Mitä on Kuulumisia-koulutus?

Kuulumisia – mitä se on? Käsitteen taustaa

Kuulumisia-hankkeen puitteissa on järjestetty jo kymmenen vuoden ajan opettajaksi pätevöittävää täydennyskoulutusta maahanmuuttajataustaisille opettajille ja maahanmuuttajien kanssa työskentelevälle opetushenkilöstölle. Koulutuksen tavoitteena on tukea osaamista, työllistymistä sekä osallisuutta suomalaiseen yhteiskuntaan ja koulutusjärjestelmään tunnistamalla opiskelijoiden moninaisuus ja yksilöllisyys ja tukea opettajaidentiteetin rakentumista kielellisesti- ja kulttuurisesti vastuullisen pedagogiikan keinoin. Yksi osa tätä on tunnistaa ja tunnustaa yhteisön ja kuuluvuudeen merkitys yksilön hyvinvoinnille, oppimiselle, kasvulle ja toiminnalle.

Kuuluminen on keskeinen tekijä yhteisöjen rakentumisessa ja ihmisten asemassa niissä. Kuulumista tuotetaan diskursiivisesti eli siinä, kuinka me ja muut esitetään, ja toiseksi sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, eli tilanteissa, joihin sisältyy toimia ja tekoja joilla kuulumista osoitetaan (Lehtonen & Löytty 2003, 14).

Koulutuksen nimen voidaan nähdä viittaavan myös David Morleyn artikkeliin (2003) Kuulumisia – aika, tila ja identiteetti medioituneessa maailmassa. Artikkelissa pyritään vastaamaan kysymykseen, millä tavoin meidän tulisi ymmärtää niitä ”kotia” koskevien ajatusten muunnelmia, jotka ovat seurausta laaja-alaisista muutoksista nykyisen ”epävakaan” (tai jopa deterritoriaalistuneen) maailmamme viestinnän ja fyysisen liikkuvuuden malleissa. Kodista puhuessaan Morley tarkoittaa sekä fyysistä paikkaa (kotitaloutta) että kotiseutuun (Heimat) liittyviä symbolisia mielteitä. Näistä muodostuu erilaisia maantieteellisillä asteikoilla ”kuulumisen tiloja”, jotka ovat myös identiteetin tiloja: paikallisia, kansallisia tai kansallisuusrajat ylittäviä yhteisöjä, joissa ihmiset ajattelevat olevansa ”kotonaan”. (Morley 2003, 155.)

Morleyn teksti puhuttelee: Ajatus siitä, että maahanmuuttajataustaisille opettajille tai opettajaksi tähtääville suunnattu koulutus on paikallinen, sisältäen kansallisuusrajat ylittäviä yhteisöjä, jotka luovat tilan identiteetin rakentumiselle, on niin osuvasti kerrottu, että emme kaipaa enää muita tulkintoja sille, mistä nimi Kuulumisia tulee.

Lähteet:

  • Morley, D. Kuulumisia – Aika tila ja identiteetti medioituneessa maailmassa. Teoksessa Mikko Lehtonen & Olli Löytty 2003 (toim.) Erilaisuus. Tampere: Vastapaino, 155 – 186.