1.4 Laillistamisprosessi käytännössä

Laillistamisprosessi koostuu kuuden kuukauden harjoittelusta ja kolmivaiheisesta kirjallisesta kuulustelusta. Ennen kuulusteluihin osallistumista on suoritettava YKI3-kielikoe.

Harjoittelu

Lääkäriharjoitteluksi hyväksytään julkisyhteisöjen ylläpitämässä suomalaisessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa suoritettu harjoittelu, joka tehtäväkuvaukseltaan vastaa suomalaiselta lääketieteen opiskelijalta vaadittavaa amanuenssipalvelua. Harjoitteluaika on lääkäreillä vähintään kuusi kuukautta ja hammaslääkäreillä kolme kuukautta, mutta Valvira voi myös erikseen määrätä harjoittelun pituuden ja sisällön. Harjoitteluksi hyväksytään vain viimeisen kolmen vuoden aikana ennen Tampereen tenttiä kokonaisuudessaan suoritettu palvelu.

Tutkimustoiminta hyväksytään lääkäriharjoitteluksi vain, jos se on tapahtunut sairaanhoitolaitoksessa, ja silloinkin enintään kahden kuukauden ajalta.

Harjoitteluksi ei hyväksytä laitoksen toiminnan seuraamista vierailijana, vapaaehtoista toimintaa laitoksessa tai ulkomaalais-/työvoimaviranomaisten järjestämää yleistä suomalaiseen työelämään perehdyttämistä (ns. kotouttamista).

Valvira ei välitä harjoittelupaikkoja, vaan jokaisen on itse hankittava harjoittelupaikka esimerkiksi ottamalla yhteyttä suoraan sairaaloihin tai terveyskeskuksiin. Harjoittelusta sovitaan suoraan työnantajan kanssa. Valviran lupaa harjoittelun aloittamiseen ei tarvita.

EU-/ETA-alueen ulkopuolella koulutettujen lääkärien kuulustelut

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen mukaan ulkomaalaisen lääkärin on suoritettava ammattitaidon selvittämiseksi kuulustelu, jolla varmistetaan, että hänen pätevyytensä vastaa Suomessa suoritettua lääkärin koulutusta. Kuulusteluihin tullessaan lääkäreillä on takanaan puolen vuoden harjoittelu suomalaisessa sairaalassa ja he ovat suorittaneet suomen tai ruotsin kielen kielikokeen.

Kuulusteluja järjestää Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan yleislääketieteen oppiala yhteistyössä Valviran kanssa. Kirjallisia kuulusteluja järjestetään neljä kertaa vuodessa.

Kuulustelu koostuu kolmesta erikseen suoritettavasta osasta:

  1. Kliininen kuulustelu

Kirjallinen kuulustelu, jonka tavoitteena on testata lääkärin perustietoja kliinisen lääketieteen ja terveydenhuollon aloilta. Kirjalliset kysymykset ovat potilastapausselostuksia tärkeimmiltä erikoisaloilta ja vastaavat vaatimustasoltaan suomalaista lääketieteen lisensiaatin osaamistasoa.

  1. Suomalainen terveydenhuolto -kuulustelu

Kirjallinen hallinnollinen kuulustelu, joka sisältää Suomessa tapahtuvalle ammatinharjoittamiselle tärkeitä ja keskeisiä asioita, kuten sosiaali- ja terveysturvaa, lainsäädäntöä, terveydenhuollon järjestelmiä, oikeuslääketiedettä ja reseptioppia. Nämä sisällöt suoritetaan kolmessa osakuulustelussa, jotka voi suorittaa joko yhdellä kertaa tai erikseen.

  1. Käytännön potilastentti

Potilastentti, jonka tarkoituksena on varmistaa, että lääkäri omaa valmiudet potilaan kohtaamiseen ja osaa soveltaa koulutuksessa hankkimiaan tietoja ja taitoja perusterveydenhuollossa sekä hallitsee yleislääkärin työn keskeiset menetelmät. Hänen tulee osata toimia yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa ja tuntea terveyttä edistävän työn sisältö. Lisäksi tenttiin sisältyy viisi pientehtävää, joissa arvioidaan röntgenkuvien tulkintataitoja.

Potilastentti järjestetään Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan opetusterveyskeskuksessa. Potilastentissä lääkäri ottaa vastaan aitoja potilaita, tilanteet videoidaan ja tentin hyväksymisestä päätetään arviointikokouksessa.

Kuulusteluiden suorittaminen

Kuulustelut suoritetaan suomen tai ruotsin kielellä, ja ne on suoritettava edellä mainitussa järjestyksessä. Ensimmäiseen kuulusteluun voi osallistua, kun kuuden kuukauden harjoittelu on kokonaan tehty ja kielitutkinto suoritettu YKI3-tasolla.

Kliinistä ja hallinnollista kuulustelua voi tenttiä kumpaakin korkeintaan kymmenen kertaa. Kolmen hylätyn suorituksen jälkeen on pidettävä kuulusteluun osallistumisessa vuoden tauko, jonka jälkeen voi taas ilmoittautua kuulusteluun. Jos kliininen tai hallinnollinen kuulustelu on hylätty kymmenen kertaa, ei voi enää osallistua kuulusteluun.

Potilastenttiin voi osallistua yhteensä kolme kertaa. Jos potilastentti hylätään ensimmäisellä yrityskerralla, voi tenttiin osallistua uudelleen aikaisintaan puolen vuoden kuluttua. Jos se hylätään myös toisella yrityskerralla, voi tenttiin osallistua kolmannen kerran vasta vuoden kuluttua toisen tentin hylkäämisestä. Vuoden mittaisen tauon aikana on suoritettava hyväksytysti kuuden kuukauden amanuenssipalvelu julkisyhteisön ylläpitämässä sairaalassa tai terveyskeskuksessa. Suoritetusta amanuenssipalvelusta on toimitettava työnantajan lausunto Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon. Jos potilastentti hylätään myös kolmannella yrityskerralla, tenttiin ei voi enää osallistua.

Yliopisto antaa todistuksen kuulustelusta, kun kuulustelun kaikki osat on suoritettu.

Lääkärien kuulusteluista lisää Tampereen yliopiston sivuilla.
Kuulusteluista löytyy tietoa myös Valviran sivuilta.

Rajoitettu toimilupa

Valvira voi hakemuksesta myöntää rajoitetun toimiluvan jo kuulusteluvaiheessa.

Ensimmäisen kuulustelun suorittamisen jälkeen voidaan myöntää rajoitettu toimilupa työskennellä julkisyhteisön ylläpitämässä sairaalassa. Toisen kuulustelun jälkeen rajoitettu toimilupa voidaan myöntää myös terveyskeskuksessa työskentelyä varten.

Rajoitettu toimilupa myönnetään tietylle erikoisalalle ja tiettyyn toimipaikkaan korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan. Rajoitettuja toimilupia myönnetään yhteensä enintään kahden vuoden ajaksi.

Lääkärin rajoitettu toimilupahakemus on saatavissa Valviran sivuilta (pdf).

Laillistaminen

Kun kaikki kuulustelut on suoritettu, lääkärille voidaan myöntää oikeus toimia laillistettuna lääkärinä. Oikeutta harjoittaa lääkärin ammattia haetaan Valviralle osoitetulla hakemuksella. Hakemus kirjoitetaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, ja se on päivättävä ja allekirjoitettava. Myös laillistamishakemus löytyy Valviran sivuilta (pdf).

Hakemuksen liitteeksi on toimitettava työnantajan lausunto viimeisimmästä amanuenssipalvelusta tai lääkärinä toimimisesta rajoitetulla toimiluvalla.