Koulutuksen strategia

Kuulumisia-koulutuksen strategia

Kuulumisia-koulutus on kymmenen vuoden ajan pätevöittänyt maahanmuuttajataustaisia opettajia sekä maahanmuuttajien kanssa työskentelevää opetushenkilöstöä luokan- ja aineenopettajaksi Suomessa.

Koulutuksen toiminnan ytimessä on jatkuva kehittäminen, reagointi yhteiskunnan muutos- ja koulutustarpeisiin, dialogisuus sekä vahva asiantuntemus ja osaaminen opettajankoulutuksesta. Koulutukset ovat saaneet avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Opetushallitukselta.

Tavoitteet

  • Korkeatasoisen ja laadukkaan opettajan pätevöittävien (aineenopettaja ja luokanopettajan) koulutusten toteuttaminen maahanmuuttajataustaisille opettajille sekä maahanmuuttajien kanssa työskentelevälle opetushenkilöstölle.
  • Kielellisesti ja kulttuurillisesti vastuullisen pedagogiikan edistäminen opettajankoulutuksessa. Koulutusten opetusryhmät noudattavat inkluusion periaatteita, jossa maahanmuuttajataustaiset sekä syntyperäiset suomalaiset opiskelevat yhdessä yhtenäisenä ryhmänä, tukien ja toinen toisiltaan oppien.
  • Maahanmuuttajataustaisen sekä etnisten vähemmistöjen integraation edistäminen opettajan kelpoistavan koulutuksen, opetusharjoitteluiden sekä asiantuntevan ja holistisen ohjauksen avulla.

Keinot

  • Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä laadittu tutkimusperustainen opetussuunnitelma, joka reagoi opettajankoulutuksen tarpeisiin sekä yhteiskunnan muutoksiin.
  • Asiantunteva ja vahvalla ammattitaidolla varustettu Kuulumisia-tiimi, jolla on kokemusta opettajankoulutuksesta, koulutuksen järjestämisestä ja organisoimisesta, ymmärrystä kieli- ja kulttuuritietoisesta kasvatuksesta sekä vankkaa monikulttuurisuusosaamista.
  • Avoin ja dialoginen arviointi-, kehittämis-, ja palautejärjestelmä, jonka kautta koulutuksen laatua parannetaan systemaattisesti yhteistyössä opiskelijoiden, kouluttajien ja sidosryhmien kanssa.

Koulutus toteutetaan joustavasti monimuotoisena toteutuksena, jotta opintojen suorittaminen on mahdollista työn ohella. Opetuksessa hyödynnetään monimuotoista pedagogiikkaa, jossa digitaaliset ratkaisut, lähiopetus ja dialoginen arviointi tukevat asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin kehittymistä. Opetuksessa on myös vahvasti kieli- ja kulttuuritietoinen ote, jolla vahvistetaan opiskelijoiden kielellistä ja kulttuurista osaamista.

 


Tutustu myös Kuulumisia -koulutuksen historiaan!