Lähteitä ja muuta materiaalia

Kuulustelut

EU/ETA-alueen ulkopuolella koulutetuilta lääkäreiltä vaadittavat kuulustelut. Valvira.

EU-/ETA-alueen ulkopuolella koulutettujen lääkärien kuulustelut Tampereen yliopistossa. Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta. Tampereen yliopisto.

Hammaslääkärin pätevyyskuulustelut Helsingin yliopistossa. Suu- ja leukasairauksien osasto, Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Euroopan talousalueen (EU/ETA) ulkopuolella hammaslääkärin tutkinnon suorittaneiden pätevöitymiseen liittyvien kuulustelujen järjestäminen Turun yliopistossa. Hammaslääketieteen laitos, Turun yliopisto.

Hammaslääketieteen 1. kuulusteluun ilmoittautuminen Helsingin tai Turun yliopistossa (pdf). Valvira.

 

Hakemukset

Terveydenhuollon ammattioikeudet – Hakemusohjeet. Valvira.

EU/ETA-valtioiden ulkopuolella koulutetut lääkärit – Hakemusohjeet. Valvira.

EU/ETA-valtioiden ulkopuolella koulutetut hammaslääkärit – Hakemusohjeet. Valvira.

Lääkärin rajoitettu toimilupahakemus (pdf). Valvira.

Hakemus: Haen oikeutta toimia laillistettuna / nimikesuojattuna terveydenhuollon ammattihenkilönä (pdf). Valvira.

JulkiTerhikki – Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri. Valvira.

 

Lainkohdat

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Finlex.

Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Finlex.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta. Finlex.

 

Kielitaito

Ulkomailla suoritetut opinnot – Kielitaito. Valvira.

Tietoa kielitutkinnoista. Opetushallitus.

Eurooppalainen taso – Itsearviointilokerikko. Europass.

Kielitaidon tasojen kuvausasteikko. Opetushallitus.

 

Muita oppaita

Opas erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen (YEK) yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten – Lokikirja (pdf). Tampereen yliopisto.

Ohjauksessa osaamista, oivallusta ja onnistumisen iloa – Opas yleislääketieteenerikoistumiseen (pdf). Vainiomäki Paula, Helin-Salmivaara Arja, Holmberg-Marttila Doris, Meriranta Päivi & Timonen Markku. 2013. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.

Myö ja työ – Opas toimivaan ja monikulttuuriseen työyhteisöön (pdf). Itä-Suomen yliopisto.

 

Muuta maahanmuuttajalääkärien kielitaidosta ja monikulttuurisista työyhteisöistä

Suomen kielen oppiminen sosiaali- ja terveydenhuollon työssä (pdf). Kulttuurien välisen työn valmiuksien kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon
työssä (MULTI-TRAIN) -hankkeen esitesarja.

Kulttuurien välinen vuorovaikutus sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä (pdf). Kulttuurien välisen työn valmiuksien kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon työssä (MULTI-TRAIN) -hankkeen esitesarja.

Perehdytys monikulttuurisessa sosiaali- ja terveyshuollon työyhteisössä (pdf). Kulttuurien välisen työn valmiuksien kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon työssä (MULTI-TRAIN) -hankkeen esitesarja.

Selkokeskuksen verkkosivut. Valtakunnallinen selkokielen asiantuntijakeskus.

ETA-alueen ulkopuolella tutkintonsa suorittaneet lääkärit Suomessa. Haukilahti Riitta-Liisa. 2014. Väitöskirja. Tampereen yliopisto.

Tavoitteena sujuva arki – Kulttuurien välinen työ sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä. Pitkänen Pirkko, Keisala Katja & Niiranen Vuokko. 2017. Kasvatustieteiden tiedekunta. Tampere University Press.

Ammatillisen kielitaidon arviointikokeilu terveydenhuollon alalla. Seilonen Marja, Suni Minna, Härmälä Marita & Neittaanmäki Reeta. 2016. Teoksessa A. Huhta & R. Hildén (toim.), Kielitaidon arviointitutkimus Suomessa. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 9, s. 110–141.

Työelämän näkökulma maahanmuuttajataustaisten lääkärien kielitaitoon. Tervola Maija. 2017. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 54 (3), s. 196–208.

Maahanmuuttajataustaisten lääkärien suomen kielen taito laillistamiskuulustelussa. Tervola Maija, Pajunen Anneli, Vainio Seppo, Honko Mari & Mattila Kari. 2015. Duodecim 131 (4), s. 339–346.

Toimijuutta toisella kielellä: kansainvälisten sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillinen suomen kielen taito ja sen kehittyminen työharjoitteluissa. Virtanen Aija. 2017. Jyväskylä Studies in Humanities 311. Jyväskylän yliopisto.