Opetusharjoittelun ohjaajalle

Opetusharjoittelusta

Opetusharjoittelu sisältää opetuksen seuraamista, opiskelijan pitämiä harjoitustunteja ja opiskelijan tutustumista oppilaitoksen käytänteisiin. Tässä toiminnassa opiskelijaa koskee salassapitovelvollisuus.

Oppilaitoksen tehtävänä on opiskelijoiden vastaanottaminen, opiskelijalle annettavan ohjauksen järjestäminen ja opiskelijan tutustuttaminen koulun hallintoon ja toimintaan. Oppilaitos järjestää opetusharjoittelun henkilökohtaisen ohjauksen ja tilaisuuden opetuksen seuraamiseen opettajankoulutuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Opetusharjoittelun ohjaukseen käytettävät tunnit korvataan mentorina toimivalle henkilölle tai henkilöille Tampereen yliopiston vahvistamien tuntiopetuspalkkio-perusteiden mukaan.

Ohjaajan tehtävät

 • Opetusharjoittelua ohjaava opettaja tukee opetusharjoittelijan ammatillista kasvua ja kehittymistä opetustyössä. Opetusharjoittelua ohjaava opettaja toimii yhteistyössä kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan asianomaisen koulutuksen vastuuopettajien kanssa.
 • Opetusharjoittelua ohjaavan opettajan tulee perehtyä opetussuunnitelmaan ja harjoittelun toteuttamiseen.
 • Opetusharjoittelu edellyttää ohjaavan opettajan läsnäoloa opetustilanteessa. Mikäli opetusharjoittelua ohjaavalla opettaja on jollakin opetuskerralla pakottava este, hänen sijaisenaan voi toimia toinen ohjaava opettaja. Opetusharjoittelija laatii opetusharjoittelun sisällöt henkilökohtaiseen harjoittelusuunnitelmaansa, jota opetusharjoittelun ohjaaja arvioi ja tarkentaa harjoittelun kuluessa

Harjoittelutunnit ja ohjauspalkkiot

 • Kullekin ohjattua opetusharjoittelua sisältävälle opintojaksolle on opetussuunnitelmassa määritelty opetusharjoittelijan pitämien harjoitteluoppituntien määrä.
 • Opetusharjoittelua ohjaavalle opettajalle maksetaan palkkio harjoittelun ohjaamisesta. Enimmillään palkkiona laskutettava tuntimäärä voi olla yhtä suuri kuin opetusharjoittelijan ko. opintojaksolla pitämien harjoitteluoppituntien tuntimäärä. Yhden opetusharjoitteluoppitunnin (45 min opetusta) katsotaan tällöin voivan enimmillään edellyttää tunnin verran (60 min) ohjaustyötä ohjaavalta opettajalta. Enimmäismäärä mitä ohjattavan kohdalla korvataan on 15 tuntia.
 • Opetusharjoittelua suorittava opiskelija välittää opetusharjoittelun tiedot vastuuopettajalle, joka välittää tiedot edelleen Tampereen yliopiston Palkkiot-tiimille. Palkkiot-tiimi on yhteydessä opetusharjoittelun ohjaajiin palkkion maksamiseen liittyvissä asioissa. Palkkioiden maksuun liittyvät kysymykset voi laittaa asiointiosoitteeseen palkkiot.tau@tuni.fi.
 • Palkkiolomaketta täyttäessään opetusharjoittelua ohjaavan opettajan on huomioitava, että opetusharjoittelija ei välttämättä suorita kaikkia ko. opintojaksolle kuuluvia opetusharjoitteluoppituntejaan hänen ohjauksessaan.
 • Käytetyt lyhenteet:
  1 t = 45 minuuttia. Esim. Jos opetusharjoittelutunteja on opetussuunnitelman mukaan 15 t (1 t = 45 min, 15 x 45 min = 675 min), mutta oppilaitoksessa on käytössä toisenlainen oppituntien mitoitus, tunnit lasketaan suhteuttaen opetussuunnitelman mukaiseen tuntimäärään: oppitunti 75 min, tällöin pidettävien oppituntien määrä on 9 x 75 min.. Harjoitteluoppilaitoksessa opetusharjoittelijalla tulee olla ohjaava opettaja, jolla pitää olla pedagoginen pätevyys.

Yhteyshenkilöt

 • Opetusharjoittelun käytännön järjestelyt ja ohjattavat opiskelijat
  • Maija Yli-Jokipii (etunimi.sukunimi@tuni.fi) KASPEDA4 Perusharjoittelu, aineenopettaja 5 op
  • Claudia Cervantes (etunimi.sukunimi@tuni.fi) KASPEDA5 Syventävä harjoittelu, aineenopettaja 5 op
 • Koulutussopimukset ja ohjauspalkkiolomakkeet: Joni Forsell (etunimi.sukunimi@tuni.fi)

Opetusharjoittelusta Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa

Linkki tiedekunnan sivuille: opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa