1.1 Toisessa EU/ETA-maassa koulutuksen saaneet lääkärit

Toisessa EU/ETA maassa lääkärikoulutuksen saaneen henkilön ammattipätevyys tunnustetaan hakemuksesta Valviran selvityksen jälkeen. Tarvittaessa Valvira määrää ammatillista harjoittelua ja selvittää kielitaidon riittävyyden.

EU-lääkärien ammatinharjoittamisoikeudesta ja ammattipätevyyden tunnustamisesta säädetään laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä  (28.6.1994/559) sekä asetuksessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (28.6.1994/564).

Toisessa EU/ETA-maassa koulutuksen saaneiden ammattipätevyyden tunnustaminen.

6 § Oikeus harjoittaa lääkärin tai hammaslääkärin ammattia automaattisen tunnustamisen periaatteen nojalla (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 1659/2015 § 6)
EU/ETA-kansalaiselta Valvira selvittää ammattipätevyyden ja antaa oikeuden ammatinharjoittamiseen ns. ammattipätevyyden automaattisen tunnustamisen periaatteen nojalla. Samoin Valvira voi hakemuksesta myöntää EU/ETA-valtion kansalaiselle luvan erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin ammatin harjoittamiseen, mikäli hakijalla on jossakin toisessa EU- tai ETA-maassa hankittu erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin pätevyys.

6 a § Lääkärin perustutkinnon toisessa EU- tai ETA-valtiossa suorittaneen oikeus harjoittaa lääkärin ammattia Suomessa eräissä tapauksissa (16.6.2017/347)

Mikäli henkilö on suorittanut lääkärin perustutkinnon toisessa EU/ETA-maassa mutta ei ole suorittanut ammatinharjoittamisoikeuden edellytyksenä olevaa ammatillista harjoittelua, Valvira voi myöntää hänelle oikeuden harjoittaa Suomessa lääkärin ammattia toisen lääkärin johdon ja valvonnan alaisena.

8 b § EU- tai ETA-valtion kansalaiselta vaadittava kielitaito (30.12.2015/1659)
Valvira voi tarkistaa suomen tai ruotsin kielen taidon kaikilta niiltä hakijoilta, jotka ovat suorittaneet tutkintonsa tai hankkineet ammattipätevyytensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä taikka suorittaneet niin kutsutut yleissivistävät opinnot muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä. Kielitaidon tarkistamisen menettely on kuitenkin EU/ETA-maissa koulutuksensa saaneille erilainen kuin EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville. EU:n sisältä tulevilta kielitaidon osoittamista voidaan vaatia vasta kun ammattipätevyys on tunnustettu.