1.3 EU/ETA-alueen ulkopuolella hammaslääkärin tutkinnon suorittaneet

Hammaslääkäreillä laillistusprosessi on pääosin samanlainen kuin lääkäreillä. EU/ETA-maiden ulkopuolella hammaslääkärin tutkinnon suorittanut osoittaa ammattipätevyytensä Valviralle tutkintotodistuksen lisäksi kolmiosaisessa kuulustelussa. Ennen kuulusteluihin osallistumista hän suorittaa kolmen kuukauden käytännön harjoittelun julkisessa terveydenhuollossa. Ennen kuulusteluja hammaslääkärin pitää todentaa vähintään YKI3-tason kielitaito.

EU/ETA-maiden ulkopuolella tutkintonsa suorittaneen hammaslääkärin on läpäistävä laillistamisprosessi, jolla pyritään varmistamaan, että hänen pätevyytensä vastaa Suomessa suoritettua hammaslääkärin koulutusta. Laillistamisprosessiin kuuluu Valviran määräämä harjoittelu (3 kk) sekä lisäksi kolmiosainen kuulustelu, jotka voi suorittaa Helsingin tai Turun yliopistoissa. Näiden lisäksi Valvira voi määrätä lisäpalvelua tai lisäopintoja.

Valviran määräämää palvelua, lisäopintoja, kuulusteluja tai ammatillista harjoittelua ei voi suorittaa ennen kuin Valvira on tehnyt päätöksen tutkinnon hyväksymisestä. Tämän jälkeen Valvira ilmoittaa hakemuksesta hakijan joko Turun tai Helsingin yliopistoon suorittamaan kuulusteluja, joilla hakija osoittaa ammattitaitonsa.

Toistaiseksi hammaslääkärin tutkinnon hyväksymistä voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään samat asiakirjat kuin hakemukseen, joka koskee lääkärin tutkinnon hyväksymistä. Asiakirjavaatimukset käyvät ilmi Valviran sivuilta hakemusohjeista.

Harjoittelu

Hammaslääkärin harjoittelun tulee olla kokopäivätyötä vähintään 30h/viikko tai puolipäivätyötä vähintään 50 % kokoaikaisen terveyskeskushammaslääkärin työajasta.
Jos työ on puolipäiväistä, harjoittelun kestoa pidennetään vastaamaan kokopäivätyönä tehtävää harjoittelua. Harjoittelujakson vähimmäisaika samassa paikassa on yksi kuukausi (30 päivää) ja harjoittelupaikkoja voi olla useampi.

Kuulustelut

Hammaslääkärin pätevyyden tarkistamiseksi järjestetään kuulustelut Helsingin yliopiston suu- ja leukasairauksien osastolla ja Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksella. Teoriakokeilla ja käytännön kokeilla selvitetään, vastaavatko hakijan hammaslääketieteen tiedot ja taidot kliinisessä työskentelyssä Suomessa vaadittavaa tasoa. Lisäksi selvitetään, onko hammaslääkärillä riittävästi tietoa terveydenhuollon lainsäädännöstä suomalaisessa terveydenhuollossa toimimiseen.

Ensimmäiseen kuulusteluun voi osallistua, kun kolmen kuukauden harjoittelu on kokonaan tehty ja kielitutkinto suoritettu. Ensimmäinen ilmoittautuminen kuulusteluun tehdään Valviraan ja seuraavat ilmoittautumiset suoraan yliopistoon. Kuulustelujen järjestämisestä ja ilmoittautumisajankohdista saatte tietoa yliopistojen verkkosivuilta:
Helsingin yliopisto (helsinki.fi), Turun yliopisto (utu.fi).

Ensimmäiseen kuulusteluun ilmoittautuminen päättyy viikkoa ennen yliopiston ilmoittamaa ilmoittautumisaikaa. Ilmoittautumiseen voi käyttää ilmoittautumislomaketta (valvira.fi).

Ilmoittautumisen liitteenä Valviralle on toimitettava:

  • Jäljennös kielitodistuksesta
  • Todistus harjoittelusta
  • Harjoittelun ohjaajan lausunto, jossa arvioidaan harjoittelujaksolla suoriutumista
    Kuulustelu koostuu kolmesta kokonaisuudesta
  • Teoriakuulustelu järjestetään kerran vuodessa kummassakin yliopistossa
  • Käytännön koe järjestetään kerran vuodessa kummassakin yliopistossa
  • Hallinnon ja Säteilyturvalainsäädännön kuulustelut järjestetään kerran vuodessa keväisin kummassakin yliopistossa

Ensin suoritetaan teoriakuulustelu, joka koostuu kymmenestä kokeesta seuraavilla aloilla: kariologia, endodontia, purentatoiminta- ja proteesioppi, parodontologia (suubiologia), suu- ja leukakirurgia, suuterveystiede ja preventio (sosiaalihammaslääketiede), lasten hammashoito ja ortodontia, hammaslääketieteellinen röntgendiagnostiikka ja suupatologia.

Kun kaikki teoriakokeet on suoritettu hyväksytysti, saa luvan osallistua kliiniseen käytännön kokeeseen. Kliininen koe järjestetään simulaatiolaboratoriossa, jossa arvioidaan taidot parodontologiassa, kariologiassa, endodontiassa, suu- ja leukakirurgia sekä protetiikassa ja purentafysiologiassa. Hallinnon ja säteilyturvalainsäädännön kuulusteluihin voi osallistua, kun kaikki teoriakuulustelut sekä käytännönkoe on hyväksytysti suoritettu. Kuulustelujen suorittamisaika on enintään viisi (5) vuotta.

EU/ETA –maiden ulkopuolella koulutuksen saaneiden hammaslääkärien tulee suorittaa 9 kk harjoittelu julkisessa toimintayksikössä sen jälkeen, kun yliopistojen järjestämä kolmiosainen kuulustelu on suoritettu.

Laillistaminen

  1. Oikeus harjoittaa hammaslääkärin ammattia johdon ja valvonnan alaisena terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköissä (käytännön palvelu)

Valvira voi myöntää oikeuden harjoittaa hammaslääkärin ammattia terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköissä hammaslääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun hammaslääkärin johdon ja valvonnan alaisena. Oikeus voidaan myöntää sen jälkeen, kun yliopisto on antanut todistuksen siitä, että edellä mainitut kuulustelut on suoritettu ja koulutus vastaa suomalaista hammaslääkärin pätevyyttä. Oikeus myönnetään vain julkisyhteisöjen (valtion, kunnan tai kuntayhtymän) ylläpitämissä toimintayksiköissä tapahtuvaa työskentelyä varten. Yksityisessä toimintayksikössä tai yksityisvastaanotolla toimimiseen oikeutta ei myönnetä.

1) Oikeutta harjoittaa hammaslääkärin ammattia haetaan Valviralle osoitetulla hakemuksella. Hakemuslomake (valvira.fi, pdf)

2) Hakemuksen liitteeksi on toimitettava yliopiston antama todistus siitä, että kuulustelut on suoritettu.

  1. Oikeus harjoittaa hammaslääkärin ammattia itsenäisesti Suomessa

Hammaslääkärille voidaan myöntää oikeus harjoittaa hammaslääkärin ammattia itsenäisesti Suomessa sen jälkeen, kun hän on toiminut hammaslääkärinä edellä mainitussa julkisen terveydenhuollon toimintayksikössä vähintään yhdeksän kuukauden ajan, eli hän on suorittanut ns. käytännön palvelun.

Itsenäisen ammatinharjoittamisoikeuden saanut hammaslääkäri saa toimia hammaslääkärinä sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa ja myös itsenäisenä ammatinharjoittajana.

1) Oikeutta harjoittaa hammaslääkärin ammattia itsenäisesti haetaan Valviralle osoitetulla hakemuksella. Hakemuslomake (valvira.fi, pdf)

2) Hakemukseen on liitettävä alkuperäiset palvelutodistukset tai jäljennökset palvelutodistuksista.