Koulutus ja sen kehittäminen

 

Koulutus kehittyy yhdessä ja yhteistyössä

TAMKin koulutuksia samoin kuin koulutusta ja oppimista tukevia palveluja kehitämme nyt yhdessä Tampereen yliopiston kanssa mutta myös yhdessä koko suomalaisen korkeakoulukentän kanssa. TAMKin aktiivisuus näkyy monina koulutuskentän kehittämishankkeina, joita vuonna 2019 oli käynnissä noin 50. Näistä merkittävimmät keskittyivät oppimisanalytiikkaan, digitalisaation edistämiseen eri koulutusaloilla sekä korkeakoulupedagogiikan moniin muotoihin muuttuvassa koulutuskentässä. Nyt tehtävänä on hyvien käytänteiden juurruttaminen TAMKin toimintaan.

TAMKin ja Tampereen yliopiston yhteistyössä syvennyimme erityisesti opetussuunnitelmiin ja koulutusten yhteistyömuotoihin. Yhteistyön tuloksena otimme TAMKissa käyttöön uusitut opetussuunnitelmat syksyllä 2019. Yhteisten opintojen lisäksi on lisätty mm. laboratorioiden yhteiskäyttöä. Kulttuurialalla keskeisiä ovat olleet yhteiset projektit ja produktiot, joista eniten julkisuutta sai pop-musikaali Hair.

Yhteisiä opintojaksoja on enimmillään noin runsaan vuoden opintojen verran rakennusalan koulutuksissa. Korkeakoulupedagogisen osaamisen uudistamisessa merkittäviä askelia otettiin korkeakouluyhteisössä luomalla ns. Teaching and Learning Center (TLC)- verkosto, jonka keskeinen tehtävä on tukea opettajien pedagogista osaamista.

Toisen asteen oppilaitosyhteistyössä edistyimme merkittävästi, kun kaikilla koulutusaloilla avattiin suoria polkuja ammatillisen toisen asteen opinnoista ammattikorkeakouluopintoihin. Näiden polkujen tarkoitus on vahvistaa osaamista ja lyhentää oppijan matkaa työelämään.

Yhteishaun opiskelijavalinnoissa toteutui merkittävä onnistuminen ja edistysaskel, kun osana ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanketta järjestettiin ensimmäinen valtakunnallinen sähköinen valintakoe. Lokakuussa valintakokeeseen TAMKissa osallistui yhteensä 1234 hakijaa, ja huolellisen valmistelun ansiosta kaikki sujui suunnitelmien mukaan. Todistusvalinnalla TAMKin tutkinto-ohjelmiin otettiin sisään jo noin puolet aloittaneista. Kolmatta väylää eli avoimen ammattikorkeakoulun ns. polkuopintojen kautta mahdollistui sisäänpääsy noin sadalle opiskelijalle kaikilla TAMKin koulutusaloilla.

Korkeakoulutuksen murroksessa

Keskeinen teema korkeakoulutuksen kehittämisessä oli jatkuva oppiminen ja sen muotojen kehittäminen. Jatkuvan oppimisen ekosysteemin muodostaminen käynnistyi yhdessä Tampereen yliopiston kanssa. Käynnistimme useita pilotteja, joista esimerkkinä voi mainita uudet opiskelumuodot varhaiskasvatuksen sosionomien koulutuksessa, mitä teemme tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on löytänyt paikkansa. Vuonna 2019 YAMK-tutkinto-ohjelmista TAMKista valmistui ennätysmäärä asiantuntijoita niin kansalliseen kuin kansainväliseen työelämään. Suosituimpia ja erittäin hyvää palautetta saaneet ohjelmat olivat Educational Leadership ja Sosiaali- ja terveysalan johtaminen.

Muuttuva korkeakoulutus tarvitsee uudenlaista lähestymistapaa opintojen tueksi. Koulutuksen ja oppimisen palveluissa vastaamme odotuksiin organisoimalla toimintaamme uudelleen ja kohdentamalla voimavaroja opiskelua ja opetusta tukeviin palveluihin. Vuoden 2019 aikana huomio oli erityisesti opiskelijoiden hyvinvointipalveluissa, joita työstimme yhdessä opiskelijakunta Tamkon ja Tampereen yliopiston kanssa. Opiskelijoiden hyvinvointipalveluita vahvistimme mm. palkkaamalla hyvinvointiohjaajan ja kehittämällä vertaistuen uusia muotoja.

Tutkintoni valmiiksi -kampanja oli yksi vuoden 2019 onnistuneita oivalluksia. Sen myötä haimme ja löysimme ratkaisumalleja vähentää opintojen keskeyttämistä. Hyödynsimme mm. oppimisanalytiikkaa ja lähdimme kehittämään opiskelijoiden ohjauksen toimintamalleja.

Kansainvälisyys osaksi kaikkea toimintaa

Kansainvälisyyden kehittämisohjelma 2020–2025, joka valmistui vuoden 2019 lopussa, vahvistaa TAMKin roolia kansainvälisenä ammattikorkeakouluna. TAMK Campus International -kehittämisen tavoitteena on luoda käytäntöjä, jotka edistävät opiskelijoiden kv-osaamista ja kv-toimijuutta sekä kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä ja kotoutumista. Ohjelma keskittyy mm. nopeisiin avauksiin kansainvälisissä koulutuksissa ja hankkeissa, kansainvälisen työskentely- ja opiskeluilmapiirin luomiseen, aktiivisten kv-toimijoiden määrän kaksinkertaistamiseen sekä tiiviin kv-osaajaverkoston luomiseen.

Tiivistimme yhteistyötä edelleen kolmen kansainvälisen strategisen kumppanimme, saksalaisen Hochschule Munchenin (MUAS) ja hollantilaisten Hanze Hogeschool Groningenin ja Den Haagse Hogeschoolin (THUAS) kanssa. MUASin kanssa toteutimme 2018 laadittua Action Plania, jonka tavoitteet kattavat niin hankeyhteistyön kuin koulutusyhteistyön, kesäkoulutoiminta mukaan lukien. Yhteistyö Hanzen kanssa tiivistyi mm. hankeyhteistyössä. Valmistelimme yhteistyössä myös TAMKin tulevan laatutyön auditoinnin tueksi benchlearning-prosessia teemalla vaikuttavuus. THUASin kanssa yhteistyö toteutuu pääosin The Hague Networkin kautta, jossa on mukana seitsemän eurooppalaista korkeakoulua.

Liikkuvuusyhteistyö kansainvälisten yhteistyökorkeakoulujen kanssa jatkui vilkkaana. Erityisesti opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuus TAMKista maailmalle kasvoi 18 prosenttia. Uutena maantieteellisenä avauksena mainittakoon, että vuonna 2019 TAMK vastaanotti ensimmäiset irakilaiset vaihto-opiskelijat tekniikan alalle.