Aineenopettajan pätevyys Kuulumisia-koulutuksesta

Opettajan pedagogiset opinnot yhdessä opetettavan aineen opintojen kanssa antavat pätevyyden aineenopettajana. Aineenopettajana voi toimia perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa sekä kansan-, kansalais- ja työväenopistoissa.

Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunta järjestää Kuulumisia-täydennyskoulutusta eli opettajan pedagogisia opintoja, jotka pätevöittävät aineenopettajaksi. Koulutus on suunnattu korkeakoulutetuille maahanmuuttajataustaisille ja suomalaisille maahanmuuttajien koulutustehtävissä työskentelevälle opetus- ja ohjaushenkilökunnalle. Koulutus soveltuu työn ohella suoritettavaksi.

”Lähtökohtana on kunkin osallistujan jo olemassa olevat tiedot ja taidot. Koulutuksen alussa jokaiselle osallistujalle rakennetaan henkilökohtainen suunnitelma siitä, miten hän täydentää aiempia opintojaan ja osaamistaan vastaamaan pätevyysvaatimuksia ja suomalaisen työelämän vaatimuksia”, kertoo Kuulumisia-koulutuksen vastuuopettaja Maija Yli-Jokipii. ”Vaikka lähtökohtana on yksilöllisyys, koulutuksen työskentelytapa perustuu yhdessä kehittämiseen, toisilta oppimiseen ja verkostojen rakentamiseen”, Maija jatkaa.

”Lähikoulutuksen aiheita ovat esimerkiksi kieli- ja kulttuuritietoisuus, opettajan vastuut ja velvollisuudet sekä oppilaan kolmiportainen tuki. Aiheita käsitellään yleensä niin, että ensin teemaan perehdytään ennakkotehtävillä. Tämän jälkeen kuullaan luentoja ja muita alustuksia lähiopetuksessa. Uutta tietoa työstetään yhdessä esimerkiksi keskusteluissa ja ryhmätöissä. Lopuksi vielä opittua reflektoidaan ja syvennetään työskentelemällä itsenäisesti”, kuvaa Maija opiskelua Kuulumisia-koulutuksessa.

”Myös opetusharjoittelu pohjautuu yksilöllisiin lähtökohtiin”, Maija kertoo. ”Harjoittelupaikka etsitään omalta kotipaikkakunnalta. Mikäli oma työpaikka on koulu, harjoittelu voidaan usein suorittaa ainakin osittain omassa työssä. Päivätyössä käyvälle voidaan harjoittelupaikaksi valita esimerkiksi iltalukio.”