Kotoutuminen uuteen yhteisöön

Osaamistavoite

Opiskelija osaa erotella, millainen on maahanmuuttajataustaisten henkilön kotouttamiseen liittyvät eri vaiheet ja laajentaa käsitystään kotouttamista edistävistä toimenpiteistä.

Kotoutuminen (myös ”integroituminen”) on tapahtumaketju, jossa maahanmuuttaja oppii tietoja, taitoja ja toimintatapoja sekä luo uusia sosiaalisia verkostoja. Niiden avulla hän tulee osalliseksi ympäröivässä yhteiskunnassa. Kotoutumisen edellytyksenä on, että valtaväestön asenteet ja toimintatavat sen mahdollistavat. (Alitorppa- Niitamo & Säävälä 2013)

Syvenny osion alateemoihin navigointivalikon +-merkkiä klikkaamalla.

Ihmisjoukko seisoo seinän edustalla
Kuva Pixabay