1. Maahanmuuttajalääkärien ja -hammaslääkärien laillistusprosessit


Ulkomailta muuttavien lääkäreiden laillistamisprosessi määräytyy kansalaisuuden sekä lääketieteellisten opintojen suoritusmaan mukaan. Laillistamisprosessia säätelee laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (lyhyemmin ammattihenkilölaki).

Valvira myöntää sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia Suomessa. Ammattihenkilölakiin on tulossa muutoksia, jotka saattavat muuttaa esimerkiksi kielitaitovaatimuksia. Tämä opas perustuu vuoden 2017 säännöksiin.

Ulkomailla valmistuneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden on haettava Valviralta oikeutta harjoittaa ammattia Suomessa tai oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä. Varsinaiset hakemusohjeet (Valvira) ovat erilaiset sen mukaan, onko hakija saanut koulutuksen Suomessa, Pohjoismaissa, EU/ETA-maassa vai EU/ETA-alueen ulkopuolella.

Lääkärinä työskenteleminen Suomessa edellyttää Valviran myöntämää ammatinharjoittamisoikeutta. Kun lääkärille myönnetään oikeus ammatinharjoittamiseen, hänet merkitään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki) omasta hakemuksesta.

Laillistamisprosessi on toisesta EU-maasta muuttaneille erilainen kuin EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville. Keskeisin ero on se, että toisessa EU/ETA maassa lääkärikoulutuksen saaneen ammattipätevyys tunnustetaan hakemuksesta Valviran selvityksen jälkeen, kun taas EU/ETA-alueen ulkopuolella lääkärin tutkinnon suorittaneet joutuvat läpikäymään monivaiheiseen laillistamisprosessiin, jonka yksityiskohtia selvitetään oppaan ensimmäisessä luvussa.

Myös kielitaidon osoittamiseen liittyvät vaatimukset ovat erilaisia: EU:n sisältä tulleiden on osoitettava kielitaitonsa vasta sen jälkeen, kun ammattipätevyys on tunnustettu, kun taas EU:n ulkopuolisilta kielitaitotodistus vaaditaan jo ennen laillistamiskuulusteluja.

 

Oppaan ensimmäinen luku sisältää seuraavat kohdat:

1.1  Toisessa EU/ETA-maassa koulutuksen saaneet lääkärit

1.2  EU/ETA-alueen ulkopuolella tutkinnon suorittaneet

1.3  EU/ETA-alueen ulkopuolella hammaslääkärin tutkinnon suorittaneet

1.4  Laillistamisprosessi käytännössä