittelupaikassa tai freelance-työllä.

Voiko 3,5 kuukauden harjoittelujakson suorittaa osissa?
Harjoittelun voi suorittaa osissa, jos se sopii sekä työnantajalle että työntekijälle. Toimitus ja harjoittelija sopivat ajankohdista ja järjestelyistä keskenään. Valtaosa harjoittelijoista toivoo kuitenkin voivansa suorittaa harjoittelunsa touko-elokuussa opintoaikataulujen vuoksi.


4. Miten harjoittelun ohjaus tulee järjestää?

Mitä harjoitteluohjaus käytännössä tarkoittaa?
Harjoitteluun kuuluu aina työn ohjausta. Ohjaaminen tarkoittaa perehdyttämistä työjakson alussa ja mahdollisten uusien työtehtävien tullessa ajankohtaisiksi, tukemista työnteon aikana sekä palautteen antamista työnteosta ja työn lopputuloksista. Ohjaus edellyttää siten, että työpaikalla on kokenut toimittaja, joka on opiskelijan käytettävissä ja joka aktiivisesti tukee harjoittelijan työssäoppimista.

Mitä harjoitteluohjaajana toimiminen edellyttää?
Harjoitteluohjaajaksi valitaan toimituksesta mielellään yksi toimittaja, joka kykenee sitoutumaan harjoittelijan ohjaamiseen koko harjoittelujakson ajan. Lomien ajaksi hänelle on hyvä valita myös varahenkilö. Harjoitteluohjaajan tulee olla toimituksen päivittäisiin journalistisiin rutiineihin osallistuva työntekijä, ei esimerkiksi esimies tai sihteeri. Harjoitteluohjaajan tulee irrottautua osittain muusta työstä ohjatakseen harjoittelijaa etenkin jakson alussa. Ohjaajan tulee antaa harjoittelijalle järjestelmällisesti palautetta hänen tuotoksistaan ja auttaa oppimista työpaikalla, mutta mitään muodollista koulutusta tai edeltävää kokemusta ei tarvita. Harjoitteluohjaajille järjestetään keväisin maksuton koulutuspäivä Tampereen yliopistossa (ks. harjoitteluohjauspäivä). Koulutuspäivän aikana käydään läpi harjoitteluohjauksen käytäntöjä.


5. Mitä sopimusasioita tulee ottaa huomioon?

Voiko harjoittelijoita palkata toimitukseen yt-neuvotteluiden jälkeen, kun työnantaja on velvollinen tarjoamaan töitä ensisijaisesti irtisanotuille?
Yleisesti ottaen on laillista käyttää harjoittelijoita, vaikka toimittajia on irtisanottu. Työhönottovelvoite irtisanottuja kohtaan yhdeksän kuukauden takaisinottoaikoineen koskee määräaikaiseen työsuhteeseen tulevia kesätoimittajia. Kesätoimittajan töitä tulee tarjota ensin irtisanotuille. Sen sijaan ohjattuun harjoitteluun ei irtisanottuja voida ottaa, koska kyse olisi tällöin määräaikaisuuden verhoamisesta harjoittelujaksoksi. Harjoittelijan palkkaaminen takaisinottoajalla on siten periaatteessa laillista. Rekrytoinnin laillisuus tulee kuitenkin aina arvioida tapauskohtaisesti, ja toimitusten tulee punnita rekrytointeja kokonaisuutena. Tiivistetysti sanottuna yt-neuvottelut eivät automaattisesti tarkoita sitä, ettei harjoittelijoita voitaisi ottaa.

Mikä on harjoittelusopimus? Entä työsopimus?
Työnantaja solmii harjoittelusopimuksen yliopiston kanssa ennen harjoittelujakson alkua. Harjoittelusopimus edellyttää harjoitteluohjaajan nimeämistä työpaikalla. Harjoittelusopimus on dokumentti, joka oikeuttaa toimituksen laskuttamaan harjoittelutuen harjoittelujakson päätyttyä. Harjoittelukoordinaattori lähettää esitäytetyn harjoittelusopimuksen toimitukseen ennen harjoittelujakson alkua.

Harjoittelijan kanssa työnantaja solmii lisäksi tavalliseen tapaan työsopimuksen, jossa yliopisto ei ole osapuolena. Opiskelijat saavat tietoa työehdoista harjoitteluohjauspäivässä.

Kuka vakuuttaa opiskelijat harjoittelun aikana?
Tampereen yliopiston opiskelijoita koskee harjoittelun aikana sama tapaturmavakuutus kuin opintojenkin aikana. Työnantajan sen sijaan tulee ottaa harjoittelijalle vastuuvakuutus.

Yliopiston lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa aina, kun opiskelija on työssäoppimisjaksolla toimituksessa ja saa suorituksestaan opintopisteitä, oli sitten kyse palkattomasta ensimmäisestä kuukaudesta tai tämän jälkeisistä palkallisista kuukausista. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vahingoittuneen tahtomatta. Lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa muun muassa tapaturmasta aiheutuneet sairaanhoitokulut ja ansionmenetyskorvauksen.

Jos vakuutusasioihin liittyen ilmenee kysyttävää, lisätietoja saa harjoittelukoordinaattorilta.

Kuuluuko harjoittelijalle maksaa lomarahat?
Kun harjoittelu on työsuhteista eli siitä maksetaan palkkaa, myös lomaraha maksetaan ja harjoittelijalle kertyy lomaa. Harjoittelija on näin ollen rinnasteinen tavalliseen määräaikaiseen työntekijään.


6. Miten ja milloin harjoittelutuki laskutetaan?

Miten toimimme saadaksemme harjoittelutuen?
Yliopiston toimituksille maksama harjoittelutuki laskutetaan yliopistolta harjoittelujakson päätyttyä. Tästä on erilliset ohjeet kotisivuillamme.

Kesäharjoittelun tuki on laskutettava kahden kuukauden kuluessa harjoittelun päättymisestä, eli kun harjoittelu päättyy elokuun lopussa, tuki tulee laskuttaa lokakuun loppuun mennessä. Muina aikoina suoritettu harjoittelu tulee laskuttaa kuukauden kuluessa harjoittelun päättymisestä.

Katso myös opiskelijoille osoitetut usein kysytyt kysymykset.