Mukautuminen uuteen ympäristöön

Kimin (2002) mukaan mukautuminen tarkoittaa yksilöiden sisäisiä muutoksia uuden ympäristön tarjoamien haasteiden edessä. Näiden muutosten tarkoituksena on kehittää ympäristön kanssa yhteensopivuutta.

Monikulttuurinen mukautuminen pitää sisällään ajatuksen lapsuuden kulttuurista irtaantumista. Kimin mukaan jokainen oppii uuden kotimaan kulttuurin tapoja, normeja ja arvoja. Puhutaan siis yksilöstä, joka oppii elämänsä aikana ainakin kahden kulttuurin arkielämää.

Monikulttuurisen mukautumisprosessin viestinnällisen mallin taustalla olevia perusoletuksia ovat:

  • Ihmisillä on luontainen tarve sopeutua ja kasvaa
  • Mukautuminen sosiaaliseen ympäristöön ilmenee viestinnän kautta
  • Mukautuminen on monimutkainen ja dynaaminen prosessi

Kim on työstänyt Host communication competence -mallia 1980 – luvulta lähtien. Malli antaa työkaluja eriteltäessä maahanmuuttajien akkulturaatioprosessiin (mukautumisprosessiin) vaikuttavia tekijöitä yhteiskunnan, ryhmien ja ennen kaikkea yksilön tasolla. Malli ei etsi vastausta kysymykseen, mukautuvatko yksilöt vaan miten yksilöt mukautuvat. Se kuvailee sitä, miten yksilöt käyvät läpi mukautumisprosessin muutoksia viestintätilanteiden kautta (Kim 1998, 40).