Tieto, tunne ja toiminta

Kompetenssi koostuu tiedollisesta (kognitiivisesta), tunnekompetenssista (affektiivisesta) sekä toiminnallisesta alueesta.

Tiedollisella alueella uuden tulokkaan on opittava tulomaan kielestä ja kulttuurista. Kulttuuri on laaja alue, joka pitää sisällään niin lait kuin historian ja uskomuksetkin. Siihen sisältyvät myös keskinäisviestinnän suhteita koskevat normit ja säännöt.

Tunnekompetenssi pitää sisällään sen, että tulija oppii näkemään ja ymmärtämään kantaväestön tapaa ilmaista vaikkapa surua, iloa, huumoria. Affektiivisen kompetenssin kasvaessa voi tulijalle syntyä tunne ympäristöön kuulumisesta, ja se tuo tulokkaan lähemmäksi paikallisia ihmisiä ja heidän kulttuuriaan.

Toiminnallinen kompetenssi puolestaan liittyy kiinteästi niin tieto- kuin tunnekompetenssiinkin. Sillä viitataan tulokkaan kapasiteettiin ilmaista tiedollisia ja tunnekokemuksiaan hänen ollessaan vuorovaikutuksessa paikallisten kanssa.