Valintaperusteet - Luokanopettajan monialaiset opinnot

Aloituspaikkamäärä

Koulutukseen valitaan enintään 40 opiskelijaa.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin (60 op) voi hakea henkilö, jolla on ennen hakuajan päättymistä

1. Ylempi korkeakoulututkinto

 • Suoritettu suomalaisessa korkeakoulussa.
 • Suoritettu ulkomailla, ja jonka Opetushallitus on rinnastanut vastaamaan ylempää korkeakoulututkintoa.
 • Suoritettu ulkomailla, ja jonka Opetushallitus on rinnastanut, mutta opintoja pitää täydentää.
 • Ulkomailla suoritettu alempi korkeakoulututkinto ja voimassa oleva opinto-oikeus ylempään korkeakoulututkintoon suomalaisessa korkeakoulussa.

2. Opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

 • Suoritettu suomalaisessa korkeakoulussa.
 • Suoritettu ulkomailla, ja jonka Opetushallitus on rinnastanut vastaamaan opettajan pedagogisia opintoja (60 op) Suomessa.
 • Suoritettu ulkomailla, ja jonka Opetushallitus on rinnastanut, mutta opintoja pitää täydentää, jolloin hakija hakee suorittamaan sekä täydennysopintoja että monialaisia opintoja.

3. Opetettava aine

 • Opetettavassa aineessa suoritettuna hakuajan loppuun mennessä perus- ja aineopinnot tai vähintään 60 opintopisteen (35 opintoviikon) laajuiset opinnot.
 • Ulkomailla suoritetuista opinnoista Opetushallituksen rinnastuspäätös.
 • Jos kyseessä on sellainen opetettava aine, josta ei voi suorittaa perus- ja aineopintoja suomalaisessa yliopistossa (esim. somalin kieli), vaaditaan hakijalta vähintään 30 kuukauden työkokemus suomalaisesta koulusta kyseisen aineen päätoimisena opettajana.

4. Syntyperäisiltä suomalaisilta edellytetään lisäksi vähintään 20 kk kokemus maahanmuuttajien kouluttamisesta tai muusta vastaavasta päätoimisesta työstä, esimerkiksi

 • S2-opettajana.
 • Valmistavan luokan opettajana.
 • Kotoutumiskoulutuksen/aikuisten perusopetuksen opettajana.

5. Riittävä suomen kielen taito

 • YKI-testi 4 tai vastaavat tiedot ja taidot TAI
 • Koulusivistys suomen kielellä.

Hakuaika- ja hakumenettely

Hakuaika alkaa keskiviikkona 7.4.2021 ja päättyy sunnuntaina 18.4.2021 klo 23:55.

Haku on päättynyt. Kiitos kaikille hakeneille.

Haun aikana vaadittavat liitteet toimitetaan sähköpostitse turvatussa yhteydessä. Jos tarvitset neuvoja hakulomakkeen toimittamiseen tai sinun ei ole mahdollista toimittaa hakulomaketta sähköisesti, ota yhteys Claudia Cervantesiin (claudia.cervantes@tuni.fi; puh. +358503182238).

Hakemukset pisteytetään työkokemuksen keston perusteella ja koulutustarpeen arvion perusteella.

Työkokemuksessa huomioidaan kokemuksen määrä ja koulutustarpeen arviossa kiinnitetään huomiota siihen, miten koulutustarvetta, sitoutumista opintoihin sekä opintojen tavoitteiden saavuttamista on perusteltu.

Hakijoista kutsutaan soveltuvuuskokeeseen pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä noin kaksinkertainen määrä valittavien määrään nähden.

Hakemukset pisteytetään kahdessa erillisessä valintajonossa:

 • Valintajono 1 ulkomailla tutkintonsa suorittaneet hakijat
 • Valintajono 2 Suomessa tutkintonsa suorittaneet hakijat

Soveltuvuuskoe

Tieto soveltuvuuskokeeseen osallistumisesta lähetetään sähköpostitse viimeistään 23.4.2021

Soveltuvuuskoe järjestetään 3.5. – 5.5.2021 (viikko 18).

Soveltuvuuskokeeseen kuuluu hakijan valmiuksia ja soveltuvuutta mittaavia tehtäviä. Soveltuvuuskokeen arviointi kohdistuu vuorovaikutustaitoihin, hakijan kasvatusalan orientaatioon, pedagogiseen ajatteluun sekä sosioemotionaalisiin taitoihin.

Lopullinen valinta ja pisteytys

Lopullinen valinta tehdään soveltuvuuskokeen perusteella.

Kokeesta saatava maksimipistemäärä on 30. Voidakseen tulla hyväksytyksi opiskelijan on saatava soveltuvuuskokeesta vähintään 10 pistettä.

Soveltuvuuskokeen arvioinnissa on käytössä valintajonot.

 • Valintajono 1 ulkomailla tutkintonsa suorittaneet hakijat
 • Valintajono 2 Suomessa tutkintonsa suorittaneet hakijat

Opiskelupaikat täytetään siten, että valintajonosta 1 valitaan noin 2/3 hakijoista ja valintajonosta 2 valitaan noin 1/3 opiskelijaa koulutukseen.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Tulokset ilmoitetaan viimeistään 12.5.2021 (viikko 18).

Kaikille soveltuvuuskokeeseen osallistuneille hakijoille lähetetään tieto valinnan tuloksista sekä oikaisumenettelystä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen tarkoittaa koulutukseen sitoutumista. Opintoihin osallistuminen on pakollista.

Opinnot alkavat 21.5.2021.

Jos sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa, voit

 • ottaa paikan vastaan ilmoittautumalla Claudia Cervantesille (claudia.cervantes@tuni.fi).
 • ilmoittaa, että et ota myönnettyä opiskelupaikkaa vastaan.

Varasijamenettely

Opiskelupaikkansa peruuttaneen tilalle voidaan valita ao. valintajonossa varasijajärjestyksessä seuraava hakija soveltuvuuskoepisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

Jos samalla varasijalla on useita hakijoita, heille voidaan tarjota opiskelupaikkaa vain, jos opiskelupaikkoja vapautuu niin monta, että heille kaikille voidaan tarjota opiskelupaikkaa.