Kulttuuri käsitteenä

Kulttuurin käsitettä voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta, kulttuurilla esim. tarkoitetaan tietyn kansakunnan elämäntapaa. Kieli, aika ja paikka määrittävät kulttuuria. Kulttuuri on jatkuvasti muuttuvaa, dynaamista. Siihen vaikuttavat mm. historialliset tapahtumat. Kulttuurit ovat näin jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa ja omaksuvat toisesta kulttuurista vaikutteita, joita osin sovelletaan omaan kulttuuriin (Talib, Löfström & Meri 2004, 15).

Kulttuuri voidaan määritellä myös tiedon, uskomusten ja arvojen järjestelmäksi, jonka avulla ihmiset rakentavat kokemustaan ja havaintojaan, toimivat ja suorittavat valintoja vaihtoehtojen välillä.

  • Kulttuuri on tiettyyn yhteisöön kuuluvien elämäntapa
  • Kulttuuri on sitä, mikä on tietylle ryhmälle ominaista
  • Kulttuuri on sitä, mitä olemme yhdessä unohtaneet oppineemme (Vartiainen-Ora 2007.)