TKI-toiminta

Ketterää kasvua haasteista huolimatta

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) kasvaa edelleen, koronahaasteitakin taklaten.

Hanketoiminta laajeni ilahduttavasti vuonna 2020, ja aiempien vuosien kehitystrendi säilyi hyvänä. Koronapandemian eri vaiheet ja sen aiheuttamat toimintatapojen muutokset vaativat henkilöstöltä, hankekumppaneilta ja kohderyhmiltä paljon sopeutumista – erityisesti innovatiivista otetta toteuttaa hankevalmistelua ja -työtä rajoitusten puitteissa uusilla tavoilla. Vuosi tullaan muistamaan uusien digitaalisten työkalujen ketterän omaksumisen vuotena. Suomalaisten hyvät digitaidot korostuivat erityisesti kansainvälisessä hankeyhteistyössä.

Verkostoista voimaa

Tampereen korkeakouluyhteisössä kehitimme erityisesti verkostoyhteistyötä, josta esimerkkeinä Tampereen yliopistollisen hyvinvointikeskuksen kehittämistyö, koronaelvytysrahoituksen valmistelutyö ja kansainvälisen TKI-rahoituksen vaikuttamis- ja valmistelutyö.

Tiivistimme alueellista kumppanuustoimintaa korkeakouluyhteisönä solmimalla strategiset kumppanuussopimukset Tampereen kaupungin ja Ylen kanssa. Tampereen kaupungin kumppanuussopimuksen pääteemoiksi valittiin opiskelijaystävällisyys, osaamisen veto- ja pitovoima, kansainvälinen Tampere sekä uudistuva kumppanuus. Ylen kumppanuussopimuksessa painottuu edelläkävijyys muun muassa tulevaisuuden median, mediakasvatuksen ja kohtaamisen tematiikoissa. Lisäksi solmimme Tampereen Messujen kanssa yhteistyösopimuksen erityisesti tapahtuma-alan digitalisaation edistämiseksi.

Rakennerahastojen merkitys ulkoisen TKI-rahoituksen lähteenä säilyi edelleen korkeana. Sen rinnalle saatiin uusia hankkeita valtakunnallisista rahoituslähteistä kuten Business Finland, mutta myös kansainvälisistä rahoituslähteistä, kuten Interreg, Erasmus+ ja Horizon 2020.

TAMK, Tampereen kaupunki, Ahlman ja Ekokumppanit saivat EU:lta yhteensä yli miljoonan euron Horizon 2020 -rahoituksen FUSILLI-hankkeeseen. Hanke luotsaa eurooppalaisia kaupunkeja ja kaupunkialueita kohti terveitä, kestäviä ja turvallisia ruokajärjestelmiä.

Laadukasta vaikuttamista

TAMKin Impact Leaderit ja tutkimusryhmät työskentelivät aktiivisesti uuden strategian vaikuttavuuden painopistealueilla. Läpileikkaavat painopistealueet – oppiminen työelämässä ja kansainvälisissä verkostoissa, uusien teknologioiden hyödyntäminen sekä ekologiset innovaatiot ja sosiokulttuuriset haasteet – kiinnittyivät paitsi TKI-toimintaan, myös koulutuksen kehittämiseen ja aluevaikuttamiseen. Vaikuttavuutta nostimme myös monikanavaisella ja tiiviillä hankeviestinnällä.

TAMK profiloituu vahvasti geeni- ja genomitiedon osaajana, tavoitteena edistää laajasti tämän osaamisen hyödyntämistä terveydenhuollossa. Video esittelee lyhyesti, mistä on kyse: Profitu: Genetic Map – A Pathway to Health. Vuoden 2020 aikana geeni- ja genomiosaamista integroitiin monelle TAMKin osa-alueelle.

Pääkampukselle elokuussa 2020 avattu Sote Virtual Lab on tutkimus-, kehittämis- ja oppimisympäristö, jossa etsitään virtuaalisia ratkaisuja hyvinvointipalvelujen kehittämiseen. Labissa kohtaavat yritykset, palveluntuottajat, tutkijat sekä monialaisesti opettajat ja opiskelijat.

Osana laadunvarmistusta toteutimme TKI-auditoinnin strategisen kumppanimme Hanze University of Applied Sciencesin kanssa Hanzen kehittämän mallin pohjalta. Auditointi kohdistui Circular and Bioeconomy Actions -tutkimusryhmään. Uutena sisäisenä toimintamallina käynnistimme TAMKin TKI Akatemian toiminnan, jonka tavoitteena on kiinnittää opiskelijoitamme hanketoimintaan uudella tavalla tiimivalmentajamallia hyödyntäen.

Monialaisuutta ja tiimipohjaista ongelmanratkaisukyvykkyyttä sekä yrittäjyysosaamista tuottava Y-kampus – uudelta nimeltään HUBS – toteutti menestyksekkäästi Innovation Sprint -toimintaa verkossa keväästä alkaen. Toiminta huipentui loppuvuodesta perinteiseen Sprint Innovation Festival -viikkoon, sekin täysin verkossa. Lisäksi Y-kampus ja Learning Lab tarjosivat haastepohjaisia kesäopintoja opiskelijoillemme, joiden kesäharjoittelupaikkoja ei koronan vuoksi ollut tarjolla.

Hoiva-alan uusia avauksia

Hoiva-alalla kehitimme sote-alan yritysten toimintakulttuuria kohti osallistavuutta, yhteisöllisyyttä ja tiimitoimintaa. TAMK koordinoi Yhteisöllisyydellä ja osallisuudella työhyvinvointia ja tuottavuutta -hanketta vuosina 2018–2020. Mukana hankkeessa oli kuusi hoiva-alan organisaatiota ja yksi lastensuojeluorganisaatio.

Terveydenhoitajaopiskelijat Elsa Jääskeläinen ja Niina Rentsu pääsivät tekemään yhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa terveydenhoitajaopintoihin kuuluvassa kehittämistehtävässä, joka oli jatkumoa heidän opinnäytetyölleen. Opiskelijat suunnittelivat THL:n ehdotuksen ja käsikirjoitusten pohjalta animaatiovideot aiheesta Polygeeninen riskisumma.

Teksti: Kirsi Viskari, vararehtori. Toimitus: TAMK viestintäpalvelut
Kirsi Viskarin kuva: Jonne Renvall

Tutustu teeman avaintietoihin -painike.

 

Lue lisää kasvavasta TKI-toiminnasta

Kumppanuussopimukset

Tampereen kaupunki ja Tampereen korkeakouluyhteisö vahvistavat strategista yhteistyötä.

Kumppanuussopimus vahvistaa Tampereen asemaa media-alan suunnannäyttäjänä.

Terveys

Valtakunnallinen Kestävä Aivoterveys -ESR-hanke alkoi 2020. Se valittiin Suomesta STM:n toimesta ehdolle EU:n komission onnistujiin.

Tasa-arvo

Valtakunnallisen Naiset tasa-arvoisesti uralle – NAU! -hankkeen teemat ovat läsnä korkeakoulukentän ja työelämän vuoropuhelussa.

Vaikuttavuus

Kattoviljelmät ja syötävät puistot toimivat hyvin urbaaneissa tiloissa.

Kestävä aivoterveys -projekti kehittää toimintatapoja ja työvälineitä työntekijöiden aivoterveyteen ja työhyvinvointiin.

Sote Virtual Lab on TAMKin uusi tutkimus-, kehittämis- ja oppimisympäristö.

 

Videoita aiheesta

Kaurankuoresta leipäpussiksi. Tutustu Herää pahvi -hankkeeseen videon välityksellä.

Robins-hankkeessa Tampereen korkeakouluyhteisö ja yhteistyöyritykset tutkivat tekoälyn ja robotiikan vaikutusta myyntiin.

YTY-hankkeella hyvinvointia hoiva-alalle